1 ตุลาคมนี้ เปิดทำการศาลปกครองสุพรรณบุรี และภูเก็ต

          ประธานศาลปกครองสูงสุดได้มีประกาศเกี่ยวกับ สถานที่ตั้งและวันเปิดทำการของศาลปกครองสุพรรณบุรี และศาลปกครองภูเก็ต ซึ่งจะเริ่มเปิดทำการในวันที่ 1 ตุลาคม 2561 เพื่ออำนวยความยุติธรรมทางปกครองยิ่งขึ้น


          โดยศาลปกครองสุพรรณบุรี ตั้งอยู่เลขที่ 333 หมู่ที่ 6 ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี          ส่วนศาลปกครองภูเก็ต ตั้งอยู่เลขที่ 33/3 หมู่ที่ 5 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ตข้อสังเกตของผู้เขียน
          1. วันเปิดทำการและสถานที่ตั้งของศาลปกครอง เป็นไปตามมาตรา 8 วรรคหก แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งบัญญัติว่า "ศาลปกครองสูงสุด ศาลปกครองกลาง และศาลปกครองในภูมิภาคจะเปิดทำการเมื่อใด ให้ประธานศาลปกครองสูงสุดโดยความเห็นชอบของ ก.บ.ศป. ประกาศในราชกิจจานุเบกษากำหนดวันเปิดทำการของศาลปกครอง" ประกอบกับมาตรา 48 วรรคหนึ่ง ที่บัญญัติว่า "ให้ประธานศาลปกครองสูงสุดเป็นผู้ประกาศสถานที่ตั้ง และวันเวลาทำการตามปกติของศาลปกครองในราชกิจจานุเบกษา"

          2. การจัดตั้งและเขตอำนาจศาลปกครอง ในวาระเริ่มแรกเมื่อประกาศใช้บังคับพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ได้กำหนดให้มีศาลปกครองในภูมิภาค 16 แห่ง ตามมาตรา 94 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ดังกล่าว 
          หากจะจัดตั้งศาลปกครองเพิ่มเติมนอกจาก 16 แห่งนี้ จะต้องตราพระราชบัญญัติ และกำหนดเขตอำนาจศาล ตามมาตรา 8 วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ดังกล่าว ซึ่งบัญญัติว่า "การจัดตั้งและการกำหนดเขตอำนาจของศาลปกครองในภูมิภาค ให้กระทำโดยพระราชบัญญัติ โดยคำนึงถึงปริมาณคดีและการบริหารบุคลากรของศาลปกครอง โดยจะกำหนดให้เขตอำนาจศาลปกครองในภูมิภาคครอบคลุมเขตการปกครองหลายจังหวัดก็ได้"

          ปัจจุบันมีพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองในภูมิภาค เพิ่มเติม รวม 3 ฉบับ ได้แก่
          - พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองนครสวรรค์ พ.ศ. 2555 บัญญัติให้จัดตั้งศาลปกครองนครสวรรค์ขึ้น โดยมีเขตอำนาจในท้องที่จังหวัดชัยนาท นครสวรรค์ เพชรบูรณ์ และอุทัยธานี ซึ่งเปิดทำการตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2559 ตามประกาศประธานศาลปกครองสูงสุด เรื่อง สถานที่ตั้งและวันเปิดทำการของศาลปกครองนครสวรรค์
          - พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองเพชรบุรี พ.ศ. 2555 บัญญัติให้จัดตั้งศาลปกครองเพชรบุรีขึ้น โดยมีเขตอำนาจในท้องที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี และสมุทรสงคราม ซึ่งเปิดทำการตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2558 ตามประกาศประธานศาลปกครองสูงสุด เรื่อง สถานที่ตั้งและวันเปิดทำการของศาลปกครองเพชรบุรี
          - พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองภูเก็ต พ.ศ. 2555 บัญญัติให้จัดตั้งศาลปกครองภูเก็ตขึ้น โดยมีเขตอำนาจในท้องที่จังหวัดกระบี่ พังงา ภูเก็ต และระนอง ซึ่งจะเปิดทำการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561

          3. เขตอำนาจของศาลปกครองสุพรรณบุรี ซึ่งจะเปิดทำการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เช่นเดียวกับศาลปกครองภูเก็ต จัดตั้งขึ้นในวาระเริ่มแรก ตามมาตรา 94 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 กำหนดให้มีเขตอำนาจในท้องที่จังหวัดกาญจนบุรี ชัยนาท สุพรรณบุรี และอุทัยธานี 
          ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2555 ได้มีกฎหมายจัดตั้งศาลปกครองนครสวรรค์ มีเขตอำนาจในท้องที่จังหวัดชัยนาท นครสวรรค์ เพชรบูรณ์ และอุทัยธานี ทำให้เขตอำนาจศาลปกครองในจังหวัดชัยนาทและอุทัยธานี ทับซ้อนกัน 
          ดังนั้น จึงต้องใช้บังคับตามกฎหมายใหม่ในปี พ.ศ. 2555 ให้เขตท้องที่จังหวัดชัยนาทและอุทัยธานี อยู่ในอำนาจของศาลปกครองนครสวรรค์ ส่วนศาลปกครองสุพรรณบุรีมีเขตอำนาจในท้องที่จังหวัดกาญจนบุรี และสุพรรณบุรี
          อย่างไรก็ดี การเปลี่ยนแปลงเขตอำนาจของศาลปกครองชั้นต้น หากมีเหตุผลความจำเป็น อาจกระทำได้โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา ตามมาตรา 8/1 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ที่บัญญัติว่า "การเปลี่ยนแปลงเขตท้องที่ที่ศาลปกครองชั้นต้นมีเขตอำนาจ ในกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชน โดยคำนึงถึงสิทธิในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม การบริหารจัดการคดี และระยะเวลาพิจารณาพิพากษาคดี ให้กระทำโดยข้อเสนอของ ก.บ.ศป. และตราเป็นพระราชกฤษฎีกา" จึงอาจจะมีการตราพระราชกฤษฎีกาในโอกาสต่อไป

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมประจำสัปดาห์

การส่งเด็กเข้าเรียนตามกฎหมาย

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 1)

โครงสร้างรัฐธรรมนูญ'60

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 (20 ข้อ)

ความเข้าใจผิดของโรงเรียน เกี่ยวกับการลงโทษนักเรียน 5 สถาน

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 5)

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ สารบรรณ (ชุดที่ 3)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 (ชุดที่ 1)

ลักษณะของสัญญาจำนอง