ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 (ชุดที่ 3)


ข้อ 21 ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ผู้ใดมีอำนาจแต่งตั้งรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นผู้รักษาราชการแทนปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ก. นายกรัฐมนตรี
ข. รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ค. คณะรัฐมนตรี
ง. ไม่มีข้อใดถูก

ข้อ 22 การเปลี่ยนแปลงเขตจังหวัด ต้องออกเป็นกฎหมายใด
ก. พระราชบัญญัติ
ข. พระราชกฤษฎีกา
ค. พระราชกำหนด
ง. กฎกระทรวง

ข้อ 23 ส่วนราชการต่อไปนี้มีฐานะเป็นนิติบุคคล ยกเว้นข้อใด
ก. จังหวัด
ข. ทบวงซึ่งสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ค. อำเภอ
ง. กรม

ข้อ 24 จังหวัดมีหน้าที่ต้องจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดให้สอดคล้องกับเรื่องใด
ก. ยุทธศาสตร์ประเทศ
ข. แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระดับชาติ
ค. ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นในจังหวัด
ง. ข้อ ข. และ ค. ถูกต้อง

ข้อ 25 องค์ประกอบของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ประกอบด้วยจำนวนกรรมการสูงสุดไม่เกินเท่าใด
ก. 10 คน
ข. 11 คน
ค. 14 คน
ง. 17 คน

ข้อ 26 กรณีนายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีไม่อาจปฏิบัติราชการได้ รัฐมนตรีจะเป็นผู้รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีจะต้องได้รับมอบหมายจากผู้ใด
ก. นายกรัฐมนตรี
ข. รองนายกรัฐมนตรีผู้มีอาวุโสราชการสูงสุด
ค. คณะรัฐมนตรี
ง. ศาลรัฐธรรมนูญ

ข้อ 27 กฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กำหนดให้ผู้ใดทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการจังหวัด ในการบริหารราชการแผ่นดินในจังหวัด
ก. คณะรัฐมนตรี
ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ค. ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ง. คณะกรมการจังหวัด

ข้อ 28 คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด เรียกโดยย่อตามข้อใด
ก. ก.ธ.จ.
ข. ก.ธ.ภ.
ค. ธ.ภ.บ.
ง. ธ.ภ.จ.

ข้อ 29 ผู้มีอำนาจแต่งตั้งข้าราชการในกระทรวง เป็นผู้รักษาราชการแทนเลขานุการรัฐมนตรี กรณีไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีและผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรี
ก. นายกรัฐมนตรี
ข. คณะรัฐมนตรี
ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ง. ปลัดกระทรวง

ข้อ 30 การเปลี่ยนแปลงเขตอำเภอ ต้องออกเป็นกฎหมายใด
ก. พระราชบัญญัติ
ข. พระราชกฤษฎีกา
ค. พระราชกำหนด
ง. กฎกระทรวง

เฉลย
ข้อ 21 ตอบ ก. มาตรา 44 วรรคหนึ่ง บัญญัติให้เป็นอำนาจของนายกรัฐมนตรี
ข้อ 22 ตอบ ก. มาตรา 52 วรรคสอง การเปลี่ยนแปลงเขตจังหวัด ให้ตราเป็นพระราชบัญญัติ
ข้อ 23 ตอบ ค. มาตรา 52 วรรคหนึ่ง และมาตรา 7 (3) (4) อำเภอไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคล
ข้อ 24 ตอบ ง. มาตรา 53/1 วรรคหนึ่ง บัญญัติให้จังหวัดจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด ให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับชาติ และความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นในจังหวัด
ข้อ 25 ตอบ ค. มาตรา 71/1 กำหนดให้คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการมีจำนวนไม่เกิน 14 คน
ข้อ 26 ตอบ ค. มาตรา 41 บัญญัติให้คณะรัฐมนตรีเป็นผู้มอบหมาย
ข้อ 27 ตอบ ง. มาตรา 53 วรรคหนึ่ง บัญญัติให้คณะกรมการจังหวัด ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการจังหวัดในการบริหารราชการแผ่นดินในจังหวัด รวมทั้งให้ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายหรือคณะรัฐมนตรีกำหนดด้วย
ข้อ 28 ตอบ ก. มาตรา 55/1 วรรคหนึ่ง คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด เรียกโดยย่อว่า "ก.ธ.จ." ทำหน้าที่สอดส่องและเสนอแนะการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานของรัฐในจังหวัด ให้ใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและเป็นไปตมหลักการที่กำหนดไว้ในมาตรา 3/1
ข้อ 29 ตอบ ค. มาตรา 43 วรรคหนึ่ง บัญญัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมีอำนาจแต่งตั้งข้าราชการในกระทรวงเป็นผู้รักษาราชการแทน
ข้อ 30 ตอบ ข. มาตรา 61 วรรคท้าย การเปลี่ยนเขตอำเภอ ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา

ลิ้งก์ แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
#นักเรียนกฎหมาย
21 กุมภาพันธ์ 2564

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมประจำสัปดาห์

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

ข้อ 1 นาย เอ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ของเทศบาลบี ปฏิบัติหน้าที่ขับรถเก็บขยะมูลฝอยด้วยความประมาทชนท้ายรถยนต์ของนาย ซี ทำให้รถยนต์ของนาย ซี เสียหาย จากข้อเท็จจริงดังกล่าว ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ ถูกต้อง ก. นาย เอ เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ข. การกระทำของนาย เอ เป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายในการให้บริการสาธารณะเกี่ยวกับการรักษาความสะอาด ค.  เทศบาลบี เป็นหน่วยงานของรัฐ ที่ต้องรับผิดต่อผู้เสียหายในผลแห่งละเมิดที่ นาย เอ ได้กระทำไปในการปฏิบัติหน้าที่ ง.   นายซี มีอำนาจฟ้องเทศบาลบี ต่อศาลปกครอง ข้อ 2 การกำหนดหน่วยงานอื่นของรัฐให้เป็นหน่วยงานของรัฐ ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ต้องออกเป็นกฎหมายใด ก. พระราชบัญญัติ ข. พระราชกฤษฎีกา ค. พระราชกำหนด ง. กฎกระทรวง ข้อ 3 ข้อใดไม่ถูกต้อง ก. การกระทำโดยจงใจ คือ รู้สำนึกถึงการกระทำว่าจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลอื่น ข. การกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง คือ ไม่มีเจตนา แต่พึงคาดหมายได้ว่าอาจก่อให้เกิดความเสียหายขึ้น และหากใช้ความระมัดระวังเพียงเล็กน้อย ก็อาจป้องกันมิให้เกิดความเสียหายได้ แต่ไม่ได้ใช้ความระมัดระวังเลย

แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

***ปล. ในเรื่องการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ยังมีหลักกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องอีกจำนวนมาก หากมีโอกาสผมจะเพิ่มเติมแนวข้อสอบในโพสต์นี้นะครับ*** ข้อ 1. ส่วนราชการต่างๆ จะต้องจัดทำบัญชีต้นทุนในงานบริการสาธารณะ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ในเรื่องใด    ก. เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ    ข. เพื่อให้มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ    ค. เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน    ง. เพื่อปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการ ข้อ 2. ในวาระเริ่มแรก แผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการมีระยะเวลากี่ปี ตามกฎหมายใหม่    ก. 2 ปี    ข. 3 ปี    ค. 5 ปี    ง. 6 ปี ข้อ 3. แผนปฏิบัติราชการตามข้อ 2. มีห้วงระยะเวลาตามข้อใด    ก. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562    ข. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565    ค.  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567    ง.  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ข้อ 4. การปฏิบัติราชการที่มีเป้าหมายเพื่อให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน ความสงบและปลอดภัยของสังคมส่วนรวม ตลอดจนประโยชน์สูงสุดของประเทศ เป็นความหมายต

โครงสร้างรัฐธรรมนูญ'60

การศึกษาโครงสร้างของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หรือกฎหมายอื่นๆ มีความสำคัญมาก ซึ่งจะช่วยให้มองเห็นภาพรวมของกฎหมายนั้น สามารถศึกษาและทำความเข้าใจเนื้อหาบทบัญญัติต่างๆ สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน สำหรับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับปัจจุบัน (2560) มีบทบัญญัติทั้งสิ้น 279 มาตรา แบ่งออกเป็น 16 หมวด และบทเฉพาะกาลอีก 18 มาตรา ดังนี้ หมวด 1 บททั่วไป  (มาตรา 1-5) หมวด 2 พระมหากษัตริย์  (มาตรา 6-24)   หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย  (มาตรา 25-49) หมวด 4 หน้าที่ของปวงชนชาวไทย  (มาตรา 50) หมวด 5 หน้าที่ของรัฐ  (มาตรา 51-63) หมวด 6 แนวนโยบายแห่งรัฐ  (มาตรา 64-78) หมวด 7 รัฐสภา  (มาตรา 79-157)     ส่วนที่ 1 บททั่วไป  (มาตรา  79-82)     ส่วนที่ 2 สภาผู้แทนราษฎร  (มาตรา  83-106)     ส่วนที่ 3 วุฒิสภา  (มาตรา  107-113)     ส่วนที่ 4 บทที่ใช้แก่สภาทั้งสอง  (มาตรา  114-155)     ส่วนที่ 5 การประชุมร่วมกันของรัฐสภา   (มาตรา  156-157)  หมวด 8 คณะรัฐมนตรี  (มาตรา 158-183)  หมวด 9 การขัดกันแห่งผลประโยชน์  (มาตรา 184-187)  หมวด 10 ศาล  (มาตรา 188-199)     ส่วนที่ 1 บททั่วไป  (มาตรา  188-