โครงสร้างกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

โครงสร้างกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ประกอบด้วยบทบัญญัติ 96 มาตรา 

โดยทั่วไป กฎหมายฉบับนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (หรือใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป) ยกเว้นบทบัญญัติในหมวด 2 หมวด 3 หมวด 5 หมวด 6 หมวด 7 มาตรา 95 และมาตรา 96 ใช้เมื่อพ้นกำหนด 1 ปี นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา (หรือใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป) 

อย่างไรก็ตาม ได้มีการตราพระราชกฤษฎีกากำหนดหน่วยงานและกิจการที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 และ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2564) มิให้นำบทบัญญัติในหมวด 2 หมวด 3 หมวด 5 หมวด 6 หมวด 7 และมาตรา 95 มาใช้บังคับแก่ผู้ควบคุมหน่วยงานหรือกิจการที่กำหนด เช่น หน่วยงานของรัฐ จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565

โครงสร้างทางกฎหมาย ประกอบด้วย

บททั่วไป (มาตรา 1 - มาตรา 7)

หมวด 1 คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (มาตรา 8 - มาตรา 18)

หมวด 2 การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
     ส่วนที่ 1 บททั่วไป (มาตรา 19 - มาตรา 21)
     ส่วนที่ 2 การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล (มาตรา 22 - มาตรา 26)
     ส่วนที่ 3 การใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (มาตรา 27 - มาตรา 29)

หมวด 3 สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (มาตรา 30 - มาตรา 42)

หมวด 4 สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (มาตรา 43 - มาตรา 70)

หมวด 5 การร้องเรียน (มาตรา 71 - มาตรา 76)

หมวด 6 ความรับผิดทางแพ่ง (มาตรา 77 - มาตรา 78)

หมวด 7 บทกำหนดโทษ
     ส่วนที่ 1 โทษอาญา (มาตรา 79 - มาตรา 81)
     ส่วนที่ 2 โทษทางปกครอง (มาตรา 82 - มาตรา 90)

บทเฉพาะกาล (มาตรา 91 - มาตรา 98)

ที่มา/ดาวน์โหลดไฟล์

***ลิ้งก์แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562***
***อ่านเพิ่มเติม กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (คลิกลิงก์)***

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมประจำสัปดาห์

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ สารบรรณ (ชุดที่ 1)

การส่งเด็กเข้าเรียนตามกฎหมาย

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 1)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ สารบรรณ (ชุดที่ 3)

แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 (ชุดที่ 1)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

สาระสำคัญ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (ฉบับเตรียมสอบ)