แนวข้อสอบ กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (มาตรา 34 - 43)


ข้อ 52 ผู้รับคำสั่งทางปกครองด้วยวาจา หากต้องการให้เจ้าหน้าที่ยืนยันคำสั่งเป็นหนังสือ ต้องร้องขอภายในเวลากี่วัน
ก. 3 วัน
ข. 5 วัน
ค. 7 วัน
ง. 15 วัน

ข้อ 53 มาตรา 34 แห่ง พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 บัญญัติให้สามารถทำคำสั่งทางปกครองเป็นหนังสือ หรือวาจา หรือโดยการสื่อความหมายในรูปแบบอื่นก็ได้ แต่ต้องมีข้อความหรือความหมายที่ชัดเจนเพียงพอที่จะเข้าใจได้ หากเจ้าหน้าที่ต้องการทำคำสั่งทางปกครองด้วยวาจาในเรื่องที่มีกฎหมายเฉพาะกำหนดให้ทำคำสั่งทางปกครองเป็นหนังสือ กรณีดังกล่าว ท่านในฐานะนิติกรจะให้ความเห็นตามข้อใด
ก. สามารถกระทำด้วยวาจาได้ เนื่องจากมาตรา 34 ให้อำนาจไว้
ข. ต้องกระทำเป็นหนังสือ เนื่องจากมีกฎหมายเฉพาะกำหนดไว้
ค. กระทำโดยสื่อความหมายในรูปแบบอื่นก็ได้ 
ง. ถูกทุกข้อ 

ข้อ 54 การกำหนดเงื่อนไขในคำสั่งทางปกครอง ต้องเป็นไปตามหลักการในข้อใด
ก. เงื่อนไขต้องสร้างความเป็นธรรมต่อผู้รับคำสั่ง
ข. เงื่อนไขต้องไม่สร้างภาระให้แก่ผู้รับคำสั่ง
ค. เงื่อนไขต้องมีความยืดหยุ่นตามสถานการณ์
ง. เงื่อนไขต้องจำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกฎหมาย

ข้อ 55 การออกใบอนุญาตตั้งสถานบริการ โดยกำหนดให้ใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ถือเป็นเงื่อนไขในคำสั่งทางปกครองเรื่องใด
ก. ข้อสงวนสิทธิที่จะยกเลิกคำสั่งทางปกครอง
ข. การกำหนดให้การเริ่มมีผลหรือสิ้นผลของสิทธิหรือภาระหน้าที่ ต้องขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ในอนาคตที่ไม่แน่นอน
ค. การกำหนดให้สิทธิหรือภาระหน้าที่เริ่มมีผลหรือสิ้นผล ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อ 56 คำว่า "ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ" ตามมาตรา 37 แห่ง พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ถือเป็นเหตุผลสำคัญของคำสั่งทางปกครองที่ทำเป็นหนังสือ คือข้อใด
ก. บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ทำให้เกิดคำสั่งทางปกครอง
ข. เหตุผลในการใช้ดุลพินิจ
ค. ข้อเท็จจริงที่รับฟังประกอบการทำคำสั่งทางปกครอง
ง. มูลเหตุจูงใจในการวินิจฉัย

ข้อ 57 คำสั่งทางปกครองที่ทำเป็นหนังสือต้องจัดให้มีเหตุผล ยกเว้นข้อใด
ก. ผลของคำสั่งตรงตามคำขอและไม่กระทบสิทธิหน้าที่บุคคลอื่น
ข. เหตุผลนั้นรู้อยู่แล้วจึงไม่จำต้องระบุอีก
ค. ต้องเก็บรักษาไว้เป็นความลับ
ง. ถูกทุกข้อ 

ข้อ 58 ข้อใดคือบทบังคับให้คำสั่งทางปกครองต้องระบุเหตุผลไว้พร้อมกับคำสั่งหรือเอกสารแนบท้ายคำสั่งเท่านั้น
ก. คำสั่งทางปกครอง ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ตามมาตรา 37 วรรคสอง
ข. คำสั่งทางปกครอง ตามมาตรา 37 วรรคหนึ่ง (1) ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ
ค. คำสั่งทางปกครอง ตามมาตรา 37 วรรคหนึ่ง (2) ข้อกฎหมายที่อ้างอิง
ง. คำสั่งทางปกครอง ตามมาตรา 37 วรรคหนึ่ง (3) ข้อพิจารณาและข้อสนับสนุนในการใช้ดุลพินิจ

ข้อ 59 เจ้าหน้าที่จะต้องออกคำสั่งทางปกครองเป็นหนังสือให้แล้วเสร็จ ภายในระยะเวลากี่วัน หากกฎหมายไม่ได้กำหนดระยะเวลาไว้เป็นการเฉพาะ
ก. 7 วัน
ข. 15 วัน
ค. 30 วัน
ง. ไม่มีข้อใดถูกต้อง

ข้อ 60 คำสั่งทางปกครองที่อาจอุทธรณ์หรือโต้แย้งได้ ต้องระบุสิทธิอุทธรณ์หรือโต้แย้งตามข้อใด
ก. ระบุกรณีที่อาจอุทธรณ์หรือโต้แย้ง
ข. ระบุการยื่นคำอุทธรณ์หรือคำโต้แย้ง
ค. ระบุระยะเวลาสำหรับการอุทธรณ์หรือการโต้แย้ง
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อ 61 บริษัท อ. ได้ยื่นคำขอให้ออกหนังสือรับรองเพื่อให้ประกอบกิจการตามที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน ต่อมาอธิบดีกรมทะเบียนการค้าพิจารณาแล้วได้ออกหนังสือรับรองให้แก่บริษัท อ. หากต่อมาท่านในฐานะนิติกรพบว่า คำขอของบริษัท อ. ดังกล่าว ไม่ได้ประทับตราบริษัท ท่านจะดำเนินการแก้ไขอย่างไรให้คำสั่งทางปกครองดังกล่าวมีผลสมบูรณ์
ก. เพิกถอนหนังสือรับรอง
ข. จัดให้มีเหตุผลในภายหลัง
ค. ให้มีการยื่นคำขอที่ประทับตราถูกต้อง
ง. ให้เจ้าหน้าที่อื่นเห็นชอบในภายหลัง

ข้อ 62 คำสั่งทางปกครองมีผลใช้ยันต่อบุคคลเมื่อใด
ก. เมื่อได้รับแจ้ง
ข. เมื่อออกคำสั่ง
ค. เมื่อครบกระบวนการทางปกครอง
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อ 63 ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับคำสั่งทางปกครองที่มีข้อผิดพลาดเล็กน้อยหรือผิดหลงเล็กน้อย
ก. เจ้าหน้าที่แก้ไขเพิ่มเติมได้เสมอ ไม่ว่าเวลาจะผ่านมานานเท่าใด
ข. เจ้าหน้าที่แก้ไขเพิ่มเติมได้ ภายในเวลาหนึ่งปีนับแต่วันออกคำสั่ง
ค. ข้อผิดพลาดเล็กน้อย เช่น พิมพ์ผิด ระบุตัวเลขผิด
ง. ความผิดพลาดต้องไม่ถึงขนาดที่ถือเป็นการบกพร่องที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

เฉลย
ข้อ 52 ตอบ ค. มาตรา 35 ผู้รับคำสั่งทางปกครองด้วยวาจา ถ้าร้องขอโดยมีเหตุผลอันสมควร ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่มีคำสั่ง เจ้าหน้าที่ผู้ออกคำสั่งต้องยืนยันคำสั่งเป็นหนังสือ
ข้อ 53 ตอบ ข. ต้องกระทำเป็นหนังสือเนื่องจากกฎหมายเฉพาะในเรื่องนั้นกำหนดไว้ มิเช่นนั้นแล้ว ย่อมขัดต่อกฎหมายอย่างชัดแจ้ง
ข้อ 54 ตอบ ง. มาตรา 39 วรรคหนึ่ง การออกคำสั่งทางปกครอง เจ้าหน้าที่อาจกำหนดเงื่อนไขใด ๆ ได้เท่าที่จำเป็น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกฎหมาย
ข้อ 55 ตอบ ค. มาตรา 39 วรรคสอง (1) เป็นการกำหนดให้สิทธิหรือภาระหน้าที่สิ้นผล
ข้อ 56 ตอบ ค. มาตรา 37 วรรคหนึ่ง (1) ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ คือ ข้อเท็จจริงที่รับฟังประกอบการทำคำสั่งทางปกครอง
ข้อ 57 ตอบ ง. มาตรา 37 วรรคสาม
ข้อ 58 ตอบ ก. มาตรา 37 วรรคสอง ปัจจุบันคือ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง คำสั่งทางปกครองที่ต้องระบุเหตุผลไว้ในคำสั่ง หรือในเอกสารแนบท้ายคำสั่ง ส่วนตัวเลือกในข้อ ข. - ง. มาตรา 41 วรรคหนึ่ง (2) บัญญัติการจัดให้มีเหตุผลในภายหลังได้ 
ข้อ 59 ตอบ ค. มาตรา 39/1 วรรคหนึ่ง หากกฎหมายเฉพาะไม่ได้กำหนดระยะเวลาในการออกคำสั่งไว้ เจ้าหน้าที่ต้องออกคำสั่งให้แล้วเสร็จ ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่เจ้าหน้าที่ได้รับคำขอและเอกสารถูกต้องครบถ้วน
ข้อ 60 ตอบ ง. มาตรา 40 วรรคหนึ่ง
ข้อ 61 ตอบ ค. มาตรา 41 วรรคหนึ่ง (1) คำขอของบริษัท อ. ที่ไม่ได้ประทับตราบริษัท หากต่อมาในภายหลังได้มีการยื่นคำขอโดยประทับตราบริษัท ย่อมทำให้คำสั่งทางปกครองมีผลสมบูรณ์ (ความเห็นคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เรื่องเสร็จที่ 648/2545)
ข้อ 62 ตอบ ก. มาตรา 42 วรรคหนึ่ง คำสั่งทางปกครองให้มีผลใช้ยันต่อบุคคล ตั้งแต่ขณะที่ผู้นั้นได้รับแจ้งเป็นต้นไป
ข้อ 63 ตอบ ข. มาตรา 43 คำสั่งทางปกครองที่มีข้อผิดพลาดเล็กน้อย เช่น พิมพ์ข้อความผิด หรือ ระบุตัวเลขผิด เจ้าหน้าที่อาจแก้ไขเพิ่มเติมได้เสมอ ไม่ว่าเวลาจะผ่านมานานเท่าใด

***แนวข้อสอบ กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง***
ชุดที่ 6 (เร็ว ๆ นี้)

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมประจำสัปดาห์

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 (30 ข้อ)

สาระสำคัญ พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 (ฉบับเตรียมสอบ)

การส่งเด็กเข้าเรียนตามกฎหมาย

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 1)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 (55 ข้อ)

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ พนักงานราชการ

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ สารบรรณ (ชุดที่ 3)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 (20 ข้อ)