แนวข้อสอบ พ.ร.บ.เรือไทย (ชุดที่ 2)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.เรือไทย (ชุดที่ 2) นี้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 แก้ไขเพิ่มเติมล่าสุดโดยพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 พ.ศ. 2561

ข้อ 11 พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 พ.ศ. 2561 สภานิติบัญญัติแห่งชาติลงมติอนุมัติพระราชกำหนดเมื่อใด
ก. คราวประชุมครั้งที่ 22/2561 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2561
ข. คราวประชุมครั้งที่ 23/2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561
ค. คราวประชุมครั้งที่ 24/2561 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561
ง. คราวประชุมครั้งที่ 25/2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561

ข้อ 12 ผู้ใดมีอำนาจเปรียบเทียบความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
ก. เจ้าท่า
ข. นายทะเบียนเรือ
ค. พนักงานเจ้าหน้าที่ปรับ
ง. รัฐมนตรี

ข้อ 13 หลักเกณฑ์ในการเปรียบเทียบปรับของเจ้าท่า ต้องคำนึงถึงเรื่องใด
ก. ความยุติธรรม
ข. ความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง
ค. ศีลธรรมอันดีของประชาชน
ง. ความร้ายแรงของพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิด

ข้อ 14 ข้อใดมิใช่รายการรับรองเพื่อประกอบการยื่นคำขอจดทะเบียนเรือไทยสำหรับเรือประมง
ก. ผู้ขอจดทะเบียนไม่มีลักษณะต้องห้ามที่จะได้รับใบอนุญาตทำการประมงตามกฎหมายว่าด้วยการประมง
ข. เรือที่จะขอจดทะเบียนเรือไทยไม่เคยถูกใช้ในในการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการประมง
ค. เรือที่จะขอจดทะเบียนเรือไทยไม่อยู่ในระหว่างการดำเนินคดี
ง. มีสัญลักษณ์ประจำเรือตรงจุดที่เห็นได้ง่าย

ข้อ 15 บุคคลใด ไม่ได้อยู่ในความหมายของ "ผู้ควบคุมเรือ" 
ก. สรั่ง
ข. ไต้ก๋ง
ค. ผู้นำร่อง
ง. นายท้าย

ข้อ 16 หากนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยไม่สามารถจดทะเบียนเป็นเรือไทยซึ่งใช้ประกอบการขนส่งทางทะเลระหว่างประเทศโดยเฉพาะ และไม่ทำการค้าในน่านน้ำไทย ตามมาตรา 7 ทวิ เพราะสาเหตุใด
ก. นิติบุคคลดังกล่าวมีกรรมการซึ่งมีสัญชาติไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
ข. เป็นบริษัทมหาชนจำกัดที่หุ้นอันเป็นทุนชำระแล้วร้อยละ 50 เป็นของบุคคลซึ่งมิใช่คนต่างด้าว
ค. เป็นบริษัทจำกัดที่หุ้นอันเป็นทุนจดทะเบียนร้อยละ 51 เป็นของบุคคลซึ่งมิใช่คนต่างด้าว และไม่มีข้อบังคับอนุญาตให้ออกใบหุ้นชนิดออกให้แก่ผู้ถือ
ง. นิติบุคคลดังกล่าวมีกรรมการซึ่งมีสัญชาติไทยร้อยละ 50

ข้อ 17 ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับใบทะเบียน
ก. เป็นใบสำคัญซึ่งนายทะเบียนเรือออกให้แก่ผู้ขอจดทะเบียน
ข. เป็นเอกสารประจำเรือ และผู้ควบคุมเรือต้องรักษาไว้ในเรือเสมอ
ค. เมื่อเปลี่ยนตัวผู้ควบคุมเรือ ใบทะเบียนเดิมเป็นอันระงับสิ้นไป
ง. ผู้ควบคุมเรือต้องขอใบทะเบียนใหม่แทนใบเก่าที่สูญหาย

ข้อ 18 หากเรือไทยที่ได้จดทะเบียนแล้วสูญหายหรือถูกข้าศึกยึด ผู้ใดมีหน้าที่แจ้งนายทะเบียนเรือประจำเมืองท่าขึ้นทะเบียนของเรือนั้นทราบเหตุการณ์
ก. เจ้าของเรือ
ข. ผู้ควบคุมเรือ
ค. สรั่ง
ง. คนประจำเรือ

ข้อ 19 หากบุคคลตามข้อ 18 ไม่แจ้งเหตุดังกล่าวแก่นายทะเบียนเรือ ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ทราบเหตุการณ์ ต้องระวางโทษในอัตราใด
ก. ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
ข. ปรับไม่เกินสองหมื่นบาท
ค. ปรับไม่เกินสามหมื่นบาท
ง. ปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท

ข้อ 20 รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 คือใคร
ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐการ
ง. นายกรัฐมนตรีเฉลย
ข้อ 11 ตอบ ข. ดูประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การอนุมัติพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 พ.ศ. 2561 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135/ตอนที่ 29 ก/หน้า 49/26 เมษายน 2561
ข้อ 12 ตอบ ก. ดูมาตรา 61 วรรคหนึ่ง เจ้าท่ามีอำนาจเปรียบเทียบความผิดที่มีโทษปรับทางปกครองหรือมีโทษทางอาญาที่เป็นโทษปรับสถานเดียว ตามพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเรือไทย พ.ศ. 2481 พ.ศ. 2561
ข้อ 13 ตอบ ง. ดูมาตรา 61 วรรคท้าย
ข้อ 14 ตอบ ง. ดูมาตรา 54/2 (1) - (3) เป็นขั้นตอนภายหลังจากการจดทะเบียนเรือไทยแล้ว
ข้อ 15 ตอบ ค. ดูมาตรา 5 ผู้ควบคุมเรือ ไม่หมายความถึงผู้นำร่อง
ข้อ 16 ตอบ ข. ดูมาตรา 7 ทวิ (2) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 เป็นของบุคคลซึ่งมิใช่คนต่างด้าว
ข้อ 17 ตอบ ค. ดูมาตรา 20 
ข้อ 18 ตอบ ก. ดูมาตรา 22
ข้อ 19 ตอบ ง. ดูมาตรา 68/2 + มาตรา 22
ข้อ 20 ตอบ ก. ดูมาตรา 62


#นักเรียนกฎหมาย
 17 ตุลาคม 2561

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมประจำสัปดาห์

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 (55 ข้อ)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 (30 ข้อ)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

สาระสำคัญ พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 (ฉบับเตรียมสอบ)

การส่งเด็กเข้าเรียนตามกฎหมาย

กฎกระทรวงกำหนดกรณีอื่นที่เจ้าหน้าที่จะทำการพิจารณาทางปกครองไม่ได้ พ.ศ. 2566

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 1)

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ สารบรรณ (ชุดที่ 3)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 (20 ข้อ)