การกำหนดระยะเวลาอุทธรณ์คำสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นคุณยิ่งกว่าที่กฎหมายกำหนด จะนับระยะเวลาในการใช้มาตรการบังคับทางปกครองอย่างไร?


ในเรื่องการกำหนดระยะเวลาอุทธรณ์คำสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ซึ่งได้กำหนดให้เป็นคุณยิ่งกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้ จะนับระยะเวลาในการใช้มาตรการบังคับทางปกครองอย่างไร? นั้น คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองได้ให้ความเห็นไว้ดังนี้

ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นปรากฏว่า อดีตนายก อบต. มีส่วนทำให้รถบรรทุกน้ำของ อบต.เกิดอุบัติเหตุพลิกคว่ำ ได้รับความเสียหาย

อบต.จึงได้มีคำสั่งเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2552 เรียกให้อดีตนายก อบต. ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน โดยกำหนดให้อุทธรณ์คำสั่งภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ทราบคำสั่ง

แต่ต่อมา อบต.ได้มีคำสั่งที่มีเนื้อหาในลักษณะเดียวกันอีกครั้งเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2553 แต่แก้ไขระยะเวลาอุทธรณ์คำสั่ง เป็นให้อุทธรณ์ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ทราบคำสั่ง

คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมีความเห็นว่า คำสั่งแรกที่กำหนดให้ใช้สิทธิอุทธรณ์ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ทราบคำสั่ง เป็นระยะเวลาอุทธรณ์ที่มากกว่า 15 วัน ตามมาตรา 44 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 อันเป็นคุณยิ่งกว่าที่กฎหมายกำหนด กรณีจึงมิใช่คำสั่งที่มีข้อผิดพลาดอย่างร้ายแรงและชัดแจ้ง อบต.และเจ้าหน้าที่ จึงต้องผูกพันตามระยะเวลาดังกล่าว โดย อบต. ต้องใช้มาตรการบังคับทางปกครองภายใน 10 ปี นับแต่วันที่คำสั่งแรกเป็นที่สุด ตามมาตรา 63/8 วรรคสอง (1) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

ส่วนการออกคำสั่งครั้งหลังนั้น แม้จะมีการแจ้งสิทธิอุทธรณ์ตามระยะเวลาที่มาตรา 44 วรรคหนึ่ง กำหนดไว้ก็ตาม แต่เนื่องจากคำสั่งแรกมีผลบังคับตามกฎหมายแล้ว คำสั่งหลังจึงไม่มีผลเป็นการขยายระยะเวลาบังคับทางปกครองภายใต้คำสั่งแรกแต่อย่างใด

ที่มา ความเห็นคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เรื่องเสร็จที่ 1594/2562 อ้างในกฤษฎีกาสาร ปีที่ 15 ฉบับที่ 5 (มิถุนายน - กรกฎาคม 2563) หน้า 7
#นักเรียนกฎหมาย
18 มกราคม 2564

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมประจำสัปดาห์

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 1)

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ พนักงานราชการ

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 (55 ข้อ)

การส่งเด็กเข้าเรียนตามกฎหมาย

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 5)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 (30 ข้อ)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ การลาของข้าราชการ (ชุดที่ 2)