แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 (ชุดที่ 2)


ข้อ 11. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ เลขาธิการ ก.พ.
ก. เป็นกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการ ก.พ.ค.
ข. เป็นเลขานุการ ก.พ.ค.
ค. เป็นเลขานุการ ก.พ.
ง. เป็นกรรมการและเลขานุการ ก.พ.


ข้อ 12. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ อ.ก.พ.สามัญ
ก. ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน อ.ก.พ.จังหวัด
ข. อธิบดีเป็นประธาน อ.ก.พ.กรม
ค. ปลัดกระทรวงเป็นประธาน อ.ก.พ.กระทรวง
ง. รัฐมนตรีเจ้าสังกัดเป็นประธาน อ.ก.พ.กระทรวง

ข้อ 13. เลขาธิการ ก.พ. เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและบริหารราชการของสำนักงาน ก.พ. นั้น ข้อใดถูกต้อง
ก. สำนักงาน ก.พ. ขึ้นตรงต่อเลขาธิการ ก.พ.
ข. สำนักงาน ก.พ. ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี
ค. สำนักงาน ก.พ. ขึ้นตรงต่อสำนักนายกรัฐมนตรี
ง. สำนักงาน ก.พ. ขึ้นตรงต่อ ก.พ.

ข้อ 14. คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม หรือ ก.พ.ค. ตัวเลือกในข้อใดไม่ถูกต้อง
ก. ประกอบด้วยกรรมการ 7 คน
ข. กรรมการ ก.พ.ค. ต้องทำงานเต็มเวลา
ค. ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 45 ปี
ง. มีวาระการดำรงตำแหน่ง 5 ปี

ข้อ 15. คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการ ก.พ.ค. ข้อใดไม่ถูกต้อง
ก. ประธานศาลปกครองสูงสุดเป็นประธานกรรมการคัดเลือก
ข. กรรมการ ก.พ. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายเป็นคณะกรรมการคัดเลือก
ค. ผู้ได้รับการคัดเลือกต้องประชุมเลือกกันเองให้คนหนึ่งเป็นประธาน ก.พ.ค.
ง. นายกรัฐมนตรีนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ก.พ.ค.

ข้อ 16. กรรมการซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.พ. มีจำนวนเท่าใด
ก. 5 คน
ข. 3-5 คน
ค. 5-7 คน
ง. ไม่เกิน 7 คน

ข้อ 17. ข้อใดเป็นอำนาจหน้าที่ ก.พ.
ก. ดำเนินการเกี่ยวกับทุนเล่าเรียนหลวง
ข. กำหนดนโยบายเกี่ยวกับทุนเล่าเรียนหลวง
ค. พิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ตามมาตรา 123
ง. ไม่มีข้อใดถูกต้อง

ข้อ 18. กรรมการ ก.พ.ค. พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และเหตุที่กฎหมายกำหนด ยกเว้นข้อใด
ก. อายุครบ 70 ปีบริบูรณ์
ข. ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกโดยรอการลงโทษในความผิดฐานหมิ่นประมาท
ค. ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกโดยรอการลงโทษ
ง. ไม่สามารถปฏิบัติงานได้เต็มเวลาอย่างสม่ำเสมอ

ข้อ 19. คณะอนุกรรมการสามัญประจำกรม เรียกโดยย่อว่า อ.ก.พ.กรม ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ อ.ก.พ.กรม
ก. พิจารณาเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ
ข. อธิบดีมอบหมายรองอธิบดีหนึ่งคนเป็นรองประธาน
ค. พิจารณาเกลี่ยอัตรากำลังระหว่างส่วนราชการต่างๆ ภายในกระทรวง
ง. อ.ก.พ.กรมตั้งเลขานุการได้หนึ่งคน

ข้อ 20. เกี่ยวกับ ก.พ.ค. ข้อใดไม่ถูกต้อง
ก. กรรมการ ก.พ.ค. เลือกกันเองให้คนหนึ่งเป็นเลขานุการ
ข. กรรมการ ก.พ.ค. มีวาระการดำรงตำแหน่งวาระเดียว
ค. ก.พ.ค. มีอำนาจหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ และเรื่องร้องทุกข์
ง. ก.พ.ค. มีอำนาจพิจารณาเรื่องการคุ้มครองระบบคุณธรรม

เฉลย
ข้อ 11. ตอบ ค. ดูมาตรา 6 วรรคหนึ่ง เลขาธิการ ก.พ. เป็นกรรมการและเลขานุการ ก.พ.
ข้อ 12. ตอบ ค. ดูมาตรา 15 วรรคหนึ่ง รัฐมนตรีเจ้าสังกัดเป็นประธาน อ.ก.พ.กระทรวง ส่วนปลัดกระทรวงเป็นรองประธาน อ.ก.พ.กระทรวง
ข้อ 13. ตอบ ข. ดูมาตรา 13 วรรคหนึ่ง สำนักงาน ก.พ. ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี
ข้อ 14. ตอบ ง. ดูมาตรา 29 วรรคหนึ่ง กรรมการ ก.พ.ค. มีวาระการดำรงตำแหน่ง 6 ปี นับแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
ข้อ 15. ตอบ ข. ดูมาตรา 26 วรรคหนึ่ง กรรมการ ก.พ. ผู้ทรงคุณวุฒิหนึ่งคนซึ่งได้รับเลือกโดย ก.พ. เป็นคณะกรรมการคัดเลือก
ข้อ 16. ตอบ ค. ดูมาตรา 6 วรรคหนึ่ง มีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 7 คน
ข้อ 17. ตอบ ข. ดูมาตรา 8 (8) ส่วนข้อ ก. เป็นอำนาจหน้าที่ของ "สำนักงาน ก.พ." ตามมาตรา 13 (9)
ข้อ 18. ตอบ ข. ดูมาตรา 30 (5) การรอการลงโทษในความผิดฐานหมิ่นประมาท เป็นเหตุยกเว้นไม่ทำให้พ้นจากตำแหน่ง
ข้อ 19. ตอบ ค. การพิจารณาการเกลี่ยอัตรากำลังภายในกระทรวง เป็นอำนาจหน้าที่ของ อ.ก.พ.กระทรวง ตามมาตรา 16 (2) 
ข้อ 20. ตอบ ก. ดูมาตรา 24 วรรคท้าย เลขาธิการ ก.พ. เป็นเลขานุการ ก.พ.ค.

ลิ้งก์ แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
#นักเรียนกฎหมาย
28 ธันวาคม 2562 

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมประจำสัปดาห์

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 (30 ข้อ)

สาระสำคัญ พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 (ฉบับเตรียมสอบ)

การส่งเด็กเข้าเรียนตามกฎหมาย

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 (55 ข้อ)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 1)

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ พนักงานราชการ

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ สารบรรณ (ชุดที่ 3)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 (20 ข้อ)