แนวข้อสอบ กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (มาตรา 44 - 54)


ข้อ 64 - ข้อ 69 ให้ใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ตอบคำถาม
ก. 15 วัน
ข. 30 วัน
ค. 60 วัน
ง. 90 วัน

ข้อ 64 ระยะเวลายื่นอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองตามหลักทั่วไป

ข้อ 65 ระยะเวลาในการพิจารณาอุทธรณ์ของเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งทางปกครอง

ข้อ 66 ผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ต้องพิจารณาอุทธรณ์ภายในกำหนดเวลาใดโดยไม่ขยายระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์

ข้อ 67 ผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์สามารถขยายระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ได้ไม่เกินกี่วัน

ข้อ 68 ระยะเวลาการเพิกถอนคำสั่งทางปกครองที่เป็นการให้ประโยชน์

ข้อ 69 กำหนดเวลาในการขอให้พิจารณาใหม่ ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

ข้อ 70 กรณีอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมออกคำสั่งทางปกครอง ผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ดังกล่าวคือใคร
ก. รองปลัดกระทรวง
ข. ปลัดกระทรวง
ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อ 71 ตามบทบัญญัติว่าด้วยการเพิกถอนคำสั่งทางปกครอง หมายถึงการเพิกถอนคำสั่งทางปกครองในเรื่องใด
ก. คำสั่งที่ไม่เป็นการให้ประโยชน์
ข. คำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย
ค. คำสั่งที่เป็นการให้ประโยชน์
ง. ถูกทุกข้อ

***มาตรา 55 ถึงมาตรา 63 ถูกยกเลิกโดย
พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562***

เฉลย
ข้อ 64 ตอบ ก. 15 วัน มาตรา 44 วรรคหนึ่ง คู่กรณีต้องอุทธรณ์คำสั่งต่อเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งทางปกครอง ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
ข้อ 65 ตอบ ข. มาตรา 45 วรรคหนึ่ง เจ้าหน้าที่ต้องพิจารณาคำอุทธรณ์และแจ้งผู้อุทธรณ์โดยไม่ชักช้า โดยต้องไม่เกิน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์
ข้อ 66 ตอบ ข. มาตรา 45 วรรคสอง เมื่อผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ได้รับรายงานความเห็นจากเจ้าหน้าที่แล้ว จะต้องพิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับรายงาน
ข้อ 67 ตอบ ข. มาตรา 45 วรรคสอง หากผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ มีเหตุจำเป้นไม่อาจพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน ก็สามารถขยายเวลาพิจารณาได้อีกไม่เกิน 30 วัน นับแต่วันที่ครบกำหนดดังกล่าว (รวม 60 วัน)
ข้อ 68 ตอบ ง. 90 วัน มาตรา 49 วรรคสอง การเพิกถอนคำสั่งทางปกครองที่มีลักษณะเป็นการให้ประโยชน์ ต้องกระทำภายใน 90 วัน นับแต่ได้รู้ถึงเหตุที่จะให้เพิกถอน
ข้อ 69 ตอบ ง. 90 วัน มาตรา 54 วรรคสาม การยื่นคำขอให้พิจารณาใหม่ ต้องกระทำภายใน 90 วัน นับแต่ได้รู้ถึงเหตุที่อาจขอให้พิจารณาใหม่ได้
ข้อ 70 ตอบ ข. ปลัดกระทรวงเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ในกรณีที่ผู้ทำคำสั่งทางปกครองเป็นผู้ดำรงตำแหน่งอธิบดีหรือเทียบเท่า ตามมาตรา 45 วรรคสอง และกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ข้อ 2 (4) 
ข้อ 71 ตอบ ง. นอกจากคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งอาจถูกเพิกถอนแล้ว คำสั่งทางปกครองที่ชอบด้วยกฎหมายก็อาจถูกเพิกถอนได้ตามมาตรา 49 มาตรา 53

***แนวข้อสอบ กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง***
ชุดที่ 6 (เร็ว ๆ นี้) 

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมประจำสัปดาห์

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 1)

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ พนักงานราชการ

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 (55 ข้อ)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 (30 ข้อ)

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ สารบรรณ (ชุดที่ 3)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 2)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 5)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 6)

สาระสำคัญ พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 (ฉบับเตรียมสอบ)