กฎหมายสูงสุด

กฎหมายสูงสุด ดังนี้

6. จำนวน .. แต่ละจังหวัด
7. เสาโทรคมนาคมฯ สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานอันจำเป็นต่อการดำรงชีวิต
8. การกันบุคคลเป็นพยาน ตามกฎหมาย ป.ป.ช.
9. หน้าที่ของปวงชนชาวไทย ตามรัฐธรรมนูญ
10. โครงสร้างรัฐธรรมนูญ'60
11. องค์กรกลางบริหารงานบุคคลของสำนักงาน ป.ป.ช.
12. ประเภทและระดับตำแหน่งข้าราชการสำนักงาน ป.ป.ช.
13. วันทำงานและวันหยุดงาน ของสำนักงาน กกต.
14. เรื่องที่ผู้ตรวจการแผ่นดินไม่รับไว้พิจารณา
15. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส.
16. การถูกจำกัดสิทธิ เมื่อไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส.
17. กรณีต้องห้ามไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน
18. องค์ประชุมของคณะกรรมการการเลือกตั้งซึ่งอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปตามมาตรา 70 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560
19. การได้รับเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ และเงินค่ารับรองของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติซึ่งอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

ความคิดเห็น