1 ตุลาคมนี้ เปิดทำการศาลปกครองสุพรรณบุรี และภูเก็ต

          ประธานศาลปกครองสูงสุดได้มีประกาศเกี่ยวกับ สถานที่ตั้งและวันเปิดทำการของศาลปกครองสุพรรณบุรี และศาลปกครองภูเก็ต ซึ่งจะเริ่มเปิดทำการในวันที่ 1 ตุลาคม 2561 เพื่ออำนวยความยุติธรรมทางปกครองยิ่งขึ้น


          โดยศาลปกครองสุพรรณบุรี ตั้งอยู่เลขที่ 333 หมู่ที่ 6 ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี          ส่วนศาลปกครองภูเก็ต ตั้งอยู่เลขที่ 33/3 หมู่ที่ 5 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ตข้อสังเกตของผู้เขียน
          1. วันเปิดทำการและสถานที่ตั้งของศาลปกครอง เป็นไปตามมาตรา 8 วรรคหก แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งบัญญัติว่า "ศาลปกครองสูงสุด ศาลปกครองกลาง และศาลปกครองในภูมิภาคจะเปิดทำการเมื่อใด ให้ประธานศาลปกครองสูงสุดโดยความเห็นชอบของ ก.บ.ศป. ประกาศในราชกิจจานุเบกษากำหนดวันเปิดทำการของศาลปกครอง" ประกอบกับมาตรา 48 วรรคหนึ่ง ที่บัญญัติว่า "ให้ประธานศาลปกครองสูงสุดเป็นผู้ประกาศสถานที่ตั้ง และวันเวลาทำการตามปกติของศาลปกครองในราชกิจจานุเบกษา"

          2. การจัดตั้งและเขตอำนาจศาลปกครอง ในวาระเริ่มแรกเมื่อประกาศใช้บังคับพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ได้กำหนดให้มีศาลปกครองในภูมิภาค 16 แห่ง ตามมาตรา 94 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ดังกล่าว 
          หากจะจัดตั้งศาลปกครองเพิ่มเติมนอกจาก 16 แห่งนี้ จะต้องตราพระราชบัญญัติ และกำหนดเขตอำนาจศาล ตามมาตรา 8 วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ดังกล่าว ซึ่งบัญญัติว่า "การจัดตั้งและการกำหนดเขตอำนาจของศาลปกครองในภูมิภาค ให้กระทำโดยพระราชบัญญัติ โดยคำนึงถึงปริมาณคดีและการบริหารบุคลากรของศาลปกครอง โดยจะกำหนดให้เขตอำนาจศาลปกครองในภูมิภาคครอบคลุมเขตการปกครองหลายจังหวัดก็ได้"

          ปัจจุบันมีพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองในภูมิภาค เพิ่มเติม รวม 3 ฉบับ ได้แก่
          - พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองนครสวรรค์ พ.ศ. 2555 บัญญัติให้จัดตั้งศาลปกครองนครสวรรค์ขึ้น โดยมีเขตอำนาจในท้องที่จังหวัดชัยนาท นครสวรรค์ เพชรบูรณ์ และอุทัยธานี ซึ่งเปิดทำการตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2559 ตามประกาศประธานศาลปกครองสูงสุด เรื่อง สถานที่ตั้งและวันเปิดทำการของศาลปกครองนครสวรรค์
          - พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองเพชรบุรี พ.ศ. 2555 บัญญัติให้จัดตั้งศาลปกครองเพชรบุรีขึ้น โดยมีเขตอำนาจในท้องที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี และสมุทรสงคราม ซึ่งเปิดทำการตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2558 ตามประกาศประธานศาลปกครองสูงสุด เรื่อง สถานที่ตั้งและวันเปิดทำการของศาลปกครองเพชรบุรี
          - พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองภูเก็ต พ.ศ. 2555 บัญญัติให้จัดตั้งศาลปกครองภูเก็ตขึ้น โดยมีเขตอำนาจในท้องที่จังหวัดกระบี่ พังงา ภูเก็ต และระนอง ซึ่งจะเปิดทำการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561

          3. เขตอำนาจของศาลปกครองสุพรรณบุรี ซึ่งจะเปิดทำการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เช่นเดียวกับศาลปกครองภูเก็ต จัดตั้งขึ้นในวาระเริ่มแรก ตามมาตรา 94 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 กำหนดให้มีเขตอำนาจในท้องที่จังหวัดกาญจนบุรี ชัยนาท สุพรรณบุรี และอุทัยธานี 
          ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2555 ได้มีกฎหมายจัดตั้งศาลปกครองนครสวรรค์ มีเขตอำนาจในท้องที่จังหวัดชัยนาท นครสวรรค์ เพชรบูรณ์ และอุทัยธานี ทำให้เขตอำนาจศาลปกครองในจังหวัดชัยนาทและอุทัยธานี ทับซ้อนกัน 
          ดังนั้น จึงต้องใช้บังคับตามกฎหมายใหม่ในปี พ.ศ. 2555 ให้เขตท้องที่จังหวัดชัยนาทและอุทัยธานี อยู่ในอำนาจของศาลปกครองนครสวรรค์ ส่วนศาลปกครองสุพรรณบุรีมีเขตอำนาจในท้องที่จังหวัดกาญจนบุรี และสุพรรณบุรี
          อย่างไรก็ดี การเปลี่ยนแปลงเขตอำนาจของศาลปกครองชั้นต้น หากมีเหตุผลความจำเป็น อาจกระทำได้โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา ตามมาตรา 8/1 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ที่บัญญัติว่า "การเปลี่ยนแปลงเขตท้องที่ที่ศาลปกครองชั้นต้นมีเขตอำนาจ ในกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชน โดยคำนึงถึงสิทธิในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม การบริหารจัดการคดี และระยะเวลาพิจารณาพิพากษาคดี ให้กระทำโดยข้อเสนอของ ก.บ.ศป. และตราเป็นพระราชกฤษฎีกา" จึงอาจจะมีการตราพระราชกฤษฎีกาในโอกาสต่อไป

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมประจำสัปดาห์

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 (30 ข้อ)

สาระสำคัญ พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 (ฉบับเตรียมสอบ)

การส่งเด็กเข้าเรียนตามกฎหมาย

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 1)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 (55 ข้อ)

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ พนักงานราชการ

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ สารบรรณ (ชุดที่ 3)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 (20 ข้อ)