แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 1)


ข้อ 1 ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562
ก. ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราขึ้นโดยคำแนะนำและยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ข. ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ค. ยกเลิกพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ง. ไม่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล

ข้อ 2 การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนแบบใด
ก. โดยตรงและเปิดเผย
ข. โดยตรงและลับ
ค. โดยอ้อมและเปิดเผย
ง. โดยอ้อมและลับ

ข้อ 3 ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ก. หัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่น
ข. ผู้อำนวยการทะเบียนกลาง
ค. ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด
ง. ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อ 4 เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งตรวจสอบเบื้องต้นแล้ว มีเหตุอันควรเชื่อว่าผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม จะต้องประกาศผลการเลือกตั้งภายในกำหนดเวลาใด
ก. 30 วัน นับแต่วันเลือกตั้ง
ข. 45 วัน นับแต่วันเลือกตั้ง
ค. 30 วัน นับแต่วันทราบผลการตรวจสอบ
ง. 45 วัน นับแต่วันทราบผลการตรวจสอบ

ข้อ 5 พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 จัดโครงส้างกฎหมายออกเป็นหมวดต่างๆ ยกเว้นข้อใด
ก. หมวดว่าด้วยเขตเลือกตั้ง หน่วยเลือกตั้ง และที่เลือกตั้ง
ข. หมวดว่าด้วยการดำเนินการเลือกตั้ง
ค. หมวดว่าด้วยการคัดค้านการเลือกตั้ง
ง. หมวดว่าด้วยการดำเนินการตรวจสอบการเลือกตั้ง

ข้อ 6 การปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นในข้อใด ย่อมได้รับความคุ้มครองไม่ต้องรับผิดทางกฎหมาย
ก. แพ่ง
ข. อาญา
ค. ปกครอง
ง. สุจริต

ข้อ 7 ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
ก. คณะกรรมการการเลือกตั้งจะจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเองก็ได้
ข. คณะกรรมการการเลือกตั้งอาจมอบหมายให้หน่วยงานอื่นของรัฐซึ่งมิใช่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นแทนก็ได้
ค. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
ง. การจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562

ข้อ 8 กรณีสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นดำรงตำแหน่งครบวาระ ต้องจัดการเลือกตั้งภายในระยะเวลาใด
ก. 30 วัน
ข. 45 วัน
ค. 60 วัน
ง. 90 วัน

ข้อ 9 ผู้มีหน้าที่จัดสรรเงินอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีมีรายได้ไม่เพียงพอสำหรับใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
ก. คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ข. ผู้ว่าราชการจังหวัด
ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ง. คณะรัฐมนตรี

ข้อ 10 การแบ่งเขตเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบล เป็นไปตามข้อใด
ก. แบ่งเขตเทศบาลเป็น 2 เขตเลือกตั้ง
ข. แบ่งเขตเทศบาลเป็น 3 เขตเลือกตั้ง
ค. ถือเขตอำเภอเป็นเขตเลือกตั้ง
ง. ถือเขตหมู่บ้านเป็นเขตเลือกตั้ง

เฉลย
ข้อ 1 ตอบ ง. พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามกฎหมาย
ข้อ 2 ตอบ ข. มาตรา 10 บัญญัติให้การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ
ข้อ 3 ตอบ ข. มาตรา 13 บัญญัติให้ผู้อำนวยการทะเบียนกลาง ตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร มีหน้าที่จัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งของแต่ละหน่วยเลือกตั้ง จากทะเบียนรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งให้ถูกต้องตามความจริง
ข้อ 4 ตอบ ก. มาตรา 17 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งตรวจสอบเบื้องต้นแล้ว มีเหตุอันควรเชื่อว่าผลการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ให้ประกาศผลการเลือกตั้งภายใน 30 วันนับแต่วันเลือกตั้ง
ข้อ 5 ตอบ ค. เนื่องจาก พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 (เดิม) บัญญัติหมวด 9 ว่าด้วยการคัดค้านการเลือกตั้ง มาตรา 102-104 ซึ่งถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ส่วนข้อ ก. ข. และ ง. เป็นโครงสร้างตามกฎหมายปัจจุบัน
ข้อ 6 ตอบ ง. มาตรา 7 บัญญัติให้เจ้าหน้าที่ต่างๆ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งของคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือปฏิบัติตามคำสั่งของศาลอันเกี่ยวกับการเลือกตั้งตามพระราชบัญญัตินี้ หากได้กระทำโดยสุจริต ย่อมได้รับความคุ้มครอง ไม่ต้องรับผิดทั้งทางแพ่ง ทางอาญา หรือทางปกครอง
ข้อ 7 ตอบ ค. มาตรา 5 วรรคหนึ่ง บัญญัติให้คณะกรรมการการเลือกตั้งอาจมอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบการจัดการเลือกตั้งได้ ดังนั้น จะเป็นผู้รับผิดชอบจัดการเลือกตั้งได้ต่อเมื่อได้รับหมายหมายจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ข้อ 8 ตอบ ข. มาตรา 11 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า ให้จัดการเลือกตั้งภายใน 45 วัน นับแต่วันที่สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นดำรงตำแหน่งครบวาระ
ข้อ 9 ตอบ ง. มาตรา 14 วรรคสอง บัญญัติว่า ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด มีรายได้ไม่เพียงพอสำหรับค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามความจำเป็น
ข้อ 10 ตอบ ก. มาตรา 19 (3) บัญญัติให้การกำหนดเขตเลือกตั้งสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น กรณีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบล ให้แบ่งเขตเทศบาลเป็น 2 เขตเลือกตั้ง

ลิ้งก์ แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562
#นักเรียนกฎหมาย
 5 พฤศจิกายน 2563

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมประจำสัปดาห์

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 (30 ข้อ)

สาระสำคัญ พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 (ฉบับเตรียมสอบ)

การส่งเด็กเข้าเรียนตามกฎหมาย

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 1)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 (55 ข้อ)

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ พนักงานราชการ

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ สารบรรณ (ชุดที่ 3)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 (20 ข้อ)