แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 (ลักษณะ 3 บททั่วไป)


ข้อ 1 ข้อใดไม่ถูกต้อง
ก. นางเอ สัญชาติไทย เชื้อชาติจีน มีคุณสมบัติทั่วไปที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือน
ข. เด็กชายบี รู้ว่าตนเองไม่มีคุณสมบัติทั่วไปในการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ
ค. นายซี เจ้าหน้าที่บัญชี พรรคประเทศไทย สมัครสอบเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือน เพราะอยู่ในหลักเกณฑ์ของ ก.พ. พิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้
ง. นางสาวดี เคยถูกจำคุกเพราะขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้บุคคลอื่นได้รับบาดเจ็บสาหัส ต้องการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ เพราะโทษจำคุกดังกล่าวไม่ใช่ลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย

ข้อ 2 มติของ ก.พ. ในการยกเว้นลักษณะต้องห้ามการเป็นข้าราชการพลเรือน เป็นไปตามข้อใด
ก. ไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนกรรมการที่มาประชุม
ข. ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการที่มาประชุม 
ค. ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่มาประชุม
ง. ไม่น้อยกว่าสี่ในห้าของจำนวนกรรมการที่มาประชุม

ข้อ 3 ข้อใดถือเป็นการลงมติของ ก.พ. ในการพิจารณายกเว้นลักษณะต้องห้ามการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ที่ถูกต้องตามกฎหมาย
ก. ลงมติโดยเปิดเผย
ข. ลงมติโดยลับ
ค. ลงมติโดยชัดแจ้ง
ง. ลงมติโดยอ้อม

ข้อ 4 บทบัญญัติลักษณะ 5 ข้าราชการพลเรือนในพระองค์ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ถูกยกเลิกโดยกฎหมายใด
ก. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
ข. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
ค. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563
ง. พระราชบัญญัติระเบียบบริหาราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560

ข้อ 5 การจ่ายเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งให้ข้าราชการพลเรือนเป็นไปตามข้อใด
ก. พระราชกฤษฎีกา
ข. กฎ ก.พ.
ค. ระเบียบ ก.พ.
ง. ประกาศ ก.พ.

ข้อ 6 จากข้อ 5 ให้นำกฎระเบียบใดมาใช้บังคับแก่การจ่ายเงินเดือนของข้าราชการพลเรือน
ก. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการจ่ายเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการและผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ข. พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ค. พระราชบัญญัติการกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจ่ายเงินบางประเภทตามงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2518
ง. พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ พ.ศ. 2521 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ข้อ 7 ผู้ใดมีอำนาจหน้าที่กำหนดการลาหยุดราชการของข้าราชการพลเรือน
ก. คณะรัฐมนตรี
ข. คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
ค. รัฐมนตรีเจ้าสังกัด
ง. ปลัดกระทรวง

ข้อ 8 ผู้ที่เคยถูกลงโทษไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัย อาจได้รับยกเว้นให้เข้ารับราชการได้ ต่อเมื่อออกจากราชการไปแล้วกี่ปี
ก. 2 ปี
ข. 3 ปี
ค. 4 ปี
ง. ไม่มีข้อใดถูกต้อง

ข้อ 9 ผู้ที่มีอำนาจหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้ได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวตามภาวะเศรษฐกิจ คือใคร
ก. ก.พ.
ข. กระทรวงการคลัง
ค. สำนักงบประมาณ
ง. คณะรัฐมนตรี

ข้อ 10 ข้อใดมิใช่ลักษณะต้องห้ามของข้าราชการพลเรือน
ก. เป็นเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
ข. ถูกสั่งพักราชการ
ค. ถูกฟ้องคดีล้มละลาย
ง. บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม

เฉลย
ข้อ 1 ตอบ ค. มาตรา 36 ข. (5) เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง เป็นลักษณะต้องห้ามของการเป็นข้าราชการพลเรือนอย่างเด็ดขาด ไม่อยู่ในข่ายได้รับการพิจารณายกเว้น ตามมาตรา 36 วรรคสอง
ข้อ 2 ตอบ ง. มาตรา 36 วรรคสอง บัญญัติให้ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 4 ใน 5 ของจำนวนกรรมการที่มาประชุม เพื่อยกเว้นลักษณะต้องห้ามการเป็นข้าราชการพลเรือน
ข้อ 3 ตอบ ข. มาตรา 36 วรรคสอง บัญญัติให้การลงมติในการพิจารณายกเว้นลักษณะต้องห้ามการเป็นข้าราชการพลเรือน ต้องกระทำโดยลับ (ลงมติลับ)
ข้อ 4 ตอบ ง. บทบัญญัติในลักษณะ 5 ข้าราชการพลเรือนในพระองค์ และมาตรา 127 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ถูกยกเลิกโดยมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560
ข้อ 5 ตอบ ค. มาตรา 37 บัญญัติให้การจ่ายเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งให้ข้าราชการพลเรือน ให้เป็นไปตามระเบียบที่ ก.พ. กำหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง กล่าวคือ ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการจ่ายเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
ข้อ 6 ตอบ ข. ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการจ่ายเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ข้อ 3 กำหนดให้นำพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาใช้บังคับแก่การจ่ายเงินเดือนข้าราชการพลเรือน
ข้อ 7 ตอบ ก. มาตรา 39 บัญญัติให้คณะรัฐมนตรีกำหนดการลาหยุดราชการของข้าราชการพลเรือน
ข้อ 8 ตอบ ข. มาตรา 36 วรรคสอง บัญญัติให้ผู้เคยถูกลงโทษไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัยซึ่งออกจากราชการไปเกิน 3 ปี แล้ว อาจได้รับการยกเว้นให้เข้ารับราชการได้
ข้อ 9 ตอบ ง. มาตรา 38 วรรคสอง บัญญัติว่า ข้าราชการพลเรือนอาจได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวตามภาวะเศรษฐกิจตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะรัฐมนตรีกำหนด
ข้อ 10 ตอบ ค. ลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36 ข. (6) เป็นบุคคลล้มละลาย คือศาลมีคำพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายแล้ว ดังนั้นกรณีที่ถูกฟ้องคดีล้มละลาย ยังไม่เข้าข่ายเป็นบุคคลล้มละลาย จึงไม่ใช่ลักษณะต้องห้ามของการเป็นข้าราชการพลเรือน 
#นักเรียนกฎหมาย
 24 มกราคม 2564

ความคิดเห็น