แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 (ชุดที่ 1)


ข้อ 1 กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวีได้เปลี่ยนชื่อเป็นกรมเจ้าท่า โดยออกกฎหมายใด
ก. พระราชบัญญัติ
ข. พระราชกฤษฎีกา
ค. พระราชกำหนด
ง. กฎกระทรวง

ข้อ 2 พระราชบัญญัติระเบียบบริหาราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ใช้บังคับตั้งแต่เมื่อใด
ก. 4 กันยายน 2534
ข. 5 กันยายน 2534
ค. 14 กันยายน 2534
ง. 15 กันยายน 2534

ข้อ 3 ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ประเทศไทยมีการจัดระเบียบบริหารราชการกี่ส่วน
ก. 1 ส่วน
ข. 2 ส่วน
ค. 3 ส่วน
ง. 4 ส่วน

ข้อ 4 ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินตามกฎหมายปัจจุบัน
ก. ประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียว จะแบ่งแยกมิได้
ข. รัฐต้องจัดให้มีสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ซึ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของประชาชนอย่างทั่วถึงตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ค. การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนกลางอาจมีสำนักงานให้บริการตามภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ
ง. การบริหารราชการส่วนกลาง เรียกอีกชื่อว่า Deconcentration

ตอบคำถามข้อ 5 - 8 โดยใช้ตัวเลือกต่อไปนี้
ก. พระราชบัญญัติ
ข. พระราชกฤษฎีกา
ค. พระราชกำหนด
ง. กฎกระทรวง

ข้อ 5 การจัดตั้งกรมซึ่งไม่สังกัดกระทรวงโดยทั่วไปต้องออกเป็นกฎหมายใด

ข้อ 6 การรวมส่วนราชการที่มีผลเป็นการจัดตั้งกรมขึ้นใหม่ โดยไม่กำหนดตำแหน่งหรืออัตราข้าราชการ ต้องออกเป็นกฎหมายใด

ข้อ 7 การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานรัฐมนตรี ต้องออกเป็นกฎหมายใด

ข้อ 8 การยุบส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม ต้องออกเป็นกฎหมายใด

ข้อ 9 การสั่งและการปฏิบัติราชการของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นไปตามข้อใด
ก. คำนึงถึงหลักอาวุโสราชการ
ข. คำนึงถึงหลักการกระจายอำนาจ
ค. คำนึงถึงหลักการแบ่งแยกอำนาจ
ง. คำนึงถึงหลักการมอบหมาย

ข้อ 10 ส่วนราชการที่ประสงค์จะรับโอนข้าราชการผู้ต้องพ้นจากราชการเพราะเหตุยุบตำแหน่ง อันเนื่องมาจากการยุบส่วนราชการ จะต้องรับโอนภายในกี่วันโดยไม่ถือว่าข้าราชการผู้นั้นพ้นจากราชการ
ก. 30 วัน
ข. 45 วัน
ค. 60 วัน
ง. 90 วัน

เฉลย
ข้อ 1 ตอบ ข. มาตรา 8 ตรี วรรคหนึ่ง บัญญัติให้การเปลี่ยนชื่อกรม ต้องตราเป็นพระราชกฤษฎีกา ซึ่งกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวีได้เปลี่ยนชื่อกลับไปเป็นกรมเจ้าท่า ตามพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนชื่อกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี เป็นกรมเจ้าท่า พ.ศ. 2552 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 126/ตอนที่ 87 ก/หน้า 1/23 พฤศจิกายน 2552)
ข้อ 2 ตอบ ข. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2534 โดยมาตรา 2 บัญญัติให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศฯ คือ วันที่ 5 กันยายน 2534 เป็นต้นไป
ข้อ 3 ตอบ ค. มาตรา 4 ให้จัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ประกอบด้วย ราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น
ข้อ 4 ตอบ ค. ปัจจุบันการจัดระเบียบบริหารราชการส่วนกลางของไทยมีสำนักงานไปตั้งตามภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการประชาชน โดยไม่ใช่ราชการบริหารส่วนภูมิภาคตามกฎหมาย
ข้อ 5 ตอบ ก. มาตรา 8 วรรคหนึ่ง บัญญัติให้การจัดตั้งกรม ให้ตราเป็นพระราชบัญญัติ
ข้อ 6 ตอบ ข. มาตรา 8 ทวิ วรรคหนึ่ง การรวมหรือการโอนส่วนราชการ ไม่ว่าจะมีผลเป็นการจัดตั้งส่วนราชการขึ้นใหม่หรือไม่ ถ้าไม่มีการกำหนดตำแหน่งหรืออัตราข้าราชการหรือลูกจ้างเพิ่มขึ้น ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎ๊กา
ข้อ 7 ตอบ ง. มาตรา 8 ฉ วรรคหนึ่ง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานรัฐมนตรี กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม ให้ออกเป็นกฎกระทรวง โดยระบุอำนาจหน้าที่ไว้ในกฎกระทรวงด้วย
ข้อ 8 ตอบ ข. มาตรา 8 จัตวา วรรคหนึ่ง การยุบส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา
ข้อ 9 ตอบ ง. มาตรา 10 วรรคสาม บัญญัติให้นายกรัฐมนตรีมอบหมายการสั่งและการปฏิบัติราชการของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ข้อ 10 ตอบ ก. มาตรา 8 จัตวา วรรคสี่ ต้องรับโอนภายใน 30 วัน นับแต่พระราชกฤษฎีกายุบส่วนราชการมีผลใช้บังคับ

ลิ้งก์ แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
#นักเรียนกฎหมาย
 14 กุมภาพันธ์ 2564

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมประจำสัปดาห์

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 1)

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ พนักงานราชการ

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 (55 ข้อ)

การส่งเด็กเข้าเรียนตามกฎหมาย

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 5)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 (30 ข้อ)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ การลาของข้าราชการ (ชุดที่ 2)