ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 (ชุดที่ 5)


ข้อ 41 ถึงข้อ 50 ข้อใดกล่าวถูกต้องหรือกล่าวไม่ถูกต้อง

ข้อ 41 กรณีข้าราชการพลเรือนสามัญต่างกระทรวงกันถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยร่วมกัน นายกรัฐมนตรีเป็นผู้มีอำนาจสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน

ข้อ 42 ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 มีอำนาจยับยั้งการลาออกของข้าราชการได้ไม่เกิน 60 วัน นับแต่วันขอลาออก

ข้อ 43 คำสั่งลงโทษทางวินัย ต้องแสดงว่าผู้ถูกลงโทษ กระทำผิดในกรณีใด โดยไม่จำต้องระบุมาตรา

ข้อ 44 โทษลดขั้นเงินเดือน เป็น 1 ใน 5 ของโทษทางวินัยข้าราชการพลเรือนสามัญ

ข้อ 45 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน สำหรับข้าราชการพลเรือนสามัญต่างกรมในกระทรวงเดียวกัน ซึ่งถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยร่วมกันทุกกรณี

ข้อ 46 ผู้ถูกคำสั่งลงโทษทางวินัยให้ออกจากราชการ ไม่มีสิทธิได้รับบำเหน็จบำนาญ

ข้อ 47 ผู้มีอำนาจดำเนินการทางวินัย ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 3 ปี นับแต่วันที่คำพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนคำสั่งลงโทษทางวินัย เพราะเหตุกระบวนการดำเนินการทางวินัยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ข้อ 48 โดยหลักทั่วไป การลาออกจากราชการ ต้องยื่นหนังสือล่วงหน้าก่อนวันขอลาออกไม่น้อยกว่า 30 วันทำการ

ข้อ 49 ข้าราชการที่ไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในระดับอันเป็นที่พอใจของทางราชการ ผู้บังคับบัญชาผู้มีอำนาจตามมาตรา 57 มีอำนาจสั่งลงโทษปลดออกจากราชการได้

ข้อ 50 การลาออกจากราชการมีผลต่อเม่ือได้รับอนุญาตให้ลาออกเท่านั้น

เฉลย
ข้อ 41 ตอบ ไม่ถูกต้อง มาตรา 94 (4) เป็นอำนาจของผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 ร่วมกันแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน (ยกเว้นกรณีผู้ถูกกล่าวหาดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงร่วมด้วย นายกรัฐมนตรีเป็นผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน)
ข้อ 42 ตอบ ไม่ถูกต้อง มาตรา 109 วรรคสาม ยับยั้งการลาออกได้ไม่เกิน 90 วัน นับแต่วันขอลาออก
ข้อ 43 ตอบ ไม่ถูกต้อง มาตรา 89 คำสั่งลงโทษต้องแสดงว่าผู้ถูกลงโทษกระทำผิดวินัยในกรณีใดและตามมาตราใดด้วย
ข้อ 44 ตอบ ไม่ถูกต้อง มาตรา 88 วรรคสอง โทษทางวินัยมี 5 สถาน ปัจจุบันเป็นโทษ "ลดเงินเดือน" ไม่ใช่ "ลดขั้นเงินเดือน"
ข้อ 45 ตอบ ไม่ถูกต้อง มาตรา 94 (2) โดยหลักเป็นอำนาจหน้าที่ของปลัดกระทรวง เป็นผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ยกเว้นกรณีที่ปลัดกระทรวงถูกกล่าวหาร่วมด้วย จึงเป็นอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเป็นผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ข้อ 46 ตอบ ไม่ถูกต้อง มาตรา 88 วรรคสอง และมาตรา 97 วรรคสี่ คำสั่งลงโทษทางวินัย "ไล่ออก" ทำให้ผู้ถูกคำสั่งไม่มีสิทธิได้รับบำเหน็จบำนาญ
ข้อ 47 ตอบ ไม่ถูกต้อง มาตรา 100 วรรคสาม ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 2 ปี นับแต่วันที่มีคำพิพากษาถึงที่สุด
ข้อ 48 ตอบ ไม่ถูกต้อง มาตรา 109 วรรคหนึ่ง ยื่นล่วงหน้าก่อนวันขอลาออกไม่น้อยกว่า 30 วัน (ไม่ใช่ 30 วันทำการ)
ข้อ 49 ตอบ ไม่ถูกต้อง มาตรา 110 วรรคหนึ่ง (5) และมาตรา 88 โทษทางวินัยใช้ในกรณีกระทำผิดวินัยเท่านั้น กรณีไม่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ จะต้อง "ให้ออกจากราชการเพื่อรับบำเหน็จบำนาญทดแทน"
ข้อ 50 ตอบ ไม่ถูกต้อง มาตรา 107 วรรคหนึ่ง (3) ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการ เมื่อลาออกจากราชการและได้รับอนุญาตให้ลาออก หรือการลาออกมีผลตามมาตรา 109 (ไม่ได้ถอนใบลาออก ก่อนครบกำหนดระยะเวลาการยับยั้ง)

ลิ้งก์ แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
#นักเรียนกฎหมาย
 12 พฤษภาคม 2564

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมประจำสัปดาห์

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

ข้อ 1 นาย เอ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ของเทศบาลบี ปฏิบัติหน้าที่ขับรถเก็บขยะมูลฝอยด้วยความประมาทชนท้ายรถยนต์ของนาย ซี ทำให้รถยนต์ของนาย ซี เสียหาย จากข้อเท็จจริงดังกล่าว ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ ถูกต้อง ก. นาย เอ เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ข. การกระทำของนาย เอ เป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายในการให้บริการสาธารณะเกี่ยวกับการรักษาความสะอาด ค.  เทศบาลบี เป็นหน่วยงานของรัฐ ที่ต้องรับผิดต่อผู้เสียหายในผลแห่งละเมิดที่ นาย เอ ได้กระทำไปในการปฏิบัติหน้าที่ ง.   นายซี มีอำนาจฟ้องเทศบาลบี ต่อศาลปกครอง ข้อ 2 การกำหนดหน่วยงานอื่นของรัฐให้เป็นหน่วยงานของรัฐ ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ต้องออกเป็นกฎหมายใด ก. พระราชบัญญัติ ข. พระราชกฤษฎีกา ค. พระราชกำหนด ง. กฎกระทรวง ข้อ 3 ข้อใดไม่ถูกต้อง ก. การกระทำโดยจงใจ คือ รู้สำนึกถึงการกระทำว่าจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลอื่น ข. การกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง คือ ไม่มีเจตนา แต่พึงคาดหมายได้ว่าอาจก่อให้เกิดความเสียหายขึ้น และหากใช้ความระมัดระวังเพียงเล็กน้อย ก็อาจป้องกันมิให้เกิดความเสียหายได้ แต่ไม่ได้ใช้ความระมัดระวังเลย

แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

***ปล. ในเรื่องการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ยังมีหลักกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องอีกจำนวนมาก หากมีโอกาสผมจะเพิ่มเติมแนวข้อสอบในโพสต์นี้นะครับ*** ข้อ 1. ส่วนราชการต่างๆ จะต้องจัดทำบัญชีต้นทุนในงานบริการสาธารณะ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ในเรื่องใด    ก. เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ    ข. เพื่อให้มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ    ค. เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน    ง. เพื่อปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการ ข้อ 2. ในวาระเริ่มแรก แผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการมีระยะเวลากี่ปี ตามกฎหมายใหม่    ก. 2 ปี    ข. 3 ปี    ค. 5 ปี    ง. 6 ปี ข้อ 3. แผนปฏิบัติราชการตามข้อ 2. มีห้วงระยะเวลาตามข้อใด    ก. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562    ข. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565    ค.  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567    ง.  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ข้อ 4. การปฏิบัติราชการที่มีเป้าหมายเพื่อให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน ความสงบและปลอดภัยของสังคมส่วนรวม ตลอดจนประโยชน์สูงสุดของประเทศ เป็นความหมายต

โครงสร้างรัฐธรรมนูญ'60

การศึกษาโครงสร้างของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หรือกฎหมายอื่นๆ มีความสำคัญมาก ซึ่งจะช่วยให้มองเห็นภาพรวมของกฎหมายนั้น สามารถศึกษาและทำความเข้าใจเนื้อหาบทบัญญัติต่างๆ สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน สำหรับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับปัจจุบัน (2560) มีบทบัญญัติทั้งสิ้น 279 มาตรา แบ่งออกเป็น 16 หมวด และบทเฉพาะกาลอีก 18 มาตรา ดังนี้ หมวด 1 บททั่วไป  (มาตรา 1-5) หมวด 2 พระมหากษัตริย์  (มาตรา 6-24)   หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย  (มาตรา 25-49) หมวด 4 หน้าที่ของปวงชนชาวไทย  (มาตรา 50) หมวด 5 หน้าที่ของรัฐ  (มาตรา 51-63) หมวด 6 แนวนโยบายแห่งรัฐ  (มาตรา 64-78) หมวด 7 รัฐสภา  (มาตรา 79-157)     ส่วนที่ 1 บททั่วไป  (มาตรา  79-82)     ส่วนที่ 2 สภาผู้แทนราษฎร  (มาตรา  83-106)     ส่วนที่ 3 วุฒิสภา  (มาตรา  107-113)     ส่วนที่ 4 บทที่ใช้แก่สภาทั้งสอง  (มาตรา  114-155)     ส่วนที่ 5 การประชุมร่วมกันของรัฐสภา   (มาตรา  156-157)  หมวด 8 คณะรัฐมนตรี  (มาตรา 158-183)  หมวด 9 การขัดกันแห่งผลประโยชน์  (มาตรา 184-187)  หมวด 10 ศาล  (มาตรา 188-199)     ส่วนที่ 1 บททั่วไป  (มาตรา  188-