ฟ้องเพิกถอนกฎที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ต้องฟ้องภายใน 90 วัน (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.260/2564)


ผู้ฟ้องคดี ยื่นฟ้องขอให้ศาลเพิกถอน ประกาศกรมศุลกากร ที่ 17/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การยื่น การพิจารณา และการแจ้งผลการพิจารณาคำร้องขอทราบราคาศุลกากร ถิ่นกำเนิดของ และพิกัดอัตราศุลกากร ล่วงหน้า ลงวันที่ 23 มกราคม 2561

การฟ้องคดีในข้อหานี้ ต้องยื่นฟ้องภายใน 90 วัน นับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี ตามมาตรา 49 แห่งพระราชบัญญํติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 เมื่อประกาศดังกล่าวได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 3 เมษายน 2561 โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2561 กรณีจึงต้องถือว่า ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีในวันที่ 3 เมษายน 2561 อันเป็นวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

การที่ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องคดีนี้ต่อศาลในวันที่ 2 กันยายน 2563 จึงเป็นการยื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดี ตามมาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว

ที่มา คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.260/2564

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมประจำสัปดาห์

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 (30 ข้อ)

สาระสำคัญ พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 (ฉบับเตรียมสอบ)

การส่งเด็กเข้าเรียนตามกฎหมาย

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 1)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 (55 ข้อ)

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ พนักงานราชการ

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ สารบรรณ (ชุดที่ 3)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 (20 ข้อ)