ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.เรือไทย (ชุดที่ 2)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.เรือไทย (ชุดที่ 2) นี้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 แก้ไขเพิ่มเติมล่าสุดโดยพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 พ.ศ. 2561

ข้อ 11 พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 พ.ศ. 2561 สภานิติบัญญัติแห่งชาติลงมติอนุมัติพระราชกำหนดเมื่อใด
ก. คราวประชุมครั้งที่ 22/2561 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2561
ข. คราวประชุมครั้งที่ 23/2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561
ค. คราวประชุมครั้งที่ 24/2561 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561
ง. คราวประชุมครั้งที่ 25/2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561

ข้อ 12 ผู้ใดมีอำนาจเปรียบเทียบความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
ก. เจ้าท่า
ข. นายทะเบียนเรือ
ค. พนักงานเจ้าหน้าที่ปรับ
ง. รัฐมนตรี

ข้อ 13 หลักเกณฑ์ในการเปรียบเทียบปรับของเจ้าท่า ต้องคำนึงถึงเรื่องใด
ก. ความยุติธรรม
ข. ความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง
ค. ศีลธรรมอันดีของประชาชน
ง. ความร้ายแรงของพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิด

ข้อ 14 ข้อใดมิใช่รายการรับรองเพื่อประกอบการยื่นคำขอจดทะเบียนเรือไทยสำหรับเรือประมง
ก. ผู้ขอจดทะเบียนไม่มีลักษณะต้องห้ามที่จะได้รับใบอนุญาตทำการประมงตามกฎหมายว่าด้วยการประมง
ข. เรือที่จะขอจดทะเบียนเรือไทยไม่เคยถูกใช้ในในการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการประมง
ค. เรือที่จะขอจดทะเบียนเรือไทยไม่อยู่ในระหว่างการดำเนินคดี
ง. มีสัญลักษณ์ประจำเรือตรงจุดที่เห็นได้ง่าย

ข้อ 15 บุคคลใด ไม่ได้อยู่ในความหมายของ "ผู้ควบคุมเรือ" 
ก. สรั่ง
ข. ไต้ก๋ง
ค. ผู้นำร่อง
ง. นายท้าย

ข้อ 16 หากนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยไม่สามารถจดทะเบียนเป็นเรือไทยซึ่งใช้ประกอบการขนส่งทางทะเลระหว่างประเทศโดยเฉพาะ และไม่ทำการค้าในน่านน้ำไทย ตามมาตรา 7 ทวิ เพราะสาเหตุใด
ก. นิติบุคคลดังกล่าวมีกรรมการซึ่งมีสัญชาติไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
ข. เป็นบริษัทมหาชนจำกัดที่หุ้นอันเป็นทุนชำระแล้วร้อยละ 50 เป็นของบุคคลซึ่งมิใช่คนต่างด้าว
ค. เป็นบริษัทจำกัดที่หุ้นอันเป็นทุนจดทะเบียนร้อยละ 51 เป็นของบุคคลซึ่งมิใช่คนต่างด้าว และไม่มีข้อบังคับอนุญาตให้ออกใบหุ้นชนิดออกให้แก่ผู้ถือ
ง. นิติบุคคลดังกล่าวมีกรรมการซึ่งมีสัญชาติไทยร้อยละ 50

ข้อ 17 ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับใบทะเบียน
ก. เป็นใบสำคัญซึ่งนายทะเบียนเรือออกให้แก่ผู้ขอจดทะเบียน
ข. เป็นเอกสารประจำเรือ และผู้ควบคุมเรือต้องรักษาไว้ในเรือเสมอ
ค. เมื่อเปลี่ยนตัวผู้ควบคุมเรือ ใบทะเบียนเดิมเป็นอันระงับสิ้นไป
ง. ผู้ควบคุมเรือต้องขอใบทะเบียนใหม่แทนใบเก่าที่สูญหาย

ข้อ 18 หากเรือไทยที่ได้จดทะเบียนแล้วสูญหายหรือถูกข้าศึกยึด ผู้ใดมีหน้าที่แจ้งนายทะเบียนเรือประจำเมืองท่าขึ้นทะเบียนของเรือนั้นทราบเหตุการณ์
ก. เจ้าของเรือ
ข. ผู้ควบคุมเรือ
ค. สรั่ง
ง. คนประจำเรือ

ข้อ 19 หากบุคคลตามข้อ 18 ไม่แจ้งเหตุดังกล่าวแก่นายทะเบียนเรือ ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ทราบเหตุการณ์ ต้องระวางโทษในอัตราใด
ก. ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
ข. ปรับไม่เกินสองหมื่นบาท
ค. ปรับไม่เกินสามหมื่นบาท
ง. ปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท

ข้อ 20 รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 คือใคร
ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐการ
ง. นายกรัฐมนตรีเฉลย
ข้อ 11 ตอบ ข. ดูประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การอนุมัติพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 พ.ศ. 2561 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135/ตอนที่ 29 ก/หน้า 49/26 เมษายน 2561
ข้อ 12 ตอบ ก. ดูมาตรา 61 วรรคหนึ่ง เจ้าท่ามีอำนาจเปรียบเทียบความผิดที่มีโทษปรับทางปกครองหรือมีโทษทางอาญาที่เป็นโทษปรับสถานเดียว ตามพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเรือไทย พ.ศ. 2481 พ.ศ. 2561
ข้อ 13 ตอบ ง. ดูมาตรา 61 วรรคท้าย
ข้อ 14 ตอบ ง. ดูมาตรา 54/2 (1) - (3) เป็นขั้นตอนภายหลังจากการจดทะเบียนเรือไทยแล้ว
ข้อ 15 ตอบ ค. ดูมาตรา 5 ผู้ควบคุมเรือ ไม่หมายความถึงผู้นำร่อง
ข้อ 16 ตอบ ข. ดูมาตรา 7 ทวิ (2) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 เป็นของบุคคลซึ่งมิใช่คนต่างด้าว
ข้อ 17 ตอบ ค. ดูมาตรา 20 
ข้อ 18 ตอบ ก. ดูมาตรา 22
ข้อ 19 ตอบ ง. ดูมาตรา 68/2 + มาตรา 22
ข้อ 20 ตอบ ก. ดูมาตรา 62


#นักเรียนกฎหมาย
 17 ตุลาคม 2561

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมประจำสัปดาห์

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

ข้อ 1 นาย เอ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ของเทศบาลบี ปฏิบัติหน้าที่ขับรถเก็บขยะมูลฝอยด้วยความประมาทชนท้ายรถยนต์ของนาย ซี ทำให้รถยนต์ของนาย ซี เสียหาย จากข้อเท็จจริงดังกล่าว ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ ถูกต้อง ก. นาย เอ เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ข. การกระทำของนาย เอ เป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายในการให้บริการสาธารณะเกี่ยวกับการรักษาความสะอาด ค.  เทศบาลบี เป็นหน่วยงานของรัฐ ที่ต้องรับผิดต่อผู้เสียหายในผลแห่งละเมิดที่ นาย เอ ได้กระทำไปในการปฏิบัติหน้าที่ ง.   นายซี มีอำนาจฟ้องเทศบาลบี ต่อศาลปกครอง ข้อ 2 การกำหนดหน่วยงานอื่นของรัฐให้เป็นหน่วยงานของรัฐ ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ต้องออกเป็นกฎหมายใด ก. พระราชบัญญัติ ข. พระราชกฤษฎีกา ค. พระราชกำหนด ง. กฎกระทรวง ข้อ 3 ข้อใดไม่ถูกต้อง ก. การกระทำโดยจงใจ คือ รู้สำนึกถึงการกระทำว่าจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลอื่น ข. การกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง คือ ไม่มีเจตนา แต่พึงคาดหมายได้ว่าอาจก่อให้เกิดความเสียหายขึ้น และหากใช้ความระมัดระวังเพียงเล็กน้อย ก็อาจป้องกันมิให้เกิดความเสียหายได้ แต่ไม่ได้ใช้ความระมัดระวังเลย

แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

***ปล. ในเรื่องการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ยังมีหลักกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องอีกจำนวนมาก หากมีโอกาสผมจะเพิ่มเติมแนวข้อสอบในโพสต์นี้นะครับ*** ข้อ 1. ส่วนราชการต่างๆ จะต้องจัดทำบัญชีต้นทุนในงานบริการสาธารณะ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ในเรื่องใด    ก. เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ    ข. เพื่อให้มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ    ค. เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน    ง. เพื่อปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการ ข้อ 2. ในวาระเริ่มแรก แผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการมีระยะเวลากี่ปี ตามกฎหมายใหม่    ก. 2 ปี    ข. 3 ปี    ค. 5 ปี    ง. 6 ปี ข้อ 3. แผนปฏิบัติราชการตามข้อ 2. มีห้วงระยะเวลาตามข้อใด    ก. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562    ข. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565    ค.  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567    ง.  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ข้อ 4. การปฏิบัติราชการที่มีเป้าหมายเพื่อให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน ความสงบและปลอดภัยของสังคมส่วนรวม ตลอดจนประโยชน์สูงสุดของประเทศ เป็นความหมายต

โครงสร้างรัฐธรรมนูญ'60

การศึกษาโครงสร้างของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หรือกฎหมายอื่นๆ มีความสำคัญมาก ซึ่งจะช่วยให้มองเห็นภาพรวมของกฎหมายนั้น สามารถศึกษาและทำความเข้าใจเนื้อหาบทบัญญัติต่างๆ สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน สำหรับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับปัจจุบัน (2560) มีบทบัญญัติทั้งสิ้น 279 มาตรา แบ่งออกเป็น 16 หมวด และบทเฉพาะกาลอีก 18 มาตรา ดังนี้ หมวด 1 บททั่วไป  (มาตรา 1-5) หมวด 2 พระมหากษัตริย์  (มาตรา 6-24)   หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย  (มาตรา 25-49) หมวด 4 หน้าที่ของปวงชนชาวไทย  (มาตรา 50) หมวด 5 หน้าที่ของรัฐ  (มาตรา 51-63) หมวด 6 แนวนโยบายแห่งรัฐ  (มาตรา 64-78) หมวด 7 รัฐสภา  (มาตรา 79-157)     ส่วนที่ 1 บททั่วไป  (มาตรา  79-82)     ส่วนที่ 2 สภาผู้แทนราษฎร  (มาตรา  83-106)     ส่วนที่ 3 วุฒิสภา  (มาตรา  107-113)     ส่วนที่ 4 บทที่ใช้แก่สภาทั้งสอง  (มาตรา  114-155)     ส่วนที่ 5 การประชุมร่วมกันของรัฐสภา   (มาตรา  156-157)  หมวด 8 คณะรัฐมนตรี  (มาตรา 158-183)  หมวด 9 การขัดกันแห่งผลประโยชน์  (มาตรา 184-187)  หมวด 10 ศาล  (มาตรา 188-199)     ส่วนที่ 1 บททั่วไป  (มาตรา  188-