แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 (ชุดที่ 3)


ข้อ 21 ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ผู้ใดมีอำนาจแต่งตั้งรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นผู้รักษาราชการแทนปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ก. นายกรัฐมนตรี
ข. รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ค. คณะรัฐมนตรี
ง. ไม่มีข้อใดถูก

ข้อ 22 การเปลี่ยนแปลงเขตจังหวัด ต้องออกเป็นกฎหมายใด
ก. พระราชบัญญัติ
ข. พระราชกฤษฎีกา
ค. พระราชกำหนด
ง. กฎกระทรวง

ข้อ 23 ส่วนราชการต่อไปนี้มีฐานะเป็นนิติบุคคล ยกเว้นข้อใด
ก. จังหวัด
ข. ทบวงซึ่งสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ค. อำเภอ
ง. กรม

ข้อ 24 จังหวัดมีหน้าที่ต้องจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดให้สอดคล้องกับเรื่องใด
ก. ยุทธศาสตร์ประเทศ
ข. แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระดับชาติ
ค. ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นในจังหวัด
ง. ข้อ ข. และ ค. ถูกต้อง

ข้อ 25 องค์ประกอบของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ประกอบด้วยจำนวนกรรมการสูงสุดไม่เกินเท่าใด
ก. 10 คน
ข. 11 คน
ค. 14 คน
ง. 17 คน

ข้อ 26 กรณีนายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีไม่อาจปฏิบัติราชการได้ รัฐมนตรีจะเป็นผู้รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีจะต้องได้รับมอบหมายจากผู้ใด
ก. นายกรัฐมนตรี
ข. รองนายกรัฐมนตรีผู้มีอาวุโสราชการสูงสุด
ค. คณะรัฐมนตรี
ง. ศาลรัฐธรรมนูญ

ข้อ 27 กฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กำหนดให้ผู้ใดทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการจังหวัด ในการบริหารราชการแผ่นดินในจังหวัด
ก. คณะรัฐมนตรี
ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ค. ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ง. คณะกรมการจังหวัด

ข้อ 28 คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด เรียกโดยย่อตามข้อใด
ก. ก.ธ.จ.
ข. ก.ธ.ภ.
ค. ธ.ภ.บ.
ง. ธ.ภ.จ.

ข้อ 29 ผู้มีอำนาจแต่งตั้งข้าราชการในกระทรวง เป็นผู้รักษาราชการแทนเลขานุการรัฐมนตรี กรณีไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีและผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรี
ก. นายกรัฐมนตรี
ข. คณะรัฐมนตรี
ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ง. ปลัดกระทรวง

ข้อ 30 การเปลี่ยนแปลงเขตอำเภอ ต้องออกเป็นกฎหมายใด
ก. พระราชบัญญัติ
ข. พระราชกฤษฎีกา
ค. พระราชกำหนด
ง. กฎกระทรวง

เฉลย
ข้อ 21 ตอบ ก. มาตรา 44 วรรคหนึ่ง บัญญัติให้เป็นอำนาจของนายกรัฐมนตรี
ข้อ 22 ตอบ ก. มาตรา 52 วรรคสอง การเปลี่ยนแปลงเขตจังหวัด ให้ตราเป็นพระราชบัญญัติ
ข้อ 23 ตอบ ค. มาตรา 52 วรรคหนึ่ง และมาตรา 7 (3) (4) อำเภอไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคล
ข้อ 24 ตอบ ง. มาตรา 53/1 วรรคหนึ่ง บัญญัติให้จังหวัดจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด ให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับชาติ และความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นในจังหวัด
ข้อ 25 ตอบ ค. มาตรา 71/1 กำหนดให้คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการมีจำนวนไม่เกิน 14 คน
ข้อ 26 ตอบ ค. มาตรา 41 บัญญัติให้คณะรัฐมนตรีเป็นผู้มอบหมาย
ข้อ 27 ตอบ ง. มาตรา 53 วรรคหนึ่ง บัญญัติให้คณะกรมการจังหวัด ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการจังหวัดในการบริหารราชการแผ่นดินในจังหวัด รวมทั้งให้ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายหรือคณะรัฐมนตรีกำหนดด้วย
ข้อ 28 ตอบ ก. มาตรา 55/1 วรรคหนึ่ง คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด เรียกโดยย่อว่า "ก.ธ.จ." ทำหน้าที่สอดส่องและเสนอแนะการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานของรัฐในจังหวัด ให้ใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและเป็นไปตมหลักการที่กำหนดไว้ในมาตรา 3/1
ข้อ 29 ตอบ ค. มาตรา 43 วรรคหนึ่ง บัญญัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมีอำนาจแต่งตั้งข้าราชการในกระทรวงเป็นผู้รักษาราชการแทน
ข้อ 30 ตอบ ข. มาตรา 61 วรรคท้าย การเปลี่ยนเขตอำเภอ ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา

ลิ้งก์ แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
#นักเรียนกฎหมาย
21 กุมภาพันธ์ 2564

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมประจำสัปดาห์

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 (30 ข้อ)

สาระสำคัญ พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 (ฉบับเตรียมสอบ)

การส่งเด็กเข้าเรียนตามกฎหมาย

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 (55 ข้อ)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 1)

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ พนักงานราชการ

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ สารบรรณ (ชุดที่ 3)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 (ชุดที่ 1)