แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 3)


ข้อ 21 บุคคลผู้มีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ จะเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วกี่ปี
ก. ไม่น้อยกว่า 3 ปี
ข. ไม่น้อยกว่า 5 ปี
ค. ไม่น้อยกว่า 10 ปี
ง. ไม่น้อยกว่า 15 ปี

ข้อ 22 การย้ายบุคคลเข้ามาในทะเบียนบ้านเพื่อประโยชน์ในการเลือกตั้งโดยมิชอบ ต้องระวางโทษในข้อใด
ก. จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 
ข. จำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกำหนด 5 ปี
ค. จำคุก 1 ปี ถึง 5 ปี หรือปรับตั้งแต่ 20,000 บาท ถึง 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกำหนด 10 ปี
ง. จำคุก 1 ปี ถึง 10 ปี หรือปรับตั้งแต่ 20,000 บาท ถึง 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกำหนด 20 ปี

ข้อ 23 ท้องที่ที่กำหนดให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทำการออกเสียงลงคะแนน ณ ที่เลือกตั้งใดที่เลือกตั้งหนึ่ง คือความหมายของคำใด
ก. หน่วยเลือกตั้ง
ข. เขตเลือกตั้ง
ค. ที่เลือกตั้ง
ง. จังหวัด

ข้อ 24 กรณีถึงเวลาเปิดการลงคะแนนเลือกตั้งแล้ว มีกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งมาปฏิบัติหน้าที่ไม่ครบจำนวนที่ได้รับแต่งตั้ง ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง
ก. ถ้ามาไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ให้ปฏิบัติหน้าที่ได้
ข. ถ้ามาไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ให้แต่งตั้งเพิ่มเติมให้ครบจำนวนก่อนการนับคะแนนเลือกตั้ง
ค. ถ้ามาน้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ให้แต่งตั้งกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยเลือกตั้งนั้น
ง. ทุกข้อไม่ถูกต้อง

ข้อ 25 การอุทธรณ์ผลการพิจารณาเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งมิใช่เหตุอันสมควร ต้องยื่นอุทธรณ์ต่อผู้ใด
ก. ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข. ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด
ค. คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ง. คณะกรรมการการเลือกตั้ง

ข้อ 26 กรณีผู้มีสิทธิเลือกตั้งเห็นว่า ตนไม่มีชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ต้องดำเนินการอย่างไร
ก. ไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ โดยไม่ต้องดำเนินการใด
ข. ร้องเรียนต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อให้มีการไต่สวน
ค. แจ้งเป็นหนังสือต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ง. แจ้งความต่อพนักงานสอบสวนภายในอายุความ

ข้อ 27 ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง
ก. ผู้มีสิทธิเลือกตั้งต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี ในวันเลือกตั้ง
ข. นักบวชเป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้ง
ค. พระภิกษุเป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้ง
ง. ผู้มีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบถูกจำกัดสิทธิเลือกตั้ง

ตอบคำถามในข้อ 28 - 30 โดยใช้ตัวเลือกต่อไปนี้
ก. 7
ข. 15
ค. 30
ง. 60

ข้อ 28 โดยหลัก ระยะเวลาแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

ข้อ 29 ระยะเวลาการประกาศรายชื่อผู้ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง และมิได้แจ้งเหตุ หรือแจ้งเหตุแล้วแต่มิใช่เหตุอันสมควร

ข้อ 30 กำหนดเวลาอุทธรณ์ผลการพิจารณาเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งมิใช่เหตุอันสมควร

เฉลย
ข้อ 21 ตอบ ข. มาตรา 38 (1) บัญญัติให้บุคคลผู้มีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งเมื่อได้สัญชาติไทยมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 5 ปี
ข้อ 22 ตอบ ข. มาตรา 125 และมาตรา 48 
ข้อ 23 ตอบ ก. มาตรา 4 บัญญัติว่า "หน่วยเลือกตั้ง" หมายความว่า ท้องที่ที่กำหนดให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทำการออกเสียงลงคะแนน ณ ที่เลือกตั้งใดที่เลือกตั้งหนึ่ง
ข้อ 24 ตอบ ง. ซึ่งระบุว่าทุกข้อไม่ถูกต้อง เป็นคำตอบที่ไม่ถูกต้อง เนื่องจากข้อ ก. ข. และ ค. ถูกต้องตามบทบัญญัติมาตรา 29 วรรคสองและวรรคสาม 
ข้อ 25 ตอบ ข. มาตรา 40 วรรคสี่ บัญญัติให้มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด ภายใน 30 วัน นับแต่วันเลือกตั้ง
ข้อ 26 ตอบ ค. มาตรา 44 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า ผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรือเจ้าบ้านผู้ใด เห็นว่าตนหรือผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านของตนไม่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ให้แจ้งเป็นหนังสือต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 10 วัน
ข้อ 27 ตอบ ก. มาตรา 38 (2) บัญญัติให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีในวันเลือกตั้ง
ข้อ 28 ตอบ ก. มาตรา 40 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่าถ้าผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ เนื่องจากมีเหตุอันสมควร ให้แจ้งเหตุดังกล่าวต่อบุคคลซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด ภายใน 7 วัน ก่อนวันเลือกตั้ง หรือภายใน 7 วัน นับแต่วันเลือกตั้ง 
ข้อ 29 ตอบ ง. มาตรา 41 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า เมื่อครบกำหนด 60 วัน นับแต่วันเลือกตั้ง ให้บุคคลซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งแต่งตั้ง ประกาศรายชื่อผู้ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและมิได้แจ้งเหตุ หรือแจ้งเหตุแล้วแต่เหตุนั้นมิใช่เหตุอันสมควร
ข้อ 30 ตอบ ค. มาตรา 40 วรรคสี่ บัญญัติให้มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด ภายใน 30 วัน นับแต่วันเลือกตั้ง

ลิ้งก์ แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562
#นักเรียนกฎหมาย
  6 พฤศจิกายน 2563

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมประจำสัปดาห์

การส่งเด็กเข้าเรียนตามกฎหมาย

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 1)

โครงสร้างรัฐธรรมนูญ'60

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 (ชุดที่ 1)

แก้ตัวว่าไม่รู้กฎหมาย (คำพิพากษาฎีกาที่ 1411/2564)

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการควบคุมดูแลการใช้รถโรงเรียน พ.ศ. 2562

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 (ชุดที่ 1)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 (20 ข้อ)

ลักษณะของสัญญาจำนอง