แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 (ชุดที่ 2)


ข้อ 11 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 บัญญัติให้การจัดระเบียบราชการในกระทรวง เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม ยกเว้นกระทรวงใด
ก. สำนักนายกรัฐมนตรี
ข. กระทรวงมหาดไทย
ค. กระทรวงศึกษาธิการ
ง. กระทรวงอุตสาหกรรม

ข้อ 12 ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับสำนักนายกรัฐมนตรี
ก. เป็นนิติบุคคล
ข. มีฐานะเป็นกระทรวง
ค. เป็นราชการบริหารส่วนกลาง
ง. ไม่มีข้อใดไม่ถูกต้อง

ข้อ 13 ผู้มีอำนาจหน้าที่มอบหมายรองนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรี กรณีศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลง
ก. รองนายกรัฐมนตรี ลำดับที่ 1
ข. นายกรัฐมนตรี
ค. คณะรัฐมนตรี
ง. ศาลรัฐธรรมนูญ

ข้อ 14 กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ฉบับล่าสุด คือ
ก. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2553
ข. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2559
ค. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2560
ง. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2552

ข้อ 15 ข้อใดถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
ก. เลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นข้าราชการการเมือง
ข. ผู้ช่วยเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ
ค. เลขาธิการนายกรัฐมนตรีเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ
ง. ผู้ช่วยเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นข้าราชการการเมือง

ข้อ 16 การกำหนดกลุ่มภารกิจของส่วนราชการภายในกระทรวง ข้อใดต่อไปนี้กล่าวไม่ถูกต้อง
ก. หัวหน้ากลุ่มภารกิจต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าอธิบดี
ข. กลุ่มภารกิจประกอบด้วยส่วนราชการระดับกรมตั้งแต่ 2 กรม ขึ้นไป
ค. การปฏิบัติราชการของกลุ่มภารกิจอาจขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีก็ได้
ง. การกำหนดกลุ่มภารกิจต้องตราเป็นพระราชกฤษฎีกา

ข้อ 17 ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับสำนักงานรัฐมนตรี
ก. เป็นส่วนราชการที่มิได้มีฐานะเป็นกรม
ข. มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการทางการเมือง
ค. เลขาธิการรัฐมนตรีรับผิดชอบในการปฏิบัติและขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ง. ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีอาจมีได้มากกว่า 1 คน

ข้อ 18 กรณีราชการใดที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกรมใดกรมหนึ่งในกระทรวง ให้เป็นอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานใด
ก. สำนักงานปลัดกระทรวง
ข. สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ค. สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ง. สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ข้อ 19 กรณีราชการใดที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกรมใดกรมหนึ่งในสำนักนายกรัฐมนตรี ให้เป็นอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานใด
ก. สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ข. สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ค. สำนักงานปลัดกระทรวง
ง. สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ข้อ 20 กรณีราชการใดที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกองใดกองหนึ่งในกรม ให้เป็นอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานใด
ก. สำนักงานปลัดกระทรวง 
ข. สำนักงานรัฐมนตรี
ค. สำนักงานเลขานุการกรม
ง. กลุ่มตรวจสอบภายใน

เฉลย
ข้อ 11 ตอบ ค. มาตรา 19 วรรคท้าย บัญญัติยกเว้นกระทรวงกลาโหมและกระทรวงศึกษาธิการ ให้จัดระเบียบราชการกระทรวงเป็นการเฉพาะต่างหาก
ข้อ 12 ตอบ  ง. มาตรา 7
ข้อ 13 ตอบ ค. มาตรา 10 วรรคสี่ บัญญัติให้คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้รองนายกฯ คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกฯ 
ข้อ 14 ตอบ ก.  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2553 ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127/ตอนที่ 75 ก/หน้า 51/7 ธันวาคม 2553
ข้อ 15 ตอบ ข. มาตรา 13 วรรคท้าย ผู้ช่วยเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ
ข้อ 16 ตอบ ง. มาตรา 21 วรรคสาม บัญญัติให้ออกเป็น กฎกระทรวง 
ข้อ 17 ตอบ ค. ที่ถูกต้องคือตำแหน่ง "เลขานุการรัฐมนตรี" ตามมาตรา 22
ข้อ 18 ตอบ ก. มาตรา 23 วรรคหนึ่ง เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานปลัดกระทรวง
ข้อ 19 ตอบ ข. มาตรา 17 วรรคหนึ่ง เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ข้อ 20 ตอบ ค. มาตรา 33 วรรคหนึ่ง เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานเลขานุการกรม

ลิ้งก์ แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
#นักเรียนกฎหมาย
19 กุมภาพันธ์ 2564

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมประจำสัปดาห์

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 (30 ข้อ)

สาระสำคัญ พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 (ฉบับเตรียมสอบ)

การส่งเด็กเข้าเรียนตามกฎหมาย

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 1)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 (55 ข้อ)

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ พนักงานราชการ

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ สารบรรณ (ชุดที่ 3)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 (20 ข้อ)