ธรรมนูญสภานิติศึกษา


          จำเดิมแต่พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ทรงก่อตั้งโรงเรียนกฎหมายขึ้นในกระทรวงยุติธรรม อันนับเป็นการกำเนิดนิติศึกษาสมัยขึ้นในประเทศสยามขณะนั้น และได้มีความเจริญก้าวหน้าขึ้นเป็นลำดับ กระทั่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้ง “สภานิติศึกษา” ขึ้นเป็นสภาที่มีอำนาจหน้าที่ควบคุมมาตรฐานวิชาชีพกฎหมาย ถือเป็นองค์กรวิชาชีพแห่งแรกของไทย แม้ว่าต่อมาสภานิติศึกษาเดิมจะได้ยุบเลิกไปในปลายรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

          โดยความมุ่งหมายที่จะประดิษฐานสภาอันประกอบด้วยคณบดีคณะนิติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยทุกแห่งที่สมัครเข้าเป็นสมาชิก ทำหน้าที่ร่วมกันสนับสนุน ผลักดัน และส่งเสริมการผลิตนักนิติศาสตร์ที่มีความรู้ มีคุณธรรม มีจริยธรรมในวิชาชีพ อีกทั้งทำหน้าที่ประสานงานกับองค์กรวิชาชีพกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่กำกับดูแลการอุดมศึกษา และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้นิติศึกษาในประเทศไทยมีคุณภาพและมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในพุทธศักราช 2540 คณบดีคณะนิติศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้พร้อมกันจัดตั้งสภานิติศึกษาขึ้นใหม่อีกคำรบหนึ่ง

          บัดนี้ ด้วยการศึกษานิติศาสตร์ในประเทศไทยได้ขยายตัวขึ้นมีคณะนิติศาสตร์เพิ่มเติมขึ้นหลายแห่ง โดยฉันทานุมัติของสมาชิกก่อตั้งทั้งสี่แห่งจึงได้ประกาศธรรมนูญของสภานิติศึกษาขึ้นไว้ ดังนี้

บทบาทสภานิติศึกษา

          สภานิติศึกษาเป็นองค์กรสนับสนุน ส่งเสริม สร้างความร่วมมือ และประสานงานทางวิชาการ ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาที่มีการจัดการศึกษาวิชานิติศาสตร์

วัตถุประสงค์
          1. เป็นศูนย์รวมของสถาบันอุดมศึกษาที่มีการจัดการศึกษาวิชานิติศาสตร์ เพื่อวางมาตรฐาน พัฒนาและส่งเสริมการศึกษาวิชานิติศาสตร์ให้เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
          2. ส่งเสริมบทบาทและความสำคัญของวิชานิติศาสตร์ในชั้นอุดมศึกษา
          3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์และนักวิชาการทางนิติศาสตร์มีสถานภาพและบทบาทที่ถูกต้องเป็นที่ยอมรับ
          4. ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของคณาจารย์ นักวิชาการ บัณฑิต นิสิต และนักศึกษาทางนิติศาสตร์
          5. ประสานความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาที่มีการจัดการศึกษาวิชานิติศาสตร์
          6. พัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างสภานิติศึกษากับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน

ขอบเขตการดำเนินการของสภานิติศึกษา
          1. วางกรอบมาตรฐานการจัดการศึกษาวิชานิติศาสตร์ ให้มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับ
          2. เสนอกรอบคุณธรรมและจริยธรรมของคณาจารย์ นักวิชาการ บัณฑิต นิสิต และนักศึกษาทางนิติศาสตร์
          3. เสนอแนะแนวทางในการพัฒนาและสร้างสรรค์กิจกรรมที่จะช่วยส่งเสริมการศึกษาวิชานิติศาสตร์
          4. ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพของคณาจารย์นักวิชาการ บัณฑิต นิสิต และนักศึกษาทางนิติศาสตร์
          5. ประสานความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาที่มีการจัดการศึกษาวิชานิติศาสตร์ในกิจการต่างๆ และระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับหน่วยงานภายนอก
          6. เป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสถาบันอุดมศึกษาที่มีการจัดการศึกษาวิชานิติศาสตร์
          7. เป็นศูนย์กลางสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคณาจารย์ผู้สอนวิชานิติศาสตร์

การเป็นสมาชิก
สมาชิกก่อตั้ง ได้แก่ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง และสาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สมาชิกสามัญ ได้แก่ คณะนิติศาสตร์หรือหน่วยงานที่จัดการเรียนการสอนและมีการให้ปริญญาด้านนิติศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนที่แสดงความจำนงเข้าร่วมเป็นสมาชิก

สมาชิกสมทบ ได้แก่ อาจารย์ประจำของสมาชิกก่อตั้งหรือสมาชิกสามัญ โดยไม่ต้องเสียค่าบำรุงสภานิติศึกษา

---------
#นักเรียนกฎหมาย
12 สิงหาคม 2561

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมประจำสัปดาห์

การส่งเด็กเข้าเรียนตามกฎหมาย

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 1)

โครงสร้างรัฐธรรมนูญ'60

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 (20 ข้อ)

ความเข้าใจผิดของโรงเรียน เกี่ยวกับการลงโทษนักเรียน 5 สถาน

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 5)

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ สารบรรณ (ชุดที่ 3)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 (ชุดที่ 1)

ลักษณะของสัญญาจำนอง