แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 (ชุดที่ 4)


ข้อ 31 การเปลี่ยนระบบซีเป็นแท่งของข้าราชการพลเรือนสามัญ ปัจจุบันแบ่งออกเป็นกี่ประเภท
ก. 2 ประเภท
ข. 2 ระดับตำแหน่ง
ค. 4 ประเภท
ง. 4 ระดับตำแหน่ง

ข้อ 32 หน่วยงานที่มีหน้าที่จัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งคือ
ก. ก.พ.
ข. อ.ก.พ.กระทรวง
ค. ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57
ง. อ.ก.พ.สามัญ

ข้อ 33 ตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านความมั่นคง (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย จัดเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทใด
ก. บริหาร
ข. อำนวยการ
ค. วิชาการ
ง. ทั่วไป

ข้อ 34 หน่วยงานที่มีอำนาจกำหนดตำแหน่งที่มีชื่ออย่างอื่นเพื่อประโยชน์ในการบริหารงาน นอกจากตำแหน่งที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
ก. ก.พ.
ข. อ.ก.พ.กระทรวง
ค. อ.ก.พ.กรม
ง. สำนักนายกรัฐมนตรี

ข้อ 35 ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน บัญญัติให้ตรากฎหมายใดเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการรวมกลุ่มของข้าราชการพลเรือนสามัญ
ก. พระราชบัญญัติ
ข. พระราชกฤษฎีกา
ค. กฎ ก.พ.
ง. ประกาศ ก.พ.

ข้อ 36 ผู้มีหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ เพื่อเป็นการเยียวยาให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือนหรือเงินประจำตำแหน่งที่เหมาะสมและเป็นธรรมเป็นกรณีๆ ไป
ก. ก.พ.
ข. อ.ก.พ.กระทรวง
ค. คณะรัฐมนตรี
ง. สำนักงบประมาณ

ข้อ 37 ข้อใดไม่ถูกต้อง
ก. ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือนตามตำแหน่งในแต่ละประเภท ตามที่กำหนดในบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญท้ายพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
ข. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนสามัญ เป็นไปตามระเบียบของ ก.พ.
ค. เงินประจำตำแหน่ง ไม่ถือเป็นเงินเดือนเพื่อเป็นเกณฑ์ในการคำนวณบำเหน็จบำนาญตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
ง. การปรับเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงหรือเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนสามัญเพิ่ม ไม่เกินร้อยละ 10 ให้กระทำโดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา

ตัวเลือกต่อไปนี้ ใช้ตอบคำถามข้อ 38 ถึงข้อ 40 
ก. อธิบดี
ข. ปลัดกระทรวง
ค. รัฐมนตรีเจ้าสังกัด
ง. นายกรัฐมนตรี

ข้อ 38 ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส

ข้อ 39 ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ข้อ 40 ผู้สั่งบรรจุข้าราชการ ประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ

เฉลย
ข้อ 31 ตอบ ค. มาตรา 45 ตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญมี 4 ประเภท คือ ประเภทบริหาร อำนวยการ วิชาการ และทั่วไป
ข้อ 32 ตอบ ก. มาตรา 48 วรรคหนึ่ง ให้ ก.พ. จัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง โดยจำแนกเป็นประเภทและสายงานตามลักษณะงาน 
ข้อ 33 ตอบ ค. มาตรา 46 (3) (จ) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ
ข้อ 34 ตอบ ข. มาตรา 44 ให้อำนาจ อ.ก.พ.กระทรวงกำหนด และแจ้งให้ ก.พ.ทราบ
ข้อ 35 ตอบ ข. มาตรา 43 วรรคสอง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการรวมกลุ่มของข้าราชการพลเรือนสามัญ ให้เป็นไปตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา
ข้อ 36 ตอบ ค. มาตรา 50/1 ก.พ. เป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะรัฐมนตรีกำหนด
ข้อ 37 ตอบ ข. มาตรา 50 วรรคสี่ ต้องเป็นไปตามที่กำหนดในกฎ ก.พ. (ปัจจุบันคือ กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ. 2551)
ข้อ 38 ตอบ ก. มาตรา 57 (10) อธิบดีเป็นผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง
ข้อ 39 ตอบ ค. มาตรา 57 (4) รัฐมนตรีเจ้าสังกัดเป็นผูัมีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง
ข้อ 40 ตอบ ค. มาตรา 57 (7) รัฐมนตรีเจ้าสังกัดเป็นผู้สั่งบรรจุ และให้นายกรัฐมนตรีนำความกราบบังคมทูบเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง

ลิ้งก์ แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
#นักเรียนกฎหมาย
 30 มีนาคม 2564

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมประจำสัปดาห์

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 1)

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ พนักงานราชการ

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 (55 ข้อ)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 (30 ข้อ)

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ สารบรรณ (ชุดที่ 3)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 2)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 5)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 6)

สาระสำคัญ พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 (ฉบับเตรียมสอบ)