รวมพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน


กฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน พ.ศ. 2563 ออกตามความในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ได้กำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุไว้ 8 ชนิด ที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนดังนี้

1. พัสดุส่งเสริมและพัฒนาด้านการเกษตร (คลิกอ่าน)

2. พัสดุส่งเสริมวิสาหกิจและการประกอบอาชีพ และพัสดุส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส
 (คลิกอ่าน)

3. พัสดุส่งเสริมการเรียนการสอน
 (คลิกอ่าน)

4. พัสดุส่งเสริมนวัตกรรม
 (คลิกอ่าน)

5. พัสดุส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข
 (คลิกอ่าน)

6. พัสดุส่งเสริมความมั่นคงด้านพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ
 (คลิกอ่าน)

7. พัสดุส่งเสริมความมั่นคงด้านความปลอดภัยทางอาหารและสินค้าเกษตร
 (คลิกอ่าน)

8. ประเภทของที่ปรึกษา
 (คลิกอ่าน)
#นักเรียนกฎหมาย
30 สิงหาคม 2563

ความคิดเห็น