แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 4)


ข้อ 31 กำหนดเวลาห้ามขาย จำหน่าย จ่ายแจกหรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิดในเขตเลือกตั้ง
ก. เวลา 00.01 นาฬิกา ของวันก่อนวันเลือกตั้ง 1 วัน จนถึงเวลา 24.00 นาฬิกา ของวันเลือกตั้ง
ข. เวลา 00.01 นาฬิกา ของวันก่อนวันเลือกตั้ง 1 วัน จนถึงเวลา 18.00 นาฬิกา ของวันเลือกตั้ง
ค. เวลา 18.00 นาฬิกา ของวันก่อนวันเลือกตั้ง 1 วัน จนถึงเวลา 18.00 นาฬิกา ของวันเลือกตั้ง
ง. เวลา 18.00 นาฬิกา ของวันก่อนวันเลือกตั้ง 1 วัน จนถึงเวลา 24.00 นาฬิกา ของวันเลือกตั้ง

ข้อ 32 การกระทำผิดตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 นอกจากคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้เสียหายแล้ว กฎหมายให้ถือว่าผู้ใดเป็นผู้เสียหายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ก. ประชาชน
ข. ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ค. ผู้มีส่วนได้เสีย
ง. ผู้สมัครในเขตเลือกตั้ง

ข้อ 33 บทบัญญัติว่าด้วยการอุทธรณ์คำวินิจฉัยผู้ไม่มีสิทธิสมัครรรับเลือกตั้ง ข้อใดไม่ถูกต้อง
ก. อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ข. อุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาคที่มีเขตอำนาจ
ค. การอุทธรณ์ไม่เป็นเหตุให้ชะลอการเลือกตั้ง
ง. การวินิจฉัยอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จก่อนวันเลือกตั้ง

ข้อ 34 กรณีบัตรเลือกตั้งเป็นบัตรเสีย กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งต้องสลักหลังในบัตรว่าอย่างไร
ก. "เสีย"
ข. "บัตรเสีย"
ค. "ไม่นับคะแนน"
ง. "แยกไม่นับคะแนน"

ข้อ 35 ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง โดยแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิแล้วแต่เหตุนั้นมิใช่เหตุอันสมควร จะถูกจำกัดสิทธิในการสมัครรับเลือกตั้งเป็นกำนันและผู้ใหญ่บ้านเป็นเวลากี่ปี
ก. 1 ปี
ข. 2 ปี
ค. 3 ปี
ง. 5 ปี

ข้อ 36 กำหนดเวลาห้ามทำการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง
ก. ตั้งแต่เวลา 18.00 นาฬิกาของวันก่อนวันเลือกตั้ง 1 วัน จนสิ้นสุดวันเลือกตั้ง
ข. ตั้งแต่เวลา 21.00 นาฬิกาของวันก่อนวันเลือกตั้ง 1 วัน จนสิ้นสุดวันเลือกตั้ง
ค. ตั้งแต่เวลา 24.00 นาฬิกาของวันก่อนวันเลือกตั้ง 1 วัน จนสิ้นสุดวันเลือกตั้ง
ง. ตั้งแต่เวลา 00.01 นาฬิกาของวันเลือกตั้ง จนสิ้นสุดวันเลือกตั้ง

ข้อ 37 บทลงโทษการเล่นหรือจัดให้มีการเล่นการพนันขันต่อใดๆ เกี่ยวกับผลของการเลือกตั้ง ยกเว้นข้อใด
ก. จำคุกตั้งแต่ 1 ปีถึง 5 ปี หรือปรับตั้งแต่ 20,000 บาทถึง 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ข. ผู้เล่นถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 10 ปี
ค. ผู้จัดให้มีการเล่นถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
ง. ถ้าผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้เล่นเอง ต้องจำคุกตั้งแต่ 1 ปีถึง 10 ปี หรือปรับตั้งแต่ 20,000 บาทถึง 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ข้อ 38 กรณีมีผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้บริหารท้องถิ่นเท่ากับจำนวนผู้บริหารท้องถิ่นที่จะพึงมีในเขตเลือกตั้ง ผู้สมัครรับเลือกตั้งจะได้รับเลือกตั้งต้องได้รับคะแนนเสียงเท่าใด
ก. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง และมากกว่าคะแนนเสียงที่ไม่เลือกผู้ใด
ข. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง และมากกว่าคะแนนเสียงที่ไม่เลือกผู้ใด
ค. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง และมากกว่าคะแนนเสียงที่ไม่เลือกผู้ใด
ง. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของจำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง และมากกว่าคะแนนเสียงที่ไม่เลือกผู้ใด

ข้อ 39 ช่วงเวลาเปิดการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง
ก. เวลา 08.00 นาฬิกา ถึงเวลา 16.00 นาฬิกา
ข. เวลา 08.00 นาฬิกา ถึงเวลา 17.00 นาฬิกา
ค. เวลา 08.30 นาฬิกา ถึงเวลา 16.30 นาฬิกา
ง. เวลา 08.30 นาฬิกา ถึงเวลา 17.30 นาฬิกา

ข้อ 40 ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้บริหารท้องถิ่น ต้องมีอายุตามข้อใด
ก. ไม่ต่ำกว่า 18 ปี
ข. ไม่ต่ำกว่า 25 ปี นับถึงวันเลือกตั้ง
ค. ไม่ต่ำกว่า 40 ปี
ง. เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด

เฉลย
ข้อ 31 ตอบ ค. มาตรา 123 บัญญัติว่า ผู้ใดขาย จำหน่าย จ่ายแจก หรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิด ในเขตเลือกตั้ง ในระหว่างเวลา 18.00 นาฬิกาของวันก่อนวันเลือกตั้ง 1 วัน จนถึงเวลา 18.00 นาฬิกาของวันเลือกตั้ง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ข้อ 32 ตอบ ง. มาตรา 140 บัญญัติให้ถือว่า คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือผู้สมัครในเขตเลือกตั้งเป็นผู้เสียหายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ข้อ 33 ตอบ ก. มาตรา 56 วรรคสาม บัญญัติว่า การอุทธรณ์คำวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าผู้สมัครผู้ใดไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ให้อุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาคที่มีเขตอำนาจ คำวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์รือศาลอุทธรณ์ภาคให้เป็นที่สุด การอุทธรณ์ไม่เป็นเหตุให้ระงับหรือชะลอการเลือกตั้ง และให้ศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาคพิจารณาวินิจฉัยให้แล้วเสร็จก่อนวันเลือกตั้ง
ข้อ 34 ตอบ ก. มาตรา 100 วรรคสาม บัญญัติให้กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง สลักหลังในบัตรเสียว่า "เสีย" และให้กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งลงลายมือชื่อกำกับไว้ไม่น้อยกว่า 3 คน
ข้อ 35 ตอบ ข. มาตรา 42 วรรคสอง บัญญัติให้การจำกัดสิทธิมีกำหนดเวลาครั้งละ 2 ปี นับแต่วันเลือกตั้งครั้งที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
ข้อ 36 ตอบ ก. มาตรา 70 บัญญัติว่า ห้ามมิให้ผู้ใดทำการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการใดๆ อันเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัคร นับตั้งแต่เวลา 18.00 นาฬิกาของวันก่อนวันเลือกตั้ง 1 วัน จนสิ้นสุดวันเลือกตั้ง
ข้อ 37 ตอบ ง. มาตรา 124 วรรคสอง บัญญัติอัตราโทษของผู้สมัครที่เล่นหรือจัดให้มีการเล่นการพนันไว้ คือ จำคุกตั้งแต่ 1 ปีถึง 10 ปี หรือปรับตั้งแต่ 20,000 บาทถึง 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
ข้อ 38 ตอบ ก. มาตรา 111 วรรคหนึ่ง บัญญัติเงื่อนไขให้ได้รับคะแนนเสียงเลือกตั้งไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง และมากกว่าคะแนนเสียงที่ไม่เลือกผู้ใด
ข้อ 39 ตอบ ข. มาตรา 78 บัญญัติว่า ในวันเลือกตั้งให้เปิดการออกเสียงลงคะแนนตั้งแต่เวลา 08.00 นาฬิกา ถึงเวลา 17.00 นาฬิกา (9 ชั่วโมง) แต่ในกรณีที่เห็นสมควรเพื่อประโยชน์ในการจัดการเลือกตั้งให้เรียบร้อย คณะกรรมการการเลือกตั้งจะกำหนดเวลาการออกเสียงลงคะแนนสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดเป็นอย่างอื่นก็ได้ แต่ต้องมีเวลาการออกเสียงลงคะแนนไม่น้อยกว่า 7 ชั่วโมง
ข้อ 40 ตอบ ง. มาตรา 49 (2) บัญญัติให้ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี นับถึงวันเลือกตั้ง สำหรับผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้บริหารท้องถิ่นให้มีอายุตามที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด

ลิ้งก์ แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562
#นักเรียนกฎหมาย
 7 พฤศจิกายน 2563

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมประจำสัปดาห์

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 1)

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ พนักงานราชการ

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 (55 ข้อ)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 (30 ข้อ)

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ สารบรรณ (ชุดที่ 3)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 2)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 6)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 5)

สาระสำคัญ พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 (ฉบับเตรียมสอบ)