การยื่นคำขอให้หน่วยงานของรัฐชดใช้ค่าสินไหมทดแทน สำหรับความเสียหายที่เกิดจากการออกคำสั่งลงโทษทางวินัยข้าราชการ

ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) เรื่องเสร็จที่ 1515/2560 

กระทรวงศึกษาธิการได้มีคำสั่งลงโทษทางวินัยข้าราชการพลเรือนสามัญ ต่อมาได้มีการยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครอง โดยศาลปกครองได้มีคำพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งลงโทษทางวินัย 

ข้าราชการดังกล่าวจึงได้มีหนังสือถึงปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ขอให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนสำหรับความเสียหายเกิดจากถูกลงโทษทางวินัย

แต่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าการยื่นคำขอให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนได้ล่วงพ้นระยะเวลา 10 ปี นับแต่วันที่กระทรวงศึกษาธิการได้มีคำสั่งลงโทษทางวินัยแล้ว กรณีนี้จึงขาดอายุความ เนื่องจากพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 บัญญัติให้การใช้สิทธิเรียกร้องด้วยวิธีการยื่นคำขอให้หน่วยงานของรัฐชดใช้ค่าสินไหมทดแทน จะต้องกระทำภายใน 1 ปี นับแต่วันที่รู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนแต่ไม่เกิน 10 ปี นับแต่วันทำละเมิด เช่นเดียวกับการใช้สิทธิฟ้องคดีต่อศาล ไม่ว่าเป็นการฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรมหรือฟ้องคดีต่อศาลปกครอง

เมื่อสิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนขาดอายุความแล้ว ก็ไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยปัญหาเรื่องดอกเบี้ยผิดนัดในส่วนของค่าสินไหมทดแทนอีกแต่อย่างใด

สำหรับความเสียหายที่เกิดจากการออกคำสั่งลงโทษทางวินัยเป็นคำสั่งทางปกครอง แต่มิใช่ความเสียหายตามข้อ 4 แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 เนื่องจากตามระเบียบนี้ได้กำหนดให้ความเสียหายหมายความว่า ความเสียหายที่เกิดจากการละเมิดอย่างใดๆ แต่ไม่รวมถึงการออกคำสั่งหรือกฎ

กรณีนี้จึงไม่จำต้องดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในระเบียบดังกล่าว

ในส่วนของเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งที่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้จ่ายให้แก่ข้าราชการดังกล่าวภายหลังจากศาลปกครองสูงสุดได้มีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งลงโทษทางวินัยแล้ว  ถือเป็นเงินที่หน่วยงานของรัฐจ่ายเพื่อเยียวยาหรือบรรเทาความเดือดร้อนในระหว่างที่ถูกลงโทษทางวินัย ตามสิทธิที่พึงมีพึงได้ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องเท่านั้น จึงมิใช่ค่าสินไหมทดแทนที่ต้องชดใช้เพื่อทดแทนความเสียหายที่เกิดขึ้นเนื่องมาจากการกระทำละเมิด

ที่มา  เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

#นักเรียนกฎหมาย
14 ตุลาคม 2561

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมประจำสัปดาห์

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 (55 ข้อ)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 (30 ข้อ)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

สาระสำคัญ พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 (ฉบับเตรียมสอบ)

การส่งเด็กเข้าเรียนตามกฎหมาย

กฎกระทรวงกำหนดกรณีอื่นที่เจ้าหน้าที่จะทำการพิจารณาทางปกครองไม่ได้ พ.ศ. 2566

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 1)

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ สารบรรณ (ชุดที่ 3)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 (20 ข้อ)