แนวข้อสอบ กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (มาตรา 21 - 33)


ข้อ 36 บุคคลในข้อใด อาจเป็นคู่กรณีตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
ก. บุคคลธรรมดาผู้ยื่นคำขอ
ข. คณะบุคคลผู้อยู่ในบังคับของคำสั่งทางปกครอง
ค. นิติบุคคลผู้คัดค้านคำขอ
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อ 37 เมื่อคู่กรณีได้แต่งตั้งตัวแทนเพื่อกระทำการแทนในกระบวนการพิจารณาทางปกครองแล้ว การดำเนินการของเจ้าหน้าที่ในข้อใดถูกต้อง
ก. เจ้าหน้าที่ต้องติดต่อกับตัวแทนโดยตรง
ข. เจ้าหน้าที่ต้องติดต่อกับคู่กรณีเท่านั้น
ค. เจ้าหน้าที่จะติดต่อกับคู่กรณีหรือตัวแทนก็ได้ ตามความสะดวก
ง. ไม่มีข้อใดถูกต้อง

ข้อ 38 จากข้อ 37 หากคู่กรณีถึงแก่ความตายหลังจากได้แต่งตั้งตัวแทนแล้ว จะมีผลอย่างไร
ก. ความเป็นตัวแทนระงับลง
ข. ความเป็นตัวแทนไม่ระงับ
ค. เจ้าหน้าที่ต้องชะลอการพิจารณาไว้ก่อน
ง. ข้อ ก. และ ค. ถูกต้อง

ข้อ 39 คู่กรณีต้องมีจำนวนตามข้อใด จึงจะเข้าข่ายการตั้งตัวแทนร่วมตามบทบัญญัติของกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
ก. 15 คน
ข. 30 คน
ค. 45 คน
ง. 60 คน

ข้อ 40 ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องเกี่ยวกับการบอกเลิกตัวแทนร่วม
ก. ตัวแทนร่วมบอกเลิกเมื่อใดก็ได้
ข. คู่กรณีที่บอกเลิกต้องมีหนังสือแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ
ค. ตัวแทนร่วมที่บอกเลิกต้องแจ้งให้คู่กรณีทุกรายทราบด้วย
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อ 41 โดยหลัก เอกสารที่ยื่นให้เจ้าหน้าที่พิจารณาทางปกครอง ต้องจัดทำเป็นภาษาใด
ก. ภาษาไทย
ข. ภาษาอังกฤษ
ค. ภาษาต่างประเทศ
ง. ภาษาสากล

ข้อ 42 เจ้าหน้าที่จะยอมรับเอกสารที่ทำขึ้นเป็นภาษาต่างประเทศโดยไม่ต้องให้จัดทำคำแปลเป็นภาษาไทยได้ตามข้อใด
ก. เจ้าหน้าที่นั้นเห็นว่าตนสามารถเข้าใจภาษาดังกล่าวได้
ข. เจ้าหน้าที่นั้นเห็นว่าการรอคำแปลภาษาไทยจะล่าช้าเกินควร
ค. เจ้าหน้าที่นั้นมีผู้ร่วมงานที่มีความรู้ในภาษาดังกล่าว
ง. ข้อ ก. และ ค. ถูกต้อง

ข้อ 43 โดยหลัก เมื่อผู้ยื่นคำขอได้แก้ไขคำขอหรือจัดส่งเอกสารตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่แล้ว หากปรากฏว่ายังขาดเอกสารอยู่อีก ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องที่สุด
ก. ขอเอกสารเพิ่มเติมได้จนกว่าจะครบถ้วน
ข. ปฏิเสธไม่ดำเนินการตามคำขอได้
ค. ต้องดำเนินการพิจารณาคำขอต่อไป
ง. เจ้าหน้าที่สามารถใช้ดุลพินิจได้โดยอิสระ

ข้อ 44 "การพิจารณาทางปกครองใช้ระบบไต่สวน" จากคำกล่าวนี้สัมพันธ์กับข้อใด
ก. ต้องพิจารณาข้อเท็จจริงตามที่คู่กรณีกล่าวอ้าง
ข. การใช้ดุลพินิจผูกพันตามพยานหลักฐานของคู่กรณี
ค. แสวงหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมได้ตามที่เห็นสมควร
ง. ถูกทุกข้อ

ใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ ตอบคำถาม ข้อ 45 - ข้อ 50 ให้ถูกต้อง
ก. ต้องแจ้งให้คู่กรณีมีโอกาสทราบข้อเท็จจริงและมีโอกาสโต้แย้งแสดงพยานหลักฐาน
ข. ข้อยกเว้นไม่ต้องให้สิทธิแก่คู่กรณีในการโต้แย้งแสดงพยานหลักฐาน

ข้อ 45 การไม่ตรวจลงตราหนังสือเดินทางของคนต่างด้าว

ข้อ 46 คำสั่งไม่ออกใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว

ข้อ 47 คำสั่งให้ชดใช้ค่าเสียหายแก่ราชการ

ข้อ 48 มาตรการบังคับทางปกครอง

ข้อ 49 คำสั่งให้รื้อถอนอาคาร

ข้อ 50 การแจ้งผลการสอบวัดความรู้ความสามารถ

ข้อ 51 คู่กรณีมีสิทธิขอตรวจดูเอกสาร เพื่อการโต้แย้งหรือชี้แจงหรือป้องกันสิทธิของตนได้ ยกเว้นข้อใด
ก. เอกสารต้นร่างคำวินิจฉัย โดยยังไม่ได้ทำคำสั่งทางปกครอง
ข. เอกสารที่ต้องรักษาไว้เป็นความลับ
ค. ขอตรวจดูเอกสารเกินความจำเป็น
ง. ถูกทุกข้อ

เฉลย
ข้อ 36 ตอบ ง. มาตรา 21 และมาตรา 5
ข้อ 37 ตอบ ก. มาตรา 24 วรรคหนึ่ง หากคู่กรณีตั้งตัวแทนแล้ว เจ้าหน้าที่ต้องติดต่อกับตัวแทนเท่านั้น เว้นแต่เป็นเรื่องที่คู่กรณีต้องทำการด้วยตนเอง 
ข้อ 38 ตอบ ข. มาตรา 24 วรรคสาม การแต่งตั้งตัวแทนไม่ถือว่าสิ้นสุดลงเพราะความตายของคู่กรณี (กรณีนี้แตกต่างจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หากตัวการตาย ความเป็นตัวแทนสิ้นสุดลง)
ข้อ 39 ตอบ ง. มาตรา 25 เกิน 50 คน
ข้อ 40 ตอบ ง. มาตรา 25 วรรคสี่และวรรคห้า
ข้อ 41 ตอบ ก. มาตรา 26 วรรคหนึ่ง โดยหลักต้องจัดทำเป็นภาษาไทย
ข้อ 42 ตอบ ง. กฎกระทรวง (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ข้อ 2
ข้อ 43 ตอบ ค. มาตรา 27 วรรคสาม หากยังขาดเอกสารอยู่อีก เจ้าหน้าที่จะปฏิเสธไม่ดำเนินการตามคำขอไม่ได้ (เว้นแต่มีความจำเป็นต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายและได้รับความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไปชั้นหนึ่ง ซึ่งผู้บังคับบัญชาดังกล่าวมีหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยพลัน หากเห็นว่าเป็นความบกพร่องของเจ้าหน้าที่ ให้ดำเนินการทางวินัยต่อไป)
ข้อ 44 ตอบ ค. มาตรา 28 และมาตรา 29 เจ้าหน้าที่แสวงหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมได้ โดยไม่ผูกพันตามคำขอหรือพยานหลักฐานของคู่กรณี
ข้อ 45 ตอบ ข. เป็นคำสั่งทางปกครอง ตามมาตรา 30 วรรคสอง (6) เข้าข้อยกเว้นไม่ต้องให้คู่กรณีโต้แย้งแสดงพยานหลักฐาน ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 
ข้อ 46 ตอบ ข. เป็นคำสั่งทางปกครอง ตามมาตรา 30 วรรคสอง (6) เข้าข้อยกเว้นไม่ต้องให้คู่กรณีโต้แย้งแสดงพยานหลักฐาน ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2540)ฯ
ข้อ 47 ตอบ ก. มาตรา 30 ตามหลักทั่วไป ต้องแจ้งให้คู่กรณีมีโอกาสทราบข้อเท็จจริงและมีโอกาสโต้แย้งแสดงพยานหลักฐาน
ข้อ 48 ตอบ ข. มาตรา 30 วรรคสอง (5) 
ข้อ 49 ตอบ ก. มาตรา 30 ตามหลักทั่วไป ต้องแจ้งให้คู่กรณีมีโอกาสทราบข้อเท็จจริงและมีโอกาสโต้แย้งแสดงพยานหลักฐาน
ข้อ 50 ตอบ ข. เป็นคำสั่งทางปกครอง ตามมาตรา 30 วรรคสอง (6) เข้าข้อยกเว้นไม่ต้องให้คู่กรณีโต้แย้งแสดงพยานหลักฐาน ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2540)ฯ
ข้อ 51 ตอบ ง. มาตรา 31 และมาตรา 32 

***แนวข้อสอบ กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง***
ชุดที่ 6 (เร็ว ๆ นี้)

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมประจำสัปดาห์

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 (55 ข้อ)

การส่งเด็กเข้าเรียนตามกฎหมาย

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

กฎกระทรวงกำหนดกรณีอื่นที่เจ้าหน้าที่จะทำการพิจารณาทางปกครองไม่ได้ พ.ศ. 2566

สาระสำคัญ พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 (ฉบับเตรียมสอบ)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 (20 ข้อ)

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ สารบรรณ (ชุดที่ 3)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 (30 ข้อ)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 1)