แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 3)


ข้อ 21 บุคคลผู้มีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ จะเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วกี่ปี
ก. ไม่น้อยกว่า 3 ปี
ข. ไม่น้อยกว่า 5 ปี
ค. ไม่น้อยกว่า 10 ปี
ง. ไม่น้อยกว่า 15 ปี

ข้อ 22 การย้ายบุคคลเข้ามาในทะเบียนบ้านเพื่อประโยชน์ในการเลือกตั้งโดยมิชอบ ต้องระวางโทษในข้อใด
ก. จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 
ข. จำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกำหนด 5 ปี
ค. จำคุก 1 ปี ถึง 5 ปี หรือปรับตั้งแต่ 20,000 บาท ถึง 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกำหนด 10 ปี
ง. จำคุก 1 ปี ถึง 10 ปี หรือปรับตั้งแต่ 20,000 บาท ถึง 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกำหนด 20 ปี

ข้อ 23 ท้องที่ที่กำหนดให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทำการออกเสียงลงคะแนน ณ ที่เลือกตั้งใดที่เลือกตั้งหนึ่ง คือความหมายของคำใด
ก. หน่วยเลือกตั้ง
ข. เขตเลือกตั้ง
ค. ที่เลือกตั้ง
ง. จังหวัด

ข้อ 24 กรณีถึงเวลาเปิดการลงคะแนนเลือกตั้งแล้ว มีกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งมาปฏิบัติหน้าที่ไม่ครบจำนวนที่ได้รับแต่งตั้ง ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง
ก. ถ้ามาไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ให้ปฏิบัติหน้าที่ได้
ข. ถ้ามาไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ให้แต่งตั้งเพิ่มเติมให้ครบจำนวนก่อนการนับคะแนนเลือกตั้ง
ค. ถ้ามาน้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ให้แต่งตั้งกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยเลือกตั้งนั้น
ง. ทุกข้อไม่ถูกต้อง

ข้อ 25 การอุทธรณ์ผลการพิจารณาเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งมิใช่เหตุอันสมควร ต้องยื่นอุทธรณ์ต่อผู้ใด
ก. ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข. ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด
ค. คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ง. คณะกรรมการการเลือกตั้ง

ข้อ 26 กรณีผู้มีสิทธิเลือกตั้งเห็นว่า ตนไม่มีชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ต้องดำเนินการอย่างไร
ก. ไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ โดยไม่ต้องดำเนินการใด
ข. ร้องเรียนต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อให้มีการไต่สวน
ค. แจ้งเป็นหนังสือต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ง. แจ้งความต่อพนักงานสอบสวนภายในอายุความ

ข้อ 27 ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง
ก. ผู้มีสิทธิเลือกตั้งต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี ในวันเลือกตั้ง
ข. นักบวชเป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้ง
ค. พระภิกษุเป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้ง
ง. ผู้มีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบถูกจำกัดสิทธิเลือกตั้ง

ตอบคำถามในข้อ 28 - 30 โดยใช้ตัวเลือกต่อไปนี้
ก. 7
ข. 15
ค. 30
ง. 60

ข้อ 28 โดยหลัก ระยะเวลาแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

ข้อ 29 ระยะเวลาการประกาศรายชื่อผู้ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง และมิได้แจ้งเหตุ หรือแจ้งเหตุแล้วแต่มิใช่เหตุอันสมควร

ข้อ 30 กำหนดเวลาอุทธรณ์ผลการพิจารณาเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งมิใช่เหตุอันสมควร

เฉลย
ข้อ 21 ตอบ ข. มาตรา 38 (1) บัญญัติให้บุคคลผู้มีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งเมื่อได้สัญชาติไทยมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 5 ปี
ข้อ 22 ตอบ ข. มาตรา 125 และมาตรา 48 
ข้อ 23 ตอบ ก. มาตรา 4 บัญญัติว่า "หน่วยเลือกตั้ง" หมายความว่า ท้องที่ที่กำหนดให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทำการออกเสียงลงคะแนน ณ ที่เลือกตั้งใดที่เลือกตั้งหนึ่ง
ข้อ 24 ตอบ ง. ซึ่งระบุว่าทุกข้อไม่ถูกต้อง เป็นคำตอบที่ไม่ถูกต้อง เนื่องจากข้อ ก. ข. และ ค. ถูกต้องตามบทบัญญัติมาตรา 29 วรรคสองและวรรคสาม 
ข้อ 25 ตอบ ข. มาตรา 40 วรรคสี่ บัญญัติให้มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด ภายใน 30 วัน นับแต่วันเลือกตั้ง
ข้อ 26 ตอบ ค. มาตรา 44 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า ผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรือเจ้าบ้านผู้ใด เห็นว่าตนหรือผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านของตนไม่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ให้แจ้งเป็นหนังสือต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 10 วัน
ข้อ 27 ตอบ ก. มาตรา 38 (2) บัญญัติให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีในวันเลือกตั้ง
ข้อ 28 ตอบ ก. มาตรา 40 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่าถ้าผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ เนื่องจากมีเหตุอันสมควร ให้แจ้งเหตุดังกล่าวต่อบุคคลซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด ภายใน 7 วัน ก่อนวันเลือกตั้ง หรือภายใน 7 วัน นับแต่วันเลือกตั้ง 
ข้อ 29 ตอบ ง. มาตรา 41 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า เมื่อครบกำหนด 60 วัน นับแต่วันเลือกตั้ง ให้บุคคลซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งแต่งตั้ง ประกาศรายชื่อผู้ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและมิได้แจ้งเหตุ หรือแจ้งเหตุแล้วแต่เหตุนั้นมิใช่เหตุอันสมควร
ข้อ 30 ตอบ ค. มาตรา 40 วรรคสี่ บัญญัติให้มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด ภายใน 30 วัน นับแต่วันเลือกตั้ง

ลิ้งก์ แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562
#นักเรียนกฎหมาย
  6 พฤศจิกายน 2563

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมประจำสัปดาห์

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 (30 ข้อ)

สาระสำคัญ พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 (ฉบับเตรียมสอบ)

การส่งเด็กเข้าเรียนตามกฎหมาย

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 1)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 (55 ข้อ)

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ พนักงานราชการ

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ สารบรรณ (ชุดที่ 3)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 (20 ข้อ)