แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 1)


ข้อ 1 ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562
ก. ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราขึ้นโดยคำแนะนำและยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ข. ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ค. ยกเลิกพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ง. ไม่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล

ข้อ 2 การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนแบบใด
ก. โดยตรงและเปิดเผย
ข. โดยตรงและลับ
ค. โดยอ้อมและเปิดเผย
ง. โดยอ้อมและลับ

ข้อ 3 ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ก. หัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่น
ข. ผู้อำนวยการทะเบียนกลาง
ค. ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด
ง. ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อ 4 เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งตรวจสอบเบื้องต้นแล้ว มีเหตุอันควรเชื่อว่าผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม จะต้องประกาศผลการเลือกตั้งภายในกำหนดเวลาใด
ก. 30 วัน นับแต่วันเลือกตั้ง
ข. 45 วัน นับแต่วันเลือกตั้ง
ค. 30 วัน นับแต่วันทราบผลการตรวจสอบ
ง. 45 วัน นับแต่วันทราบผลการตรวจสอบ

ข้อ 5 พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 จัดโครงส้างกฎหมายออกเป็นหมวดต่างๆ ยกเว้นข้อใด
ก. หมวดว่าด้วยเขตเลือกตั้ง หน่วยเลือกตั้ง และที่เลือกตั้ง
ข. หมวดว่าด้วยการดำเนินการเลือกตั้ง
ค. หมวดว่าด้วยการคัดค้านการเลือกตั้ง
ง. หมวดว่าด้วยการดำเนินการตรวจสอบการเลือกตั้ง

ข้อ 6 การปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นในข้อใด ย่อมได้รับความคุ้มครองไม่ต้องรับผิดทางกฎหมาย
ก. แพ่ง
ข. อาญา
ค. ปกครอง
ง. สุจริต

ข้อ 7 ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
ก. คณะกรรมการการเลือกตั้งจะจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเองก็ได้
ข. คณะกรรมการการเลือกตั้งอาจมอบหมายให้หน่วยงานอื่นของรัฐซึ่งมิใช่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นแทนก็ได้
ค. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
ง. การจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562

ข้อ 8 กรณีสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นดำรงตำแหน่งครบวาระ ต้องจัดการเลือกตั้งภายในระยะเวลาใด
ก. 30 วัน
ข. 45 วัน
ค. 60 วัน
ง. 90 วัน

ข้อ 9 ผู้มีหน้าที่จัดสรรเงินอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีมีรายได้ไม่เพียงพอสำหรับใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
ก. คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ข. ผู้ว่าราชการจังหวัด
ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ง. คณะรัฐมนตรี

ข้อ 10 การแบ่งเขตเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบล เป็นไปตามข้อใด
ก. แบ่งเขตเทศบาลเป็น 2 เขตเลือกตั้ง
ข. แบ่งเขตเทศบาลเป็น 3 เขตเลือกตั้ง
ค. ถือเขตอำเภอเป็นเขตเลือกตั้ง
ง. ถือเขตหมู่บ้านเป็นเขตเลือกตั้ง

เฉลย
ข้อ 1 ตอบ ง. พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามกฎหมาย
ข้อ 2 ตอบ ข. มาตรา 10 บัญญัติให้การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ
ข้อ 3 ตอบ ข. มาตรา 13 บัญญัติให้ผู้อำนวยการทะเบียนกลาง ตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร มีหน้าที่จัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งของแต่ละหน่วยเลือกตั้ง จากทะเบียนรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งให้ถูกต้องตามความจริง
ข้อ 4 ตอบ ก. มาตรา 17 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งตรวจสอบเบื้องต้นแล้ว มีเหตุอันควรเชื่อว่าผลการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ให้ประกาศผลการเลือกตั้งภายใน 30 วันนับแต่วันเลือกตั้ง
ข้อ 5 ตอบ ค. เนื่องจาก พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 (เดิม) บัญญัติหมวด 9 ว่าด้วยการคัดค้านการเลือกตั้ง มาตรา 102-104 ซึ่งถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ส่วนข้อ ก. ข. และ ง. เป็นโครงสร้างตามกฎหมายปัจจุบัน
ข้อ 6 ตอบ ง. มาตรา 7 บัญญัติให้เจ้าหน้าที่ต่างๆ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งของคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือปฏิบัติตามคำสั่งของศาลอันเกี่ยวกับการเลือกตั้งตามพระราชบัญญัตินี้ หากได้กระทำโดยสุจริต ย่อมได้รับความคุ้มครอง ไม่ต้องรับผิดทั้งทางแพ่ง ทางอาญา หรือทางปกครอง
ข้อ 7 ตอบ ค. มาตรา 5 วรรคหนึ่ง บัญญัติให้คณะกรรมการการเลือกตั้งอาจมอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบการจัดการเลือกตั้งได้ ดังนั้น จะเป็นผู้รับผิดชอบจัดการเลือกตั้งได้ต่อเมื่อได้รับหมายหมายจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ข้อ 8 ตอบ ข. มาตรา 11 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า ให้จัดการเลือกตั้งภายใน 45 วัน นับแต่วันที่สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นดำรงตำแหน่งครบวาระ
ข้อ 9 ตอบ ง. มาตรา 14 วรรคสอง บัญญัติว่า ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด มีรายได้ไม่เพียงพอสำหรับค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามความจำเป็น
ข้อ 10 ตอบ ก. มาตรา 19 (3) บัญญัติให้การกำหนดเขตเลือกตั้งสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น กรณีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบล ให้แบ่งเขตเทศบาลเป็น 2 เขตเลือกตั้ง

ลิ้งก์ แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562
#นักเรียนกฎหมาย
 5 พฤศจิกายน 2563

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมประจำสัปดาห์

การส่งเด็กเข้าเรียนตามกฎหมาย

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 1)

โครงสร้างรัฐธรรมนูญ'60

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 (ชุดที่ 1)

แก้ตัวว่าไม่รู้กฎหมาย (คำพิพากษาฎีกาที่ 1411/2564)

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการควบคุมดูแลการใช้รถโรงเรียน พ.ศ. 2562

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 (ชุดที่ 1)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 (20 ข้อ)

ลักษณะของสัญญาจำนอง