โครงสร้างกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

โครงสร้างกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ประกอบด้วยบทบัญญัติ 96 มาตรา 

โดยทั่วไป กฎหมายฉบับนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (หรือใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป) ยกเว้นบทบัญญัติในหมวด 2 หมวด 3 หมวด 5 หมวด 6 หมวด 7 มาตรา 95 และมาตรา 96 ใช้เมื่อพ้นกำหนด 1 ปี นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา (หรือใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป) 

อย่างไรก็ตาม ได้มีการตราพระราชกฤษฎีกากำหนดหน่วยงานและกิจการที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 และ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2564) มิให้นำบทบัญญัติในหมวด 2 หมวด 3 หมวด 5 หมวด 6 หมวด 7 และมาตรา 95 มาใช้บังคับแก่ผู้ควบคุมหน่วยงานหรือกิจการที่กำหนด เช่น หน่วยงานของรัฐ จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565

โครงสร้างทางกฎหมาย ประกอบด้วย

บททั่วไป (มาตรา 1 - มาตรา 7)

หมวด 1 คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (มาตรา 8 - มาตรา 18)

หมวด 2 การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
     ส่วนที่ 1 บททั่วไป (มาตรา 19 - มาตรา 21)
     ส่วนที่ 2 การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล (มาตรา 22 - มาตรา 26)
     ส่วนที่ 3 การใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (มาตรา 27 - มาตรา 29)

หมวด 3 สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (มาตรา 30 - มาตรา 42)

หมวด 4 สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (มาตรา 43 - มาตรา 70)

หมวด 5 การร้องเรียน (มาตรา 71 - มาตรา 76)

หมวด 6 ความรับผิดทางแพ่ง (มาตรา 77 - มาตรา 78)

หมวด 7 บทกำหนดโทษ
     ส่วนที่ 1 โทษอาญา (มาตรา 79 - มาตรา 81)
     ส่วนที่ 2 โทษทางปกครอง (มาตรา 82 - มาตรา 90)

บทเฉพาะกาล (มาตรา 91 - มาตรา 98)

ที่มา/ดาวน์โหลดไฟล์

***ลิ้งก์แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562***
***อ่านเพิ่มเติม กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (คลิกลิงก์)***

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมประจำสัปดาห์

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ พนักงานราชการ

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ สารบรรณ (ชุดที่ 3)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 1)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 (ชุดที่ 3)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

การส่งเด็กเข้าเรียนตามกฎหมาย

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 (ชุดที่ 1)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 (ชุดที่ 1)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 (20 ข้อ)