ลักษณะต้องห้ามของกรรมการหรือผู้จัดการสหกรณ์

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ในฐานะนายทะเบียนสหกรณ์ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ได้ออกระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยลักษณะต้องห้ามของบุคคลที่เป็นหรือทำหน้าที่เป็นกรรมการหรือผู้จัดการของสหกรณ์ พ.ศ. 2566 โดยกำหนดลักษณะต้องห้ามของบุคคลที่เป็นหรือทำหน้าที่เป็นกรรมการหรือผู้จัดการของสหกรณ์ไว้ ดังนี้

1. เป็นผู้ที่สหกรณ์ หรือนายทะเบียนสหกรณ์ หรือรองนายทะเบียนสหกรณ์ ฟ้องดำเนินคดี ในทางแพ่งหรือทางอาญาในข้อกล่าวหาที่กระทำให้สหกรณ์เกิดความเสียหาย (แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ หรือไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งของนายทะเบียนสหกรณ์ หรือดำเนินกิจการนอกขอบวัตถุประสงค์หรือขอบเขตแห่งการดำเนินกิจการที่จะพึงดำเนินการได้ของสหกรณ์อันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่สหกรณ์) ซึ่งศาลได้รับฟ้อง หรือประทับรับฟ้องแล้ว หรือเคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้ชดใช้ค่าเสียหายแก่สหกรณ์ในการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสหกรณ์

2. มีหรือเคยมีส่วนร่วมในการประกอบธุรกิจหรือการดำเนินกิจการใด ๆ อันผิดกฎหมาย ที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวงผู้อื่นหรือฉ้อโกงประชาชน หรือเกี่ยวข้องกับคดียาเสพติด

3. เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย

4. เป็นผู้ที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินประกาศรายชื่อให้เป็นบุคคล ที่ถูกกำหนดตามมาตรา 7 ของกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

ทั้งนี้ นับแต่วันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ (ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป) ให้กรรมการและผู้จัดการของสหกรณ์ที่มีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบนี้ที่ยังคงปฏิบัติหน้าที่อยู่ ให้อยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ไม่เกินวันประชุมใหญ่ของสหกรณ์คราวที่จะถึง โดยห้ามมิให้เข้าร่วมพิจารณาในเรื่องที่ตนมีส่วนได้เสีย


หมายเหตุ กรณีตามข้อ 1. บุคคลใดเพียงแค่ถูกฟ้องคดี ก็ถือเป็นลักษณะต้องห้ามในการเป็นกรรมการ/ผู้จัดการสหกรณ์ อาจเข้าข่ายเป็นการจำกัดสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ เป็นประเด็นน่าสนใจในการศึกษา วิเคราะห์การจำกัดสิทธิเสรีภาพ ลักษณะต้องห้ามของกรรมการ/ผู้จัดการสหกรณ์ รวมถึงระยะเวลาการจำกัดสิทธิภายหลังผลคดีแพ่งหรืออาญา

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมประจำสัปดาห์

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 1)

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ พนักงานราชการ

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 (55 ข้อ)

การส่งเด็กเข้าเรียนตามกฎหมาย

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 5)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 (30 ข้อ)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ การลาของข้าราชการ (ชุดที่ 2)