หนังสือกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ว่าด้วยการบังคับคดี

หนังสือกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ว่าด้วยการบังคับคดี (พิมพ์ครั้งที่ 5) ปรับปรุงเนื้อหาใหม่ล่าสุด ตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 30) พ.ศ. 2560 โดยท่านอาจารย์ ศาสตราจารย์พิเศษจรัญ ภักดีธนากุล
ความคิดเห็น