แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 (ชุดที่ 4)


ข้อ 31 ในเรื่องการไกล่เกลี่ย ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง
ก. เป็นการไกล่เกลี่ยเฉพาะทางแพ่ง
ข. คณะบุคคลผู้ทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน
ค. ข้อตกลงตามสัญญาประนีประนอมยอมความซึ่งจัดทำโดยคณะบุคคลผู้ทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท มีผลเช่นเดียวกับคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
ง. พนักงานอัยการมีหน้าที่ดำเนินการยื่นคำร้องต่อศาล เพื่อออกคำบังคับให้ตามสัญญาประนีประนอมยอมความ

ใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ ตอบคำถามข้อ ข้อ 32 - ข้อ 35
ก. พระราชบัญญัติ
ข. พระราชกฤษฎีกา
ค. พระราชกำหนด
ง. กฎกระทรวง

ข้อ 32 จังหวัดบึงกาฬ จัดตั้งขึ้นโดยกฎหมายใด

ข้อ 33 หลักเกณฑืและวิธีดำเนินการไกล่เกลี่ยความผิดอาญา ต้องเป็นไปตามกฎหมายใด

ข้อ 34 กฎหมายที่กำหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติหน้าที่และค่าตอบแทนของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ที่ต้องทำงานเต็มเวลา คือกฎหมายใด

ข้อ 35 การให้ข้าราชการของส่วนราชการใดมีอำนาจหน้าที่ในการบริหารราชการส่วนภูมิภาคเช่นเดียวกับผู้ว่าราชการจังหวัด ต้องออกกฎหมายใดเพื่อให้อำนาจดังกล่าว

ข้อ 36 ผู้ใดมีอำนาจสั่งให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.พ.ร. ที่บกพร่องต่อหน้าที่ พ้นจากตำแหน่ง
ก. นายกรัฐมนตรี
ข. คณะรัฐมนตรี
ค. รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ง. คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

คำถามข้อ 37 - ข้อ 40 ใช้ตัวเลือกดังต่อไปนี้
ก. จังหวัด
ข. อำเภอ
ค. ผู้ว่าราชการจังหวัด
ง. นายอำเภอ

ข้อ 37 ผู้มีอำนาจไกล่เกลี่ยหรือจัดให้มีการไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาทเพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยในสังคม ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

ข้อ 38 ควบคุมดูแลการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

ข้อ 39 อำนาจหน้าที่กำกับดูแลการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

ข้อ 40 อำนาจหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุน และจัดให้มีการบริการร่วมกันของหน่วยงานของรัฐในลักษณะศูนย์บริการร่วม

เฉลย
ข้อ 31 ตอบ ก. มาตรา 61/2 และมาตรา 61/3 ไกล่เกลี่ยได้ทั้งทางแพ่งและทางอาญา
ข้อ 32 ตอบ ก. มาตรา 52 วรรคสอง ตั้งจังหวัดโดยตราพระราชบัญญัติ ซึ่งจังหวัดบึงกาฬจัดตั้งโดย พระราชบัญญัติตั้งจังหวัดบึงกาฬ พ.ศ. 2554 (คลิกไฟล์)
ข้อ 33 ตอบ ง. มาตรา 61/3 วรรคท้าย เป็นไปตามกฎกระทรวง ปัจจุบันคือ กฎกระทรวงว่าด้วยการไกล่เกลี่ยความผิดที่มีโทษทางอาญา พ.ศ. 2553 (คลิกไฟล์)
ข้อ 34 ตอบ ข. มาตรา 71/8 พระราชกฤษฎีกา
ข้อ 35 ตอบ ก. มาตรา 58 พระราชบัญญัติ
ข้อ 36 ตอบ ข. มาตรา 71/4 (4) คณะรัฐมนตรี
ข้อ 37 ตอบ ข. มาตรา 61/1 (4) เป็นอำนาจของ อำเภอ
ข้อ 38 ตอบ ง. มาตรา 65 (4) เป็นอำนาจหน้าที่ของ นายอำเภอ
ข้อ 39 ตอบ ค. มาตรา 57 (7) เป็นอำนาจหน้าที่ของ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ข้อ 40 ตอบ ข. มาตรา 61/1 (2) เป็นอำนาจหน้าที่ของ อำเภอ

ลิ้งก์ แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
#นักเรียนกฎหมาย
 21 กุมภาพันธ์ 2564

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมประจำสัปดาห์

การส่งเด็กเข้าเรียนตามกฎหมาย

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 1)

โครงสร้างรัฐธรรมนูญ'60

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 (20 ข้อ)

ความเข้าใจผิดของโรงเรียน เกี่ยวกับการลงโทษนักเรียน 5 สถาน

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 5)

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ สารบรรณ (ชุดที่ 3)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 (ชุดที่ 1)

ลักษณะของสัญญาจำนอง