แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 2)


ข้อ 11 ผู้มีหน้าที่แจ้งการเปลี่ยนแปลงเขตหมู่บ้านให้คณะกรรมการการเลือกตั้งทราบ ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง
ก. ผู้อำนวยการทะเบียนกลาง
ข. ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด
ค. ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ข้อ 12 โดยทั่วไป กรณีสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพ้นจากตำแหน่งเพราะเหตุอื่นนอกจากครบวาระ ต้องจัดการเลือกตั้งภายในกำหนดเวลาใด
ก. 30 วัน
ข. 45 วัน
ค. 60 วัน 
ง. 90 วัน

ข้อ 13 เกี่ยวกับ "หัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่น" ข้อใดไม่ถูกต้อง
ก. ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นหัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่น
ข. หัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ค. ปลัดเมืองพัทยาเป็นหัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่น
ง. หัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นผู้กำหนดเขตเลือกตั้งและหน่วยเลือกตั้ง

ข้อ 14 ผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562
ก. ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
ข. ประธานศาลฎีกา
ค. นายกรัฐมนตรี
ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงหมาดไทย

ข้อ 15 การประกาศหรือเผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป ต้องดำเนินการตามข้อใดที่กฎหมายให้ถือว่าได้ดำเนินการโดยชอบแล้ว
ก. แจ้งหนังสือ ณ ภูมิลำเนา
ข. ส่งหนังสือ ณ ภูมิลำเนา
ค. ส่งหนังสือ ณ ที่อยู่ที่ปรากฏตามหลักฐานทางทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร
ง. ดำเนินการในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข้อ 16 ท้องที่ที่กำหนดเป็นเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น คือความหมายในข้อใด
ก. หน่วยเลือกตั้ง
ข. เขตเลือกตั้ง
ค. ที่เลือกตั้ง
ง. จังหวัด

ข้อ 17 ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น
ก. ใช้เขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น เป็นเขตเลือกตั้ง
ข. หมายความรวมถึงการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครด้วย
ค. ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่กำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง
ง. การกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง ให้กระทำก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 30 วัน

ข้อ 18 คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งที่ได้รับแต่งตั้งต้องมีจำนวนเท่าใด
ก. 5 คน
ข. ไม่น้อยกว่า 5 คน
ค. 7 คน
ง. ไม่น้อยกว่า 7 คน

ข้อ 19 ผู้มีหน้าที่แต่งตั้งผู้มีสิทธิเลือกตั้งเป็นเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง
ก. ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข. ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด
ค. คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ง. ผู้ว่าราชการจังหวัด

ข้อ 20 กรณีที่มีการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง
ก. ศาลมีอำนาจสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งโดยรู้อยู่แล้วว่าตนเป็นผู้ขาดคุณสมบัติมีกำหนด 10 ปี
ข. ให้ผู้พบการกระทำความผิดแจ้งต่อพนักงานฝ่ายปกครอง หรือตำรวจ หรือเจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยในการเลือกตั้ง หรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้ง
ค. เจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยในการเลือกตั้ง มีอำนาจับกุมและควบคุมตัวผู้กระทำความผิดส่งพนักงานสอบสวน โดยให้ถือว่าเป็นการพบการกระทำความผิดซึ่งหน้า
ง. พนักงานสอบสวนต้องดำเนินการสอบสวนทันทีโดยไม่ต้องมีผู้ร้องทุกข์หรือกล่าวโทษ

เฉลย
ข้อ 11 ตอบ ค. มาตรา 21 วรรคสอง บัญญัติว่า กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเขตจังหวัด เขตอำเภอ เขตตำบล เขตหมู่บ้าน เขตเทศบาล เขตองค์การบริหารส่วนตำบล หรือเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยมีหน้าที่แจ้งการเปลี่ยนแปลงให้คณะกรรมการการเลือกตั้งทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง
ข้อ 12 ตอบ ค. มาตรา 11 วรรคหนึ่ง บัญญัติให้จัดการเลือกตั้งภายใน 60 วัน นับแต่วันที่สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพ้นจากตำแหน่งเพราะเหตุอื่นนอกจากครบวาระ เว้นแต่ในกรณีของสมาชิกสภาท้องถิ่นถ้าวาระการดำรงตำแหน่งเหลืออยู่ไม่ถึง 180 วัน จะไม่จัดการเลือกตั้งก็ได้
ข้อ 13 ตอบ ง. หัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่กำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง ตามมาตรา 25 (2) ส่วนเขตเลือกตั้งเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด  กรณีเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น เป็นไปตามมาตรา 19 ส่วนกรณีเขตเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น เป็นไปตามมาตรา 22
ข้อ 14 ตอบ ก. มาตรา 9 บัญญัติให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งของคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
ข้อ 15 ตอบ ง. มาตรา 6 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า ในกรณีที่พระราชบัญญัตินี้ บัญญัติให้ประกาศหรือเผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป ให้ถือว่าประกาศหรือเผยแพร่ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือระบบหรือวิธีการอื่นใดที่ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวกเป็นการดำเนินการโดยชอบด้วยพระราชบัญญัตินี้แล้ว
ข้อ 16 ตอบ ข. มาตรา 4 บัญญัติว่า ในพระราชบัญญัตินี้ "เขตเลือกตั้ง" หมายความว่า ท้องที่ที่กำหนดเป็นเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
ข้อ 17 ตอบ ง. มาตรา 23 วรรคสอง บัญญัติว่า การกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง ให้กระทำก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 25 วัน โดยให้ทำเป็นประกาศปิดไว้ ณ ที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น และสถานที่อื่นที่เห็นสมควร รวมทั้งให้จัดทำแผนที่สังเขปแสดงเขตของหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งไว้ด้วย
ข้อ 18 ตอบ ข. มาตรา 28 (1) บัญญัติว่า ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 20 วัน ให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่งตั้งผู้มีสิทธิเลือกตั้งเป็นเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง กรณีคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 5 คน มีหน้าที่เกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนนในที่เลือกตั้งและนับคะแนนของหน่วยเลือกตั้งแต่ละแห่ง
ข้อ 19 ตอบ ก. มาตรา 28 วรรคหนึ่ง บัญญัติให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่งตั้งผู้มีสิทธิเลือกตั้งเป็นเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง
ข้อ 20 ตอบ ก. มาตรา 120 บัญญัติว่า ผู้ใดลงสมัครรับเลือกตั้งโดยรู้อยู่แล้วว่าตนเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้ง ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1 ปี ถึง 10 ปี และปรับตั้งแต่ 20,000 บาท ถึง 200,000 บาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกำหนด 20 ปี

ลิ้งก์ แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562
#นักเรียนกฎหมาย
6 พฤศจิกายน 2563

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมประจำสัปดาห์

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 1)

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ พนักงานราชการ

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 (55 ข้อ)

การส่งเด็กเข้าเรียนตามกฎหมาย

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 5)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 (30 ข้อ)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ การลาของข้าราชการ (ชุดที่ 2)