แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 (ชุดที่ 4)


ข้อ 31 ในเรื่องการไกล่เกลี่ย ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง
ก. เป็นการไกล่เกลี่ยเฉพาะทางแพ่ง
ข. คณะบุคคลผู้ทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน
ค. ข้อตกลงตามสัญญาประนีประนอมยอมความซึ่งจัดทำโดยคณะบุคคลผู้ทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท มีผลเช่นเดียวกับคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
ง. พนักงานอัยการมีหน้าที่ดำเนินการยื่นคำร้องต่อศาล เพื่อออกคำบังคับให้ตามสัญญาประนีประนอมยอมความ

ใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ ตอบคำถามข้อ ข้อ 32 - ข้อ 35
ก. พระราชบัญญัติ
ข. พระราชกฤษฎีกา
ค. พระราชกำหนด
ง. กฎกระทรวง

ข้อ 32 จังหวัดบึงกาฬ จัดตั้งขึ้นโดยกฎหมายใด

ข้อ 33 หลักเกณฑืและวิธีดำเนินการไกล่เกลี่ยความผิดอาญา ต้องเป็นไปตามกฎหมายใด

ข้อ 34 กฎหมายที่กำหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติหน้าที่และค่าตอบแทนของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ที่ต้องทำงานเต็มเวลา คือกฎหมายใด

ข้อ 35 การให้ข้าราชการของส่วนราชการใดมีอำนาจหน้าที่ในการบริหารราชการส่วนภูมิภาคเช่นเดียวกับผู้ว่าราชการจังหวัด ต้องออกกฎหมายใดเพื่อให้อำนาจดังกล่าว

ข้อ 36 ผู้ใดมีอำนาจสั่งให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.พ.ร. ที่บกพร่องต่อหน้าที่ พ้นจากตำแหน่ง
ก. นายกรัฐมนตรี
ข. คณะรัฐมนตรี
ค. รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ง. คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

คำถามข้อ 37 - ข้อ 40 ใช้ตัวเลือกดังต่อไปนี้
ก. จังหวัด
ข. อำเภอ
ค. ผู้ว่าราชการจังหวัด
ง. นายอำเภอ

ข้อ 37 ผู้มีอำนาจไกล่เกลี่ยหรือจัดให้มีการไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาทเพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยในสังคม ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

ข้อ 38 ควบคุมดูแลการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

ข้อ 39 อำนาจหน้าที่กำกับดูแลการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

ข้อ 40 อำนาจหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุน และจัดให้มีการบริการร่วมกันของหน่วยงานของรัฐในลักษณะศูนย์บริการร่วม

เฉลย
ข้อ 31 ตอบ ก. มาตรา 61/2 และมาตรา 61/3 ไกล่เกลี่ยได้ทั้งทางแพ่งและทางอาญา
ข้อ 32 ตอบ ก. มาตรา 52 วรรคสอง ตั้งจังหวัดโดยตราพระราชบัญญัติ ซึ่งจังหวัดบึงกาฬจัดตั้งโดย พระราชบัญญัติตั้งจังหวัดบึงกาฬ พ.ศ. 2554 (คลิกไฟล์)
ข้อ 33 ตอบ ง. มาตรา 61/3 วรรคท้าย เป็นไปตามกฎกระทรวง ปัจจุบันคือ กฎกระทรวงว่าด้วยการไกล่เกลี่ยความผิดที่มีโทษทางอาญา พ.ศ. 2553 (คลิกไฟล์)
ข้อ 34 ตอบ ข. มาตรา 71/8 พระราชกฤษฎีกา
ข้อ 35 ตอบ ก. มาตรา 58 พระราชบัญญัติ
ข้อ 36 ตอบ ข. มาตรา 71/4 (4) คณะรัฐมนตรี
ข้อ 37 ตอบ ข. มาตรา 61/1 (4) เป็นอำนาจของ อำเภอ
ข้อ 38 ตอบ ง. มาตรา 65 (4) เป็นอำนาจหน้าที่ของ นายอำเภอ
ข้อ 39 ตอบ ค. มาตรา 57 (7) เป็นอำนาจหน้าที่ของ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ข้อ 40 ตอบ ข. มาตรา 61/1 (2) เป็นอำนาจหน้าที่ของ อำเภอ

ลิ้งก์ แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
#นักเรียนกฎหมาย
 21 กุมภาพันธ์ 2564

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมประจำสัปดาห์

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 (30 ข้อ)

สาระสำคัญ พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 (ฉบับเตรียมสอบ)

การส่งเด็กเข้าเรียนตามกฎหมาย

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 1)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 (55 ข้อ)

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ พนักงานราชการ

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ สารบรรณ (ชุดที่ 3)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 (20 ข้อ)