กฎหมายการศึกษา

กฎหมายการศึกษา ดังนี้
กฎหมายการศึกษา ประกอบด้วย
   - กฎหมายการศึกษาแห่งชาติ 
   - กฎหมายการศึกษาภาคบังคับ 
   - กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
   - กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นต้น

9. การโอนงบประมาณรายจ่าย
10. การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนศึกษาธิการภาคและศึกษาธิการจังหวัด
11. ข้อกำหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา
12. แนวข้อสอบ พ.ร.บ.พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562
13. อนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา จะสามารถเข้าร่วมประชุมและให้ความเห็นในฐานะอนุกรรมการได้อีกหรือไม่
14. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการควบคุมดูแลการใช้รถโรงเรียน พ.ศ. 2562
15. ร่วมระลึกถึงพระคุณครู : วันครูตามกฎหมาย
16. สาระสำคัญ ระเบียบว่าด้วยปีการศึกษา การเปิดและปิดสถานศึกษา
17. การชักธงชาติในสถานศึกษา
18. อัตราค่าธรรมเนียมการขอสำเนาหรือรับรองสำเนาข้อมูลข่าวสารของราชการ ของ สพฐ.
19. สาระสำคัญ ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ. 2563

ความคิดเห็น

  1. ไม่ระบุชื่อ15 สิงหาคม 2561 13:25

    ขอบคุณค่ะ เป็นประโยชน์กับสถานศึกษามากเลยค่ะ

    ตอบกลับลบ

โพสต์ความคิดเห็น