แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 (ชุดที่ 1)


ข้อ 1 กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวีได้เปลี่ยนชื่อเป็นกรมเจ้าท่า โดยออกกฎหมายใด
ก. พระราชบัญญัติ
ข. พระราชกฤษฎีกา
ค. พระราชกำหนด
ง. กฎกระทรวง

ข้อ 2 พระราชบัญญัติระเบียบบริหาราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ใช้บังคับตั้งแต่เมื่อใด
ก. 4 กันยายน 2534
ข. 5 กันยายน 2534
ค. 14 กันยายน 2534
ง. 15 กันยายน 2534

ข้อ 3 ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ประเทศไทยมีการจัดระเบียบบริหารราชการกี่ส่วน
ก. 1 ส่วน
ข. 2 ส่วน
ค. 3 ส่วน
ง. 4 ส่วน

ข้อ 4 ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินตามกฎหมายปัจจุบัน
ก. ประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียว จะแบ่งแยกมิได้
ข. รัฐต้องจัดให้มีสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ซึ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของประชาชนอย่างทั่วถึงตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ค. การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนกลางอาจมีสำนักงานให้บริการตามภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ
ง. การบริหารราชการส่วนกลาง เรียกอีกชื่อว่า Deconcentration

ตอบคำถามข้อ 5 - 8 โดยใช้ตัวเลือกต่อไปนี้
ก. พระราชบัญญัติ
ข. พระราชกฤษฎีกา
ค. พระราชกำหนด
ง. กฎกระทรวง

ข้อ 5 การจัดตั้งกรมซึ่งไม่สังกัดกระทรวงโดยทั่วไปต้องออกเป็นกฎหมายใด

ข้อ 6 การรวมส่วนราชการที่มีผลเป็นการจัดตั้งกรมขึ้นใหม่ โดยไม่กำหนดตำแหน่งหรืออัตราข้าราชการ ต้องออกเป็นกฎหมายใด

ข้อ 7 การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานรัฐมนตรี ต้องออกเป็นกฎหมายใด

ข้อ 8 การยุบส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม ต้องออกเป็นกฎหมายใด

ข้อ 9 การสั่งและการปฏิบัติราชการของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นไปตามข้อใด
ก. คำนึงถึงหลักอาวุโสราชการ
ข. คำนึงถึงหลักการกระจายอำนาจ
ค. คำนึงถึงหลักการแบ่งแยกอำนาจ
ง. คำนึงถึงหลักการมอบหมาย

ข้อ 10 ส่วนราชการที่ประสงค์จะรับโอนข้าราชการผู้ต้องพ้นจากราชการเพราะเหตุยุบตำแหน่ง อันเนื่องมาจากการยุบส่วนราชการ จะต้องรับโอนภายในกี่วันโดยไม่ถือว่าข้าราชการผู้นั้นพ้นจากราชการ
ก. 30 วัน
ข. 45 วัน
ค. 60 วัน
ง. 90 วัน

เฉลย
ข้อ 1 ตอบ ข. มาตรา 8 ตรี วรรคหนึ่ง บัญญัติให้การเปลี่ยนชื่อกรม ต้องตราเป็นพระราชกฤษฎีกา ซึ่งกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวีได้เปลี่ยนชื่อกลับไปเป็นกรมเจ้าท่า ตามพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนชื่อกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี เป็นกรมเจ้าท่า พ.ศ. 2552 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 126/ตอนที่ 87 ก/หน้า 1/23 พฤศจิกายน 2552)
ข้อ 2 ตอบ ข. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2534 โดยมาตรา 2 บัญญัติให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศฯ คือ วันที่ 5 กันยายน 2534 เป็นต้นไป
ข้อ 3 ตอบ ค. มาตรา 4 ให้จัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ประกอบด้วย ราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น
ข้อ 4 ตอบ ค. ปัจจุบันการจัดระเบียบบริหารราชการส่วนกลางของไทยมีสำนักงานไปตั้งตามภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการประชาชน โดยไม่ใช่ราชการบริหารส่วนภูมิภาคตามกฎหมาย
ข้อ 5 ตอบ ก. มาตรา 8 วรรคหนึ่ง บัญญัติให้การจัดตั้งกรม ให้ตราเป็นพระราชบัญญัติ
ข้อ 6 ตอบ ข. มาตรา 8 ทวิ วรรคหนึ่ง การรวมหรือการโอนส่วนราชการ ไม่ว่าจะมีผลเป็นการจัดตั้งส่วนราชการขึ้นใหม่หรือไม่ ถ้าไม่มีการกำหนดตำแหน่งหรืออัตราข้าราชการหรือลูกจ้างเพิ่มขึ้น ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎ๊กา
ข้อ 7 ตอบ ง. มาตรา 8 ฉ วรรคหนึ่ง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานรัฐมนตรี กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม ให้ออกเป็นกฎกระทรวง โดยระบุอำนาจหน้าที่ไว้ในกฎกระทรวงด้วย
ข้อ 8 ตอบ ข. มาตรา 8 จัตวา วรรคหนึ่ง การยุบส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา
ข้อ 9 ตอบ ง. มาตรา 10 วรรคสาม บัญญัติให้นายกรัฐมนตรีมอบหมายการสั่งและการปฏิบัติราชการของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ข้อ 10 ตอบ ก. มาตรา 8 จัตวา วรรคสี่ ต้องรับโอนภายใน 30 วัน นับแต่พระราชกฤษฎีกายุบส่วนราชการมีผลใช้บังคับ

ลิ้งก์ แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
#นักเรียนกฎหมาย
 14 กุมภาพันธ์ 2564

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น