รวมลิงก์ กำหนดเวลาดำเนินงานของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม

9 กุมภาพันธ์ 2565
  บัญญัติให้หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมต่อไปนี้ มีหน้าที่ดำเนินการตามพระราชบัญญัติ
  (1) กระทรวงกลาโหม
  (2) กระทรวงมหาดไทย
  (3) กระทรวงยุติธรรม
  (4) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
  (5) สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
  (6) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
  (7) คณะกรรมการการเลือกตั้ง
  (8) คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
  (9) ศาล
  (10) องค์กรอัยการ
  (11) หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมอื่นตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา

23 มกราคม 2566

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมประจำสัปดาห์

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ พนักงานราชการ

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 (20 ข้อ)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 (20 ข้อ)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 (55 ข้อ)

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ การลาของข้าราชการ (ชุดที่ 2)

การส่งเด็กเข้าเรียนตามกฎหมาย

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ การลาของข้าราชการ (ชุดที่ 1)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 (ชุดที่ 1)