แชร์ประสบการณ์ การสอบเข้ารับราชการ


โพสต์นี้ผมขอแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับการสอบเข้ารับราชการ จุดเล็ก ๆ น้อย ๆ เพื่อเป็นประสบการณ์และกำลังใจให้กับทุกคนครับ

เมื่อเดือนมิถุนายน 2565 ผมได้รับคำสั่งจากหน่วยงาน ให้เป็นกรรมการตรวจเยี่ยมหน่วยสอบ ติดตามการดำเนินการสอบที่สนามสอบแข่งขันเข้ารับราชการ พบว่ามีผู้เข้าสอบประมาณ 50% ของผู้สมัครสอบ

นอกจากนี้ยังพบว่ามีผู้เข้าสอบไม่ทันกำหนดเวลา โดยมาช้าเพียง 3-4 นาที กรรมการก็ไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ ซึ่งเป็นไปตามระเบียบการสอบที่ผู้เข้าสอบทุกคนได้รับทราบ และเป็นธรรมกับผู้เข้าสอบคนอื่นที่ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ส่วนการสอบในภาคบ่าย ก็ปรากฏว่าผู้เข้าสอบในภาคเช้าบางคน สละสิทธิไม่เข้าสอบในภาคบ่าย

อีกตัวอย่างคือ รุ่นน้องที่ผมรู้จัก ก็สอบแข่งขันเกือบทุกสนาม เก็บเกี่ยวประสบการณ์การทำข้อสอบ รวมทั้งไหวพริบจากการสัมภาษณ์ พยายามสอบให้ได้ขึ้นบัญชีไว้หลายหน่วยงาน เป็นการเปิดโอกาสตัวเองให้มากที่สุด เพื่อให้หน่วยงานอื่นขอใช้บัญชีไปประเมิน ซึ่งก็ประสบความสำเร็จ ปัจจุบันได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการจากหน่วยงานที่ขอใช้บัญชีไปประเมิน ด้วยความพยายาม อดทน และเปิดโอกาสให้กับตัวเองทุกสนามสอบจริง ๆ

ท้ายนี้ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จในการสอบแข่งขันครับ "ท้อได้ แต่อย่าถอย"

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมประจำสัปดาห์

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ พนักงานราชการ

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 1)

การส่งเด็กเข้าเรียนตามกฎหมาย

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ สารบรรณ (ชุดที่ 3)

สาระสำคัญ พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 (ฉบับเตรียมสอบ)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 (55 ข้อ)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 5)