อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกตามกฎหมาย

          เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก พ.ศ. 2561 มีผลใช้บังคับ เพื่อใช้เป็นแนวทางการรวมกลุ่มของประชาชนในท้องถิ่นที่มีจิตอาสาในการช่วยเหลืองานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีสาระสำคัญดังนี้          1. อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) (Local Environment Volunteer : LEV) คือ ประชาชนที่มีจิตอาสา สมัครใจ เสียสละ และอุทิศตน เพื่อช่วยเหลืองานด้านการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้อง และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
          2. เครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (เครือข่าย อถล.) (Local Environment Volunteer Network : LEV-Net) คือ การเชื่อมโยงกันของ อถล. เพื่อเรียนรู้ แลกเปลี่ยนข่าวสาร หรือทำกิจกรรมร่วมกัน ในการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย รักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพย์กรธรรมชาติ ด้วยความเป็นอิสระและเท่าเทียมกันของบุคคล ภายใต้พื้นฐานการเคารพสิทธิและเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน และใช้หลักธรรมาภิบาลในการทำงานร่วมกัน
          3. มีวัตถุประสงค์ เพื่อ
              3.1 ส่งเสริมให้ความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในชุมชน รวมถึงการปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในหมู่บ้านหรือชุมชน
              3.2 เสริมสร้างจิตสำนึก กระบวนการเรียนรู้ และการพึ่งตนเอง รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้ในการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การป้องกันและรักษาสิ่งแวดล้อมในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
              3.3 ประสานความร่วมมือในการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกันระหว่าง อถล. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ และเครือข่าย อถล.
          4. บทบาทและหน้าที่ของ อถล. ดังนี้
              4.1 ประพฤติตนเป็นแบบอย่างในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม
              4.2 เฝ้าระวัง สอดส่อง ดูแล รวมทั้งรายงานสถานการณ์การบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ
              4.3 สื่อสาร เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกด้านการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม
              4.4 เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดขึ้น
              4.5 ให้ความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ ภาคเอกชน และเครือข่าย อถล. เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม
          5. คุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครเป็น อถล. ดังนี้
              5.1 มีสัญชาติไทย 
              5.2 อายุไม่ต่ำกว่า 7 ปีบริบูรณ์
              5.3 มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 
              5.4 มีความสมัครใจและมีจิตอาสาเข้ามาร่วมดำเนินกิจกรรมด้านการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม
              5.5 มีความเสียสละและอุทิศตัวในการทำงานเพื่อส่วนรวม

          ถือเป็นกฎหมายเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอีกฉบับหนึ่งซึ่งเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อร่วมกันดูแล รักษาสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่น จึงขอเชิญชวนทุกท่านสมัครเป็น อถล. เพื่อช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนของเราให้น่าอยู่อาศัย เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของพวกเราครับ "สิ่งแวดล้อมจะดีได้เริ่มจากตัวเรา" 

#นักเรียนกฎหมาย
6 สิงหาคม 2561

อ้างอิง

ความคิดเห็น