แนวข้อสอบ กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (มาตรา 12 - 20)


ใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ เพื่อตอบคำถาม ข้อ 21 - ข้อ 29 เกี่ยวกับกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองให้ถูกต้อง
ก. ความไม่เป็นกลางทางภาวะวิสัย
ข. ความไม่เป็นกลางทางอัตตะวิสัย

ข้อ 21 ความไม่เป็นกลางอันมีเหตุจากสถานภาพของตัวเจ้าหน้าที่

ข้อ 22 ความไม่เป็นกลางอันมีเหตุจากสภาพภายในความคิดจิตใจของเจ้าหน้าที่

ข้อ 23 เจ้าหน้าที่เป็นตัวแทนของคู่กรณี

ข้อ 24 เจ้าหน้าที่เป็นพยานรู้เห็นเหตุการณ์กับเรื่องที่จะพิจารณา

ข้อ 25 คู่สมรสของเจ้าหน้าที่มีคดีพิพาทกับคู่กรณี

ข้อ 26 เจ้าหน้าที่เป็นบุพการีนอกกฎหมายของคู่กรณี

ข้อ 27 เจ้าหน้าที่เป็นลูกหนี้ในมูลละเมิดของคู่กรณี

ข้อ 28 เจ้าหน้าที่เป็นพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันกับครู่กรณี ซึ่งบิดามารดามิได้จดทะเบียนสมรสกัน

ข้อ 29 เจ้าหน้าที่เคยแสดงความคิดเห็นต่อสาธารณชนในเรื่องที่จะทำการพิจารณานอกหน้าที่ราชการมาก่อนแล้ว

ข้อ 30 เจ้าหน้าที่ซึ่งถูกคัดค้านไม่ให้ทำการพิจารณาทางปกครอง เนื่องจากเป็นบุคคลตามมาตรา 13 จะต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไปชั้นหนึ่งภายในระยะเวลาใด เพื่อให้พิจารณาและมีคำสั่งต่อไป 
ก. ภายในวันทำการรุ่งขึ้น
ข. ภายใน 3 วันทำการ
ค. ภายใน 5 วันทำการ
ง. ไม่มีข้อใดถูกต้อง

ข้อ 31 ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการทำคำคัดค้านว่าเจ้าหน้าที่จะทำการพิจารณาทางปกครองไม่ได้ 
ก. ทำคำคัดค้านถึงเจ้าหน้าที่ผู้นั้น
ข. ทำคำคัดค้านถึงผู้บังคับบัญชาชั้นต้นของเจ้าหน้าที่ผู้นั้น
ค. ทำคำคัดค้านถึงผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปชั้นหนึ่ง
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อ 32 จากข้อ 31 การยื่นคำคัดค้านที่ถูกต้องคือข้อใด
ก. ยื่นหนังสือด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่สารบรรณ
ข. ส่งหนังสือทางไปรษณีย์ตอบรับจ่าหน้าซองถึงผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่
ค. ส่งหนังสือทางไปรษณีย์ตอบรับจ่าหน้าซองถึงเจ้าหน้าที่คนใดในหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ซึ่งถูกคัดค้านสังกัดก็ได้
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อ 33 คำสั่งทางปกครองจะต้องกระทำโดยเจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในเรื่องนั้น ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง
ก. เจ้าหน้าที่ต้องได้รับการแต่งตั้งโดยชอบด้วยกฎหมาย
ข. ผู้ว่าราชการจังหวัดตากออกคำสั่งทางปกครองก่อนเริ่มวาระการดำรงตำแหน่งในจังหวัดตากไม่ได้
ค. นายกเทศมนตรีออกคำสั่งให้รื้อถอนป้ายข้างถนนนอกเขตเทศบาล
ง. ได้รับอำนาจทางปกครองตามที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 34 มติให้กรรมการผู้ถูกคัดค้านปฏิบัติหน้าที่ต่อไป ต้องมีคะแนนเสียงตามข้อใด
ก. ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม
ข. ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ค. ไม่น้อยกว่าสองในสาม
ง. ถูกทุกข้อ 

ข้อ 35 ข้อใดเป็นข้อยกเว้นบทบัญญัติเรื่องความไม่เป็นกลางตามกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
ก. มีความจำเป็นเร่งด่วน หากปล่อยให้ล่าช้าสิทธิของบุคคลจะเสียหายโดยไม่มีทางแก้ไขได้
ข. ไม่มีเจ้าหน้าที่อื่นปฏิบัติหน้าที่แทน
ค. มีความจำเป็นเร่งด่วน หากปล่อยให้ล่าช้าจะเสียหายต่อประโยชน์สาธารณะ
ง. ถูกทุกข้อ

เฉลย
ข้อ 21 ตอบ ก. ความไม่เป็นกลางทางภาวะวิสัย เกิดจากสถานภาพหรือฐานะของตัวเจ้าหน้าที่ ซึ่งจะกระทบต่อความไม่เป็นกลางในการพิจารณาทางปกครอง
ข้อ 22 ตอบ ข. ความไม่เป็นกลางทางอัตตะวิสัย เกิดจากสภาพภายในความคิดจิตใจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งจะกระทบต่อความไม่เป็นกลางในการพิจารณาทางปกครอง
ข้อ 23 ตอบ ก. มาตรา 13 (4) 
ข้อ 24 ตอบ ข. มาตรา 16 (เหตุอื่น)
ข้อ 25 ตอบ ข. มาตรา 16 (เหตุอื่น กรณีนี้ไม่ใช่มาตรา 13 (2))
ข้อ 26 ตอบ ก. มาตรา 13 (3) เป็นบุพการีสืบสายโลหิตตามความเป็นจริง ไม่จำเป็นต้องชอบด้วยกฎหมาย
ข้อ 27 ตอบ ก. มาตรา 13 (5) จะเป็นหนี้ในมูลละเมิด หรือนิติกรรมสัญญา ลาภมิควรได้ ก็ได้
ข้อ 28 ตอบ ก. มาตรา 13 (3) จะเป็นพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน หรือร่วมแต่บิดาหรือมารดาเดียวกันก็ได้ ซึ่งบิดามารดาไม่จำเป็นต้องจดทะเบียนสมรสกัน 
ข้อ 29 ตอบ ข. มาตรา 16 (เหตุอื่น)
ข้อ 30 ตอบ ค. กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ข้อ 7 (1) ภายใน 5 วันทำการ
ข้อ 31 ตอบ ก. กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2542)ฯ ข้อ 1 กำหนดให้คู่กรณีทำคำคัดค้านเป็นหนังสือถึงเจ้าหน้าที่ โดยระบุข้อคัดค้าน พร้อมข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่เป็นเหตุแห่งการคัดค้าน (คำถามข้อนี้ เป็นเรื่องการทำคำคัดค้าน)
ข้อ 32 ตอบ ง. ถูกทุกข้อ กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2542)ฯ ข้อ 3 , ข้อ 4 (คำถามข้อนี้ เป็นเรื่องการยื่นและการส่งคำคัดค้าน)
ข้อ 33 ตอบ ค. ไม่มีอำนาจนอกเขตพื้นที่รับผิดชอบ
ข้อ 34 ตอบ ค. มาตรา 15 วรรคสาม ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของกรรมการที่ไม่ถูกคัดค้าน (โดยวิธีลงคะแนนลับ และมติดังกล่าวให้เป็นที่สุด)
ข้อ 35 ตอบ ง. มาตรา 18 

***แนวข้อสอบ กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง***
ชุดที่ 6 (เร็ว ๆ นี้)

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมประจำสัปดาห์

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 1)

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ พนักงานราชการ

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 (55 ข้อ)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 (30 ข้อ)

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ สารบรรณ (ชุดที่ 3)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 2)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 6)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 5)

สาระสำคัญ พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 (ฉบับเตรียมสอบ)