แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 2)


ข้อ 11 ผู้มีหน้าที่แจ้งการเปลี่ยนแปลงเขตหมู่บ้านให้คณะกรรมการการเลือกตั้งทราบ ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง
ก. ผู้อำนวยการทะเบียนกลาง
ข. ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด
ค. ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ข้อ 12 โดยทั่วไป กรณีสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพ้นจากตำแหน่งเพราะเหตุอื่นนอกจากครบวาระ ต้องจัดการเลือกตั้งภายในกำหนดเวลาใด
ก. 30 วัน
ข. 45 วัน
ค. 60 วัน 
ง. 90 วัน

ข้อ 13 เกี่ยวกับ "หัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่น" ข้อใดไม่ถูกต้อง
ก. ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นหัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่น
ข. หัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ค. ปลัดเมืองพัทยาเป็นหัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่น
ง. หัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นผู้กำหนดเขตเลือกตั้งและหน่วยเลือกตั้ง

ข้อ 14 ผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562
ก. ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
ข. ประธานศาลฎีกา
ค. นายกรัฐมนตรี
ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงหมาดไทย

ข้อ 15 การประกาศหรือเผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป ต้องดำเนินการตามข้อใดที่กฎหมายให้ถือว่าได้ดำเนินการโดยชอบแล้ว
ก. แจ้งหนังสือ ณ ภูมิลำเนา
ข. ส่งหนังสือ ณ ภูมิลำเนา
ค. ส่งหนังสือ ณ ที่อยู่ที่ปรากฏตามหลักฐานทางทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร
ง. ดำเนินการในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข้อ 16 ท้องที่ที่กำหนดเป็นเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น คือความหมายในข้อใด
ก. หน่วยเลือกตั้ง
ข. เขตเลือกตั้ง
ค. ที่เลือกตั้ง
ง. จังหวัด

ข้อ 17 ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น
ก. ใช้เขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น เป็นเขตเลือกตั้ง
ข. หมายความรวมถึงการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครด้วย
ค. ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่กำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง
ง. การกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง ให้กระทำก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 30 วัน

ข้อ 18 คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งที่ได้รับแต่งตั้งต้องมีจำนวนเท่าใด
ก. 5 คน
ข. ไม่น้อยกว่า 5 คน
ค. 7 คน
ง. ไม่น้อยกว่า 7 คน

ข้อ 19 ผู้มีหน้าที่แต่งตั้งผู้มีสิทธิเลือกตั้งเป็นเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง
ก. ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข. ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด
ค. คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ง. ผู้ว่าราชการจังหวัด

ข้อ 20 กรณีที่มีการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง
ก. ศาลมีอำนาจสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งโดยรู้อยู่แล้วว่าตนเป็นผู้ขาดคุณสมบัติมีกำหนด 10 ปี
ข. ให้ผู้พบการกระทำความผิดแจ้งต่อพนักงานฝ่ายปกครอง หรือตำรวจ หรือเจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยในการเลือกตั้ง หรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้ง
ค. เจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยในการเลือกตั้ง มีอำนาจับกุมและควบคุมตัวผู้กระทำความผิดส่งพนักงานสอบสวน โดยให้ถือว่าเป็นการพบการกระทำความผิดซึ่งหน้า
ง. พนักงานสอบสวนต้องดำเนินการสอบสวนทันทีโดยไม่ต้องมีผู้ร้องทุกข์หรือกล่าวโทษ

เฉลย
ข้อ 11 ตอบ ค. มาตรา 21 วรรคสอง บัญญัติว่า กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเขตจังหวัด เขตอำเภอ เขตตำบล เขตหมู่บ้าน เขตเทศบาล เขตองค์การบริหารส่วนตำบล หรือเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยมีหน้าที่แจ้งการเปลี่ยนแปลงให้คณะกรรมการการเลือกตั้งทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง
ข้อ 12 ตอบ ค. มาตรา 11 วรรคหนึ่ง บัญญัติให้จัดการเลือกตั้งภายใน 60 วัน นับแต่วันที่สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพ้นจากตำแหน่งเพราะเหตุอื่นนอกจากครบวาระ เว้นแต่ในกรณีของสมาชิกสภาท้องถิ่นถ้าวาระการดำรงตำแหน่งเหลืออยู่ไม่ถึง 180 วัน จะไม่จัดการเลือกตั้งก็ได้
ข้อ 13 ตอบ ง. หัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่กำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง ตามมาตรา 25 (2) ส่วนเขตเลือกตั้งเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด  กรณีเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น เป็นไปตามมาตรา 19 ส่วนกรณีเขตเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น เป็นไปตามมาตรา 22
ข้อ 14 ตอบ ก. มาตรา 9 บัญญัติให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งของคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
ข้อ 15 ตอบ ง. มาตรา 6 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า ในกรณีที่พระราชบัญญัตินี้ บัญญัติให้ประกาศหรือเผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป ให้ถือว่าประกาศหรือเผยแพร่ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือระบบหรือวิธีการอื่นใดที่ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวกเป็นการดำเนินการโดยชอบด้วยพระราชบัญญัตินี้แล้ว
ข้อ 16 ตอบ ข. มาตรา 4 บัญญัติว่า ในพระราชบัญญัตินี้ "เขตเลือกตั้ง" หมายความว่า ท้องที่ที่กำหนดเป็นเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
ข้อ 17 ตอบ ง. มาตรา 23 วรรคสอง บัญญัติว่า การกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง ให้กระทำก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 25 วัน โดยให้ทำเป็นประกาศปิดไว้ ณ ที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น และสถานที่อื่นที่เห็นสมควร รวมทั้งให้จัดทำแผนที่สังเขปแสดงเขตของหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งไว้ด้วย
ข้อ 18 ตอบ ข. มาตรา 28 (1) บัญญัติว่า ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 20 วัน ให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่งตั้งผู้มีสิทธิเลือกตั้งเป็นเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง กรณีคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 5 คน มีหน้าที่เกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนนในที่เลือกตั้งและนับคะแนนของหน่วยเลือกตั้งแต่ละแห่ง
ข้อ 19 ตอบ ก. มาตรา 28 วรรคหนึ่ง บัญญัติให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่งตั้งผู้มีสิทธิเลือกตั้งเป็นเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง
ข้อ 20 ตอบ ก. มาตรา 120 บัญญัติว่า ผู้ใดลงสมัครรับเลือกตั้งโดยรู้อยู่แล้วว่าตนเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้ง ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1 ปี ถึง 10 ปี และปรับตั้งแต่ 20,000 บาท ถึง 200,000 บาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกำหนด 20 ปี

ลิ้งก์ แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562
#นักเรียนกฎหมาย
6 พฤศจิกายน 2563

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมประจำสัปดาห์

การส่งเด็กเข้าเรียนตามกฎหมาย

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 1)

โครงสร้างรัฐธรรมนูญ'60

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 (20 ข้อ)

ความเข้าใจผิดของโรงเรียน เกี่ยวกับการลงโทษนักเรียน 5 สถาน

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 5)

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ สารบรรณ (ชุดที่ 3)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 (ชุดที่ 1)

ลักษณะของสัญญาจำนอง