รวมพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน


กฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน พ.ศ. 2563 ออกตามความในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ได้กำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุไว้ 8 ชนิด ที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนดังนี้

1. พัสดุส่งเสริมและพัฒนาด้านการเกษตร (คลิกอ่าน)

2. พัสดุส่งเสริมวิสาหกิจและการประกอบอาชีพ และพัสดุส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส
 (คลิกอ่าน)

3. พัสดุส่งเสริมการเรียนการสอน
 (คลิกอ่าน)

4. พัสดุส่งเสริมนวัตกรรม
 (คลิกอ่าน)

5. พัสดุส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข
 (คลิกอ่าน)

6. พัสดุส่งเสริมความมั่นคงด้านพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ
 (คลิกอ่าน)

7. พัสดุส่งเสริมความมั่นคงด้านความปลอดภัยทางอาหารและสินค้าเกษตร
 (คลิกอ่าน)

8. ประเภทของที่ปรึกษา
 (คลิกอ่าน)
#นักเรียนกฎหมาย
30 สิงหาคม 2563

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมประจำสัปดาห์

การส่งเด็กเข้าเรียนตามกฎหมาย

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 1)

โครงสร้างรัฐธรรมนูญ'60

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 (ชุดที่ 1)

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการควบคุมดูแลการใช้รถโรงเรียน พ.ศ. 2562

แก้ตัวว่าไม่รู้กฎหมาย (คำพิพากษาฎีกาที่ 1411/2564)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 (ชุดที่ 1)

ลักษณะของสัญญาจำนอง

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 (20 ข้อ)