กฎหมายการศึกษา


9. การโอนงบประมาณรายจ่าย
10. การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนศึกษาธิการภาคและศึกษาธิการจังหวัด
11. ข้อกำหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา
12. แนวข้อสอบ พ.ร.บ.พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562
13. อนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา จะสามารถเข้าร่วมประชุมและให้ความเห็นในฐานะอนุกรรมการได้อีกหรือไม่
14. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการควบคุมดูแลการใช้รถโรงเรียน พ.ศ. 2562
15. ร่วมระลึกถึงพระคุณครู : วันครูตามกฎหมาย
16. สาระสำคัญ ระเบียบว่าด้วยปีการศึกษา การเปิดและปิดสถานศึกษา
18. สาระสำคัญ ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ. 256322. การจัดเก็บข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่ของสถานศึกษา33. การอนุญาตใช้สื่อการเรียนรู้ในโรงเรียนหรือห้องเรียนโครงการที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ (ใช้บังคับ 1 พ.ย. 2565)
 

ความคิดเห็น

  1. ไม่ระบุชื่อ15 สิงหาคม 2561 13:25

    ขอบคุณค่ะ เป็นประโยชน์กับสถานศึกษามากเลยค่ะ

    ตอบลบ

แสดงความคิดเห็น