รวมพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน


กฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน พ.ศ. 2563 ออกตามความในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ได้กำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุไว้ 8 ชนิด ที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนดังนี้

1. พัสดุส่งเสริมและพัฒนาด้านการเกษตร (คลิกอ่าน)

2. พัสดุส่งเสริมวิสาหกิจและการประกอบอาชีพ และพัสดุส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส
 (คลิกอ่าน)

3. พัสดุส่งเสริมการเรียนการสอน
 (คลิกอ่าน)

4. พัสดุส่งเสริมนวัตกรรม
 (คลิกอ่าน)

5. พัสดุส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข
 (คลิกอ่าน)

6. พัสดุส่งเสริมความมั่นคงด้านพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ
 (คลิกอ่าน)

7. พัสดุส่งเสริมความมั่นคงด้านความปลอดภัยทางอาหารและสินค้าเกษตร
 (คลิกอ่าน)

8. ประเภทของที่ปรึกษา
 (คลิกอ่าน)
#นักเรียนกฎหมาย
30 สิงหาคม 2563

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมประจำสัปดาห์

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 (55 ข้อ)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 (30 ข้อ)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

สาระสำคัญ พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 (ฉบับเตรียมสอบ)

การส่งเด็กเข้าเรียนตามกฎหมาย

กฎกระทรวงกำหนดกรณีอื่นที่เจ้าหน้าที่จะทำการพิจารณาทางปกครองไม่ได้ พ.ศ. 2566

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 1)

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ สารบรรณ (ชุดที่ 3)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 (20 ข้อ)